Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share
Cymraeg | English

 

Sefydlwyd y Sgwad Syniadau yn Ysgol Abercaseg ar gyfer rhoi cyfle i’r disgyblion leisio’u barn a gwneud penderfyniadau ynglŷn â gwahanol agweddau o fywyd yr ysgol. Mae’r Sgwad Syniadau yn ymateb i faterion sy’n cael eu codi gan y disgyblion eu hunain ac yn ddull llwyddiannus o ddatblygu rôl y plant yn y ffordd y caiff yr ysgol ei rhedeg.
SGWAD SYNIADAU SGWAD SYNIADAU 2017-18
Dyma aelodau’r Sgwad Syniadau sydd wedi cael eu hethol gan eu cyd-ddisgyblion ac wedi cytuno i wneud eu gorau glas i wella Ysgol Abercaseg a helpu eraill. Mae dau gynrychiolydd o bob dosbarth a byddant yn cyfarfod yn rheolaidd dros y flwyddyn ysgol.

PRESENOLDEB PRESENOLDEB 100%
Er mwyn hyrwyddo presenoldeb yn yr ysgol penderfynodd y Sgwad Syniadau gyflwyno cwpan arian arbennig i’r dosbarth sydd gyda’r presenoldeb gorau bob mis. Mae canran presenoldeb pob dosbarth yn cael ei arddangos yn y neuadd ac ar yr hysbysfwrdd tu allan i’r ysgol. Eu penderfyniad hwy hefyd oedd rhoi tystysgrif presenoldeb ar ffurf golau traffig i bob plentyn yn fisol er mwyn codi ymwybyddiaeth pawb o’u presenoldeb unigol. Yna ar ddiwedd y tymor mae’r plant gyda presenoldeb 100% yn cael tystysgrif llwyddiant ac i gloi’r flwyddyn ysgol mae’r rhai sydd heb golli’r un sesiwn yn derbyn gwobr arbennig.

GOLCHI DWYLO GOLCHI DWYLO
Penderfynodd y Sgwad Syniadau fynd ati o ddifirif i hyrwyddo presenoldeb yn yr ysgol drwy roi cyflwyniad i’w cyfoedion ynglŷn â sut i olchi eu dwylo’n gywir i sicrhau nad yw germau’n cael eu lledaenu. Yn wir i chi “Dwylo glân, Ysgol Iach!”

WYTHNOS IACH WYTHNOS IACH
Mae’r Sgwad Syniadau bob amser yn chwilio am ddulliau hwyliog i gadw pawb yn iach ac yn hapus yn yr ysgol. I’r perwyl hyn maent yn trefnu Wythnos Iach yn nhymor yr Haf. Eleni fe dderbyniodd bob un plentyn dystysgrif am gyflawni 5 her iach adref sef bwyta brecwast iach, bwyta 5 ffrwyth neu lysieuyn y dydd, gwneud rhywbeth corfforol, yfed dŵr a trio rhywbeth newydd. Yna i gau pen y mwdl ar yr wythnos fe drefnwyd prynhawn aur iach ble cafodd pawb gyfle i fwynhau chwarae gemau, dawnsio, gwneud salad ffrwythau, dylunio llwybr antur a chreu posteri iach.

‘TRI DYMUNIAD’ ‘TRI DYMUNIAD’
Unwaith y flwyddyn mae’r Sgwad Syniadau yn casglu tri dymuniad pob dosbarth ar gyfer gwella’r ysgol ac yn cyfarfod i ystyried a chynllunio ymatebion i’r dymuniadau. Wrth gyflawni ac adolygu’r gwaith bydd aelodau’r Sgwad yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn sicrhau eu bod cynnwys eu cyd ddisgyblion yn yr holl benderfyniadau.

CASGLU BARN
Dull llwyddiannus gan y Sgwad Syniadau o ymgynghori â’u cyd ddisgyblion yw trwy osod cwestiwn ar y bwrdd du mawr y tu allan a gwahodd y plant i ymateb iddo yn ystod amser egwyl.

HELPU ERAILL
Elfen bwysig o waith y Sgwad Syniadau yw trefnu gweithgareddau codi arian ar gyfer elusennau lleol a chenedlaethol. Bydd y Sgwad yn ymgynghori â phob dosbarth ac yn trafod yr awgrymiadau ynglŷn â’r dull o godi arian a’r achos da i’w gefnogi.
Bicnic Pudsey Penderfynwyd gofyn i bawb wisgo i fyny a dod â £1.00 i’r ysgol. Bu’r plant a’u rhieni’n brysur iawn yn gwneud cacennau a bisgedi di-ri a mwynhaodd y plant Bicnic Pudsey mawr i helpu Plant Mewn Angen.

Diwrnod Glas am Ddŵr Mae’r Sgwad Syniadau yn gwybod pa mor bwysig yw i ni yfed dŵr glân a golchi ein dwylo’n rheolaidd ac ar ôl deall nad yw pawb dros y byd mor lwcus â ni penderfynodd y Sgwad drefnu Diwrnod Glas am Ddŵr. Codwyd ymwybyddiaeth pawb mewn gwasanaeth arbennig a daeth y plant i’r ysgol yn gwisgo rhywbeth glas gan ddod ag arian at yr ymgyrch Cymorth Dŵr. Yn ystod y dydd mwynhawyd amryw o weithgareddau er mwyn dysgu mwy am bwysigrwydd dŵr mewn bywyd gan gofio pa mor ffodus yr ydym ni yng Nghymru.

Yn Yr Adran Yma:

Ysgol | Gwybodaeth | Ymwelwyr | Ysgol Iach | Bysedd Gwyrdd | Taith Weledol | Llywodraethwyr | Adroddiad Estyn | Clybiau Cwricwlaidd | Sgwad Syniadau | Mentergarwch | Dinasyddiaeth Byd Eang a Masnach Deg | Gweithgareddau Amser Chwarae | Ffrindiau Ffitrwydd | Dreigiau Caseg | Dreigiau Digidol