Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share

ARCHIF NEWYDDION - 2016

Cymraeg | English
   

Hanukka
plantDaeth Nathan Abrams i’r ysgol i sôn am ddathliadau Hanukka. Gan fod yr ŵyl Iddewig yn cael ei dathlu yr un pryd â’r Nadolig eleni, bu’r plant yn cymharu arferion y ddwy ŵyl.

 

 

 

 

 


Cyngerdd Nadolig
plantWedi wythnosau o ymarfer cafwyd sioe lwyddiannus ddiwedd y tymor. Roedd neuadd Ysgol Dyffryn Ogwen yn orlawn a hoffai’r ysgol ddiolch i bawb a ddaeth i gefnogi ac i Tesco, Bethesda am gyfrannu mins peis. Diolch hefyd i’r plant am geisio eu gorau, roedd pob un yn ddigon o sioe.

 

 

 

 


Ymweld â Siôn Corn
plantCafodd plant dosbarth Derbyn gyfle i ymweld â dyn arbennig iawn yn Tesco. Gwirionodd pob un wrth sgwrsio a chael anrheg cynnar gan Siôn Corn.

 

 

 

 

 


Sioe Dail
plantAeth holl blant yr ysgol i weld sioe Dail gan Arad Goch yn Neuadd Ogwen. Roedd yn braf cael ymlacio a chwerthin ar ddiwedd tymor wrth fwynhau a chymeryd rhan yn y perfformiad.

 

 

 

 

 


Sgwad Syniadau
Yn dilyn gwerthu calendrau ysgol penderfynodd y Sgwad Syniadau roi rhan o’r elw i elusen Dŵr Glan yn Affrica a rhannu’r gweddill rhwng dosbarthiadau’r ysgol.


Siwmperi Nadolig
plantPenderfynodd grŵp Ffrindiau’r Byd ofyn i blant yr ysgol wisgo siwmperi Nadolig er mwyn casglu arian tuag at elsuen Achub y Plant. Yn ogystal â hyn trefnodd y grŵp ddisgo ar brynhawn ola’r tymor, a mwynhaodd pawb ddawnsio.

 

 

 

 


Ymweld â’r Eglwys
plantAeth plant Blwyddyn 2 i Eglwys Glan Ogwen ym mis Rhagfyr gan gymeryd rhan mewn gweithgareddau Nadoligaidd. Cafodd pawb gyflei greu cardiau Nadolig, addurno bisgedi ac actio stori’r geni.

 

 

 

 

 


Picnic Pudsey
plantPenderfynodd y Sgwad Syniadau drefnu picnic Pudsey er mwyn casglu arian tuag at elusen Plant Mewn Angen. Daeth y plant a phunt yr un yn ogystal â llwyth o gaceni i’r ysgol a bu bob dosbarth yn gwledda. Casglwyd £142 o bunnoedd tuag at yr achos.

 

 

 

 


Eisteddfod Dyffryn Ogwen
plantLlongyfarchiadau i holl blant yr ysgol fu’n cystadlu’n yr Eisteddfod. Cafodd nifer wobrau am ganu, llefaru a gwaith celf.

 

 


 

 


PC Meirion
plantDysgodd holl blant yr ysgol am ddewisiadau cywir a dewisiadau anghywir gyda PC Meirion. Mae’r plant bob amser wrth eu boddau yn ei weld ac yn edrych ymlaen at y tro nesaf y bydd o yma er mwyn sôn wrtho am y dewisiadau da y maen nhw’n eu gwneud yn yr ysgol.

 


 

 


Bysedd Gwyrdd
plantDaeth Mr Lee Oliver o Cadw Cymru’n Daclus i siarad â grŵp Bysedd Gwyrdd. Bu’r plant yn ei holi ynglŷn â denu adar i ardd yr ysgol a bu Mr Oliver a’r grŵp yn cynllunio tai adar addas. Y dasg nesaf fydd chwilio am bren er mwyn adeiladu’r tai ar ôl y Nadolig.

 


 

 


Ffrindiau’r Byd
plantTrefnodd grŵp Ffrindiau’r Byd fod plant yr ysgol yn casglu bocsys esgidiau llawn anrhegion i’w gyrru i blant mewn gwledydd eraill. Diolch i Tesco Bethesda am gyfrannu pedwar bocs, a diolch i blant yr ysgol am gasglu tri deg dau o focsys.

 


 

 


Ymweliad Alun Davies
plantDaeth yr Aelod Cynulliad Alun Davies, ynghyd â chynrychiolaeth o Gyngor Gwynedd, i’r ysgol i weld y Siarter Iaith ar waith. Bu’n sgwrsio â phlant Blwyddyn 2 gan eu holi ynglŷn â gwaith Dreigiau Caseg. Eglurodd y plant wrtho eu bod yn weithgar bob amser chwarae yn helpu pawb i siarad Cymraeg. Cafodd gyfle hefyd i ymweld â dosbarthiadau a phorfi gweithgareddau megis gemau buarth yn ystod amser chwarae.

 

 

 


Disgo Gwisg Ffansi
plantDathlwyd diwedd hanner tymor yr Hydref gyda disgo gwisg ffansi yn neuadd yr ysgol. Roedd pawb yn werth eu gweld a phawb am y gorau wrth geisio ennill gwobrau am ddawnsio.

 

 

 

 

 


Calendr Ysgol
plantTynnwyd lluniau’r plant ar gyfer calendr ysgol fydd ar werth yn fuan. Gwisgodd pawb ddillad oedd yn adlewyrchu mis eu pen-blwydd. Mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol os ydych eisiau archebu calendr. Byddai’n gwneud anrheg gwerth chweil.

 

 

 

 


Clybiau ar ôl ysgol

plant plant plant

Mae plant blynyddoedd 1 a 2 yn cymryd rhan mewn clybiau ar ôl ysgol pob nos Fercher. Cafodd plant Blwyddyn 1 ddewis mynychu clwb darllen neu glwb Technoleg Gwybodaeth, tra y cafodd plant Blwyddyn 2 ddewis mynychu naill ai clwb coginio neu ddawnsio. Cafodd y rhieni ymuno â’u plant i fwynhau dawns a phrydau bwyd.


Diolch yn fawr
Hoffai pawb ddiolch o waelod calon i berchnogion tafarn Y Bull, Bethesda am eu rhodd caredig o £150. Bydd yr arian yn help garw i brynu adnoddau i’r ysgol.


Her Ddarllen
plantDerbyniodd nifer o blant yr ysgol fedalau am gwbwlhau her Darllen Mawr Direudus â drefnwyd gan lyfrgelloedd Cymru. Roedd yn braf gweld fod cynifer wedi darllen yn ddiwyd, ac wedi mwynhau ymweld â’r llyfrgelloedd lleol.

 

 

 

 

 


Ethol Grwpiau
plantMae gwrando ar lais bob plentyn yn ran ganolog o weledigaeth yr ysgol a felly etholwyd plant i fod yn aelodau o wahnol grwpiau. Mae pob grŵp - Ffrindiau’r Byd, Sgwad Syniadau, Dreigiau Caseg a Bysedd Gwyrdd – yn cyfarfod pob pythefnos I drafod sut i addysgu gweddill y plant ynglŷn â neges eu grŵp.

 

 

 

 

 


Croesawu Plant Newydd
plant
Mae plant y dosbarth Meithrin wedi setlo'n yr ysgol bellach ac mae'n braf eu gweld yn mwynhawu eu gweithgareddau. Gobeithio fod cyn ddisgyblion Blwyddyn 2 yr ysgol yr un mor hapus ym Mlwyddyn 3 Pen y Bryn.

 

Ymweld â Pharc Meurig
plant
Aeth dosbarthiadau Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 am dro i Barc Meurig. Tra yno bu'r plant yn edrych, gwrando a phrofi bywyd gwyllt y goedwig.

 

 

Ffarwelio
Hoffai pawb ddiolch a dymuno'n dda i Susan Evans sydd wedi gadael ar ôl cyfnod o bron i ddeng mlynedd yn glanhau'r ysgol. Roedd y dosbarthiadau bob amser yn sgleinio ar ei hôl, a bydd pawb yn gweld eisiau ei chwmni cyfeillgar.


Dysgu â Stephen Jones
plant
Treuliodd Stephen Jones o gwmni Anelu ddiwrnod yn yr ysgol yn dysgu plant blynyddoedd 1 a 2 am waith map. Aed am dro i fyny Lôn Pant a thra'n mwynhau'r olygfa o groesffordd Gerlan dysgwyd am wahanol nodweddion yr ardal.

Sgiliau Pêl
plant

Daeth Carwyn o Blas Ffrancon i'r ysgol i hyfforddi rygbi i blant blynyddoedd 1 a 2. Dangosodd iddynt sut i drin y bêl gan bwysleisio pa mor bwysig yw cyd-chwarae fel tîm.

 

 

 

 

 


Cymreictod
Croesawyd athrawon o Ysgol Penboyr yn ne Cymru i'r ysgol i ddysgu ynglŷn â sut y mae Ysgol Abercaseg yn sicrhau fod y Gymraeg yn rhan ganolog o bob agwedd o fywyd yr ysgol. Roedd yr ymwelwyr wedi gwirioni â sgwrsio naturiol y plant yn enwedig yn ystod gweithgareddau amser chwarae.

Dathlu llwyddiant!
plant

Bu aelodau’r Sgwad Syniadau yn darllen yn ofalus, air am air, adroddiad Gwobr Ansawdd Genedlaethol Rhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach sydd yn cydnabod eu gwaith canmoladwy hwy ac ymdrechion brwd holl ddisgyblion, staff, rhieni a llywodraethwyr yr ysgol sy’n sicrhau fod Ysgol Abercaseg yn Ysgol Iach rhagorol.

Cliciwch yma i ddarllen y llythyr llongyfarch

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad gwobr

 

 


Ffair Haf
plant

Diolch i Gyfeillion yr Ysgol a’r Cymhorthyddion am drefnu Ffair Haf lwyddiannus. Cafwyd noson o hwyl yn prynu a bwyta a chasglwyd £608 tuag at yr ysgol.

 

 

 

 

 


Trip Tesco
plant

Aeth dosbarthiadau Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 i Tesco Bangor i bobi bara, blasu bwydydd amrywiol a dysgu am fwyta’n iach. Ar ôl dod yn ôl I’r ysgol cafwyd prynhawn o hwyl lle bu’r dosbarthiadau’n cymysgu ac yn dewis gweithgareddau amrywiol.

 

 

 

 

 


Adeiladu Den
plant

Yn dilyn ymateb i holiadur ynglŷn â thema’r ysgol (Fi fy Hun), yr oedd y rhieni yn awyddus i’w plant ddysgu am blant o wahanol wledydd. Yn sgil hyn trefnwyd gweithgareddau gwneud Den gan gasglu arian tuag at elusen Achub y Plant. Casglwyd £80 o bunnoedd, a diolch yn fawr i bawb â gyfrannodd.

 

 

 

 

 


Diwrnod Trosglwyddo
Tra yr oedd plant Blwyddyn 2 yn treulio diwrnod yn Ysgol Pen y Bryn cafodd gweddill yr ysgol gyfle i dreulio bore yn eu dosbarthiadau newydd. Roedd hiI’n braf croesawu’r plant fydd yn dod i’r dosbarth Meithrin ym mis Medi.


Clwb Ffrangeg a Dreigiau Bach
plant

 

Ers hanner tymor mae plant Blwyddyn 2 wedi bod yn dysgu Ffrangeg, mae’n nhw’n dda iawn am gyfarch a chyfri. Mae plant Blwyddyn 1 wedi bod yn dawnsio, gan chwysu’n chwartiau bob prynhawn dydd Mercher.

 

 

 

 


Sioe Dyffryn Ogwen
Bu cystadlu brwd eleni eto yn Sioe Dyffryn Ogwen. Cafodd nifer o blant yr ysgol ddiwrnod wrth eu boddau yn cystadlu’n y mabolgampau a llongyfarchiadau i bawb.


Cyflwyniad y Sgwad y Syniadau
plant

Gwahoddwyd rhieni i’r ysgol i weld yr hyn y mae’r plant wedi bod yn ei wneud yn ystod y tymor er mwyn dysgu sut i fod yn iach. Cyflwynodd y Sgwad Syniadau gasgliad o luniau a fideos a bu Sarah Archer o Gynllun Gwên yn sôn am focsus bwyd iach.

 

 

 

 

 


Sambia
plant

 

Cafwyd prynhawn o weithgareddau i ddysgu am ddiwylliant, bwyd a dillad Sambia. Coginiodd Anti Marian bryd o fwyd Affricanaidd, daeth ymwelwyr i adrodd straeon a dangos arteffactau o’r wlad a rhannodd Miss Thomas, athrawes Meithrin, ei phrofiadau ar ôl bod yno.

 

 

 

 


Diolch i Tesco
plant

Diolch yn fawr iawn i Ffion a staff siop Tesco Bethesda am eu rhodd caredig o adnoddau ysgrifennu a phlanhigion i’r ysgol. Mae’r ardd yn edrych yn hyfryd dan ei newydd wedd a’r plant wrth eu boddau’n cael bod allan yn garddio.

 

 

 

 

 


Hyrwyddo Presenoldeb
plant

Penderfynodd y Sgwad Syniadau fynd ati o ddifirif i hyrwyddo presenoldeb yn yr ysgol drwy roi cyflwyniad i’w cyfoedion ynglŷn â sut i olchi eu dwylo’n gywir i sicrhau nad yw germau’n cael eu lledaenu. Yn fuan wedyn buont yn brysur iawn yn dylunio posteri, sydd yn awr yn cael eu harddangos drwy’r ysgol, yn atgoffa pawb o’r angen i yfed dŵr er lles eu hiechyd. Da iawn hwy am fod mor frwdfrydig a meddylgar.

 

 

 

 


Cadw’n ddiogel ar y ffordd
Ers dechrau’r tymor mae Bethan Parry wedi bod yn dysgu plant Blwyddyn 1 sut i fod yn ddiogel ar y ffordd. Gan fod y dydd yn ymestyn a phlant yn chwarae y tu allan mae’n bwysig eu bod yn ymwybodol o’r peryglon.

Wythnos Iach
plant

Cafwyd wythnos i hyrwyddo bwyta’n iach, meddwl iach a chadw’n heini. Yn ystod yr wythnos bu’r plant yn cwbwlhau heriau iach adref, yn cadw’n heini ar gae yr ysgol ac i gloi’r wythnos cafwyd prynhawn aur o ddawnsio a blasu ffrwythau.

 

 

 

 

 


Croeso
Hoffai pawb yn yr ysgol groesawu ein pennaeth newydd , Mrs Ceren Lloyd. Rydym yn falch o’i gweld yn ôl ac yn edrych ymlaen i gyd-weithio.


Clybiau
plant

 

Mae clybiau ar ôl ysgol wedi cychwyn eto i blant blynyddoedd 1 a 2. Dyna hwyl y mae plant Blwyddyn 2 yn ei gael wrth chwarae pêl rwyd tra mae plant Clwb Drama Blwyddyn 1 yn gobeithio mai nhw fydd actorion y dyfofol!

 

 

 

 


Amser Chwarae
Daeth athrawon Ysgol y Gelli, Caernarfon i’n gweld er mwyn dysgu sut yr ydym yn cylchdroi gweithgareddau amser chwarae. Er gwaertha’r cenllysg dangosodd y plant sut y maen nhw’n dysgu caneuon buarth , yn cyd-chwarae ac yn rhannu a gofalu am ei gilydd tra’n chwarae.


Planu Hadau
plant

 

 

Mae’r ysgol gyfan wrthi’n brysur yn planu hadau i’w tyfu yng ngardd yr ysgol. Tra’n gwneud hyn mae’r holl blant yn dysgu sut i ofalu am lysiau a sut i gadw’n iach.

 

 

 

 


PC Meirion
plant

 

 

Roeddem yn falch o weld PC Meirion yma unwaith eto. Bu’n ein dysgu y tro yma am bwy all ein helpu mewn argyfwng. Cyn ei ymweliad roedd y plant wedi bod wrthi’n dysgu eu cyfeiriadau.

 

 

 

 


Gynllun Gwên
plant

 

 

Daeth Sarah Archer o Gynllun Gwên i siarad â’r plant Meithrin am bwysigrwydd brwsio dannedd. Roedd ei hymweliad yn cyd- fyd â thema’r ysgol, gan ein bod yn dysgu am sut i ofalu am ein hunain.

 

 

 

 


Bath Adar
plant

 

 

Hoffai bawb ddiolch yn fawr i Miss Thomas am brynu bath adar o lechen yn anrheg i’r ysgol. Mae’n edrych yn hynod o ddel yn yr ardd. Gobeithio ei bod yn mwynhau ei swydd newydd.

 

 

 

 

Neges bwysig PC Meirion Williams
pc meirionUnwaith eto’r tymor yma bu i PC Meirion Williams ymweld â’r ysgol i drosgwlyddo negeseuon pwysig i’r plant. Testun ei sgwrs oedd ‘Paid cyffwrdd, dweud!” a bellach mae holl blant yr ysgol yn ymwybodol o’r hyn y dylent ac na ddylent ei wneud o weld a thrin ysbwriel. Diolch am y sgwrs ddifyr P C Meirion.

 

 

 

 Gweithdy creu pypedau
gweithdy creu pypedauMae’n debyg i chwi gofio i ddisgyblion blynyddoedd 1 a 2 ymweld a Neuadd Ogwen ar gyfer perfformiad o’r sioe pypedau ‘Drwg’. Wel, yn dilyn y perfformiad, bu’r disgyblion yn ffodus o gael Efa Dyfan, a fu’n gyfrifol am greu’r pypedau, i ddod draw atom i’r ysgol i gynnal gweithdai celf. Cafodd y plant fodd i fyw yn datblygu eu syniadau a chreu pypedau o bob lliw a llun sydd bellach yn cael eu defnyddio o fewn gweithgareddau dosbarth i gyfoethogi’r profiadau dysgu.

 

 Ymweliad gan Hâf Llywelyn
ymweliad haf llywelynDoes yna ddim byd gwell na gwrando ar straeon yn cael eu darllen ac yn arbennig os mai awdur y straeon hynny sy’n eu darllen. Wel dyna a ddigwyddodd yn ddiweddar yn yr ysgol. Daeth Hâf Llywelyn draw i ddarllen straeon i ddisgyblion y dosbarth derbyn a blwyddyn 1 yn seiliedig ar anturiaethau Ned y Morwr. Yn dilyn hynny cafwyd cyfle i chwarae nifer o gemau gan esgus bod yn gymeriadau o’r straeon. Cafodd y plant gymaint o fwynhad fel na allant ddigwyl i gael darllen llyfrau eraill o’r gyfres gan ddod i wybod mwy am hanes Ned a’i ffrindiau.

 Llwyddiant Celf a Chrefft

Unwaith eto eleni mae nifer o ddisgyblion yr ysgol wedi profi cryn lwyddiant yng nghystadlaethau celf a chrefft yr Urdd gyda sawl darn o waith wedi dod i’r brig yn y Sir. Diolch yn arbennig i’r cymorthyddion a fu’n cynnal ‘Clwb Celf Mr Urdd’ yn wythnosol ers mis Medi – mae’r holl waith caled wedi talu ffordd!!


‘Ffrindiau Ysgol Abercaseg’
ffrindiau ysgol abercasegDiolch o waelod calon i ‘Ffrindiau Ysgol Abercaseg’ am eu cyfraniad o £1900 tuag at brynu offer i hyrwyddo’r dysgu yn yr awyr agored. Mae’r arian wedi ei gasglu yn dilyn cynnal nifer o weithgareddau dros y flwyddyn. Yn ddealladwy, mae’r plant wedi gwirioni hefo’r adnoddau newydd yn arbennig gan mai nhw a gafodd ddewis beth i’w brynu!!

 

 

 Wythnos Werdd
wythnos werddFel rhan o waith thema’r tymor bu i blant yr ysgol ymweld â sawl lleoliad o amgylch y pentref. Yn ystod yr ymweliadau yma, bu i’r rhan fwyaf ohonynt sylwi bod cryn dipyn o ‘sbwriel yn gorwedd ar y plamentydd ac mewn lleoliadau niferus eraill. Testun poendod iddynt oedd meddwl am effaith niweidiol hyn ar drigolion, anifeiliad a bywyd gwyllt yr ardal. Dyma felly fynd at i weithredu drwy gynnal ‘Wythnos Werdd’ i hyrwyddo ‘ materion gwyrdd’ megis ailgylchu ac arbed ynni. Bu i bob dosbarth greu arteffactau o ddeunyddiau ailgylchu (lluniau i’w gweld ar wefan yr ysgol) ac yn benllanw ar y cyfan cafwyd ‘Parêd Penwisgoedd Pasg’. Roedd y penwisgoedd i gyd wedi eu creu o ddeunyddiau ailgylchu. Diolch i’r plant (ac i’w rhieni!!) ac ddangos y fath greadigrwydd a chynhyrchu hetiau a fyddai’n werth eu gweld hyd yn oed ar y ‘catwalk’ yn ystod wythnosau ffasiwn Llundain, Efrog Newydd, a Milan!! Diolch hefyd i Tesco Bethesda am gyfrannu’r gwobrau.

 


Ffarwelio

Rydym yn ffarwelio â Miss Marion Mayhead sydd wedi bod yn aelod gwerthfawr o’r staff ers bron i 5 mlynedd. Rydym yn diolch iddi am ei gwaith caled a chydwybodol wrth gefnogi’r disgyblion ac yn dymuno pob lwc iddi yn ei menter nesaf.

Ar ôl naw mlynedd o wasanaeth ffyddlon fel Pennaeth Ysgol Abercaseg roedd hi’n anodd iawn ar brynhawn olaf cyn y Pasg i ddweud ffarwel wrth Miss Thomas. Mae Miss Thomas wedi bod yn athrawes ac yn bennaeth amhrisiadwy o fewn yr ysgol. Rydym yn diolch o galon iddi am ei gwaith caled dros y blynyddoedd ac yn estyn pob dymuniad da iddi yn ei swydd newydd ym mis Ebrill.


Gair o ddiolch gan Sioned Hywel Thomas (Pennaeth Ysgol Abercaseg)

Diolch o galon i ddisgyblion, rhieni, llywodraethwyr a holl staff Ysgol Abercaseg am eu cefnogaeth, cydweithrediad a’u caredigrwydd barhaus tra bum yn bennaeth Ysgol Abercaseg. Bydd gennyf lawer o atgofion hapus o’m nghyfnod yn yr ysgol a dymunaf bob llwyddiant i bawb eto yn y dyfodol.


Dathlu Dydd Gŵyl Dewi
Gwnaeth bawb ymdrech arbennig ar Ddydd Gŵyl Dewi i ddod i’r ysgol mewn dillad traddodiadol neu gyfoes Cymreig. Bu’r plant ieuengaf gael eu diddanu yn y neuadd gan gwmni’r Frân Wen tra bu Blynyddoedd 1 a 2 yn brysur yn gwneud cacennau cri, cyfansoddi rapiau a chael siawns ar ychydig o ddawnsio gwerin – diwrnod llawn hwyl i bawb heb anghofio neges pwysig ein Nawddsant drwy gydol y dydd, sef gwneud y pethau bychain i helpu’n gilydd.

Dydd Gŵyl Dewi Dydd Gŵyl Dewi

Gorymdaith Gŵyl Ddewi
Yn ffodus eleni cafwyd tywydd braf ar gyfer yr orymdaith leol ac ymunodd rhai o’n disgyblion a’u rhieni yn yr hwyl. Yna bu i ddisgyblion Blynyddoedd 1 a 2 ganu caneuon traddodiadol am Dewi Sant, heb anghofio’r hen ffefryn, ‘Sosban Fach’, ar lwyfan Neuadd Ogwen. Roedd y cyngerdd yma’n glô teilwng ar brynhawn o ddathlu Cymreictod– da iawn chi blant.


Dathlu Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y LlyfrRoedd Diwrnod Cenedlaethol y Llyfr yn wledd i’r llygiad yn yr ysgol wrth i bawb wisgo i fyny fel eu hoff gymeriad o lyfr neu gerdd. Cafodd y plant gyfle yn ystod y dydd i drafod eu hoff lyfrau gan egluro’r rhesymeg dros eu dewis. Uchafbwynt y diwrnod i blant hynaf yr ysgol oedd cael mynd i lawr i’r dosbarthiadau meithrin a derbyn i ddarllen straeon yr oeddent hwy eu hunain wedi eu hysgrifennu i’r disgyblion. Does ond gobeithio bod ymateb brwdfrydig y disgyblion yma wedi ysgogi y disgyblion hŷn i ystyried gyrfa fel awduron llyfrau plant yn y Gymraeg!!

 Ymwelydd arbennig
Fel rhan o waith thema ‘Ein pentref ni’, daeth Mr Neville Hughes i’r ysgol i ateb cwestiynau a rhannu ei atgofion o fywyd plentyn yn yr ardal ers talwm.Fe ddysgodd y plant lawer o ffeithiau diddorol am y cyfnod a mwynhaodd bawb ymuno gyda Mr Hughes yn canu hwiangerddi traddodiadol. Diolch yn fawr iawn i Mr Hughes am ddod atom i rannu ei atgofion melys.


Diolch
tescoHoffem ddiolch o waelod calon i’n cyfeillion yn nhafarn ‘Y Bull’ am eu rhodd hael o £150.00 i’r ysgol. Bydd bob ceiniog o’r arian yn cael ei wario er budd y plant ac eleni bydd y ‘Sgwad Syniadau’ yn dewis adnoddau i brynu ar gyfer yr Ardal Tu Allan. Diolch yn fawr iawn hefyd i staff archfarchnad lleol Tesco am eu rhodd caredig o £260. Bydd yr arian yma hefyd yn hynod o ddefnyddiol ar gyfer datblygu’r Ardal Tu Allan - bydd rhestr siopa’r ‘Sgwad Syniadau’ yn mynd yn hirach fyth o ganlyniad i haelioni cyson busnesau lleol i’r ysgol.

 Gweithdy Techniquest
Mae’r plant wedi bod yn ffodus iawn eleni i gymryd rhan mewn nifer o weithdai cwmni Techniquest yn yr ysgol a’r diweddaraf o ‘rhain oedd sioe am y corff ar gyfer Blynyddoedd 1 a 2 . Mwynhaodd bob un o’r plant ddysgu am wahanol rannau’r corff ac am ddeiet cytbwys drwy gyfrwng gweithgareddau ymarferol diddorol .


Hyfforddiant
HyfforddiantYn yr oes dechnolegol hon yr ydym yn byw ynddi mae’n bwysig ein bod yn gwneud y gorau o’r adnoddau addysgiadol defnyddiol sydd ar gael i’n plant ond wrth gwrs eu diogelwch hwy yw ein prif ffocws bob amser. Felly bu plant a rhieni’r ysgol yn ffodus iawn yn diweddar o dderbyn hyfforddiant a chyflwyniad am safwe Hwb+ ac e-ddiogelwch gan hyfforddwyr profiadol yn y maes.

 

 

 Adnabod ein hardal
Ein Pentref yw thema'r dosbarthiadau'r tymor hwn a bu'r plant am dro ar hyd stryd Bethesda. Yn ogystal â hyn trefnwyd ymweliad â chapel Jerusalem ac hoffai plant a staff yr ysgol ddiolch o galon i Walter a Menai Williams am sgwrsio, canu ac ateb cwestiynau'r plant.

plant plant

Gweithdy Techniquest
Bu i gwmni Techniquest ymweld â’r ysgol gychwyn Ionawr i gynnal gweithdy am ‘Hen Deganau’ gyda blynyddoedd 1 a 2. Bu i’r disgyblion ddatblygu eu medrau gwyddonol a rhifyddol yn ystod y bore wrth ddysgu am gydbwysedd a didoli teganau mewn amrywiaeth o ffyrdd. Bu i bawb fwynhau’n arw ac mae yna hen edrych ymlaen am y gweithdy nesaf yn dilyn gwyliau hanner tymor.


Gwersi nofio a chlybiau ar ôl ysgol
Mae plant Blwyddyn 2 wedi dechrau ar gyfres o wersi nofio ym Mangor ac mae'r clybiau ar ôl ysgol wedi ail ddechrau. Clybiau mathemateg a Technoleg Gwybodaeth â geir y tymor hwn lle mae'r plant yn ymarfer eu sgiliau rhesymu a datblygu eu medrau TGCh.


Meithrin 2016
Cynhaliwyd prynhawn agored ar gyfer y plant fydd yn dechrau yn nosbarth Meithrin yr ysgol ym mis Medi. Roedd hi'n braf gweld dosbarth o rieni cyfarwydd yn ogystal â wynebau newydd. Cofiwch bod angen cofrestru ar gyfer cychwyn yn y dosbarth meithrin erbyn Mawrth 1af.


Ymweld ag Eglwys Glan Ogwen
Bu i ddisgyblion dosbarth Ffrydlas ymroi’n frwdfrydig i weithgareddau Nadoligaidd, tra’n ymweld â Eglwys Glan Ogwen cyn gwyliau’r Nadolig. Bu pawb yn ddiwyd yn creu cardiau a bisgedi Nadoligaidd yn ogystal ac ail greu’r stori Nadolig drwy weithgareddau chwarae rôl. Cyn ymadael, bu i’r plant gwrdd â Dyfrig , cymeriad a fu’n achos difyrwch mawr i bawb. Diolch i aelodau’r eglwys am drefnu ymweliad cofiadwy, a oedd yn atgoffa pawb o wir ystyr y Nadolig.


Awduron y dyfodol!
Yn diweddar, bu amryw o ddisgyblion blwyddyn 2 yn cydweithio â’r awdures boblogaidd Angharad Tomos ar greu straeon gwreiddiol wedi eu lleoli ym mhentref Bethesda. Mae’r straeon bellach wedi eu cwblhau a’r cam nesaf fydd eu hanimeiddio fel bo modd eu darllen ar ffurf apiau. Rydym yn edrych ymlaen yn arw at hynny, ac yn gobeithio fod cydweithio â awdur fel Angharad Tomos wedi cynnau’r awch yn y disgyblion i fynd ati i ysgrifennu mwy o straeon am anturiaethau’r cymeriadau dychmygol.


Pwy sy’n dwad dros y bryn?
Pwy ohonoch chi welodd gar llûsg Sion Corn wedi ei barcio y tu allan i Desco Bethesda? Wel , bu rhai o ddisgyblion derbyn yr ysgol yn digon craff i’w weld, a bu iddynt berswadio eu hathrawon i fynd a nhw draw i’r siop rhag ofn bod y dyn ei hun dal yno. Chafodd neb mo’u siomi, gan bod Sion Corn yn brysur yn siopa am fwyd. Roedd yn falch iawn o weld y plant, cymaint felly, nes iddo roi anrheg i bob un ohonynt. Bu i’r plant hwythau ei atgoffa yntau o gynnwys eu rhestr Nadolig, jest rhag ofn ei fod wedi anghofio!! Diolch Sion Corn.


Siwmperi Nadoligaidd
Dynion Eira,Ceirw, Clychau’r Nadolig, Plu Eira – dyna enwi dim ond rhai o’r delweddau Nadoligaidd a oedd i’w gweld ym mhob twll a chornel o’r ysgol ddydd Gwener olaf y tymor diwethaf. Yn unol â threfn arferol yr ysgol, bu i bawb a oedd yn dymuno, yn oedolion a disgyblion, wisgo eu siwmperi Nadolig er mwyn casglu arian tuag at gronfa Achub y Plant. Diolch i bawb a ymunodd yn yr hwyl.


Seren y Nadolig ar goll!
Ar Ragfyr 21ain, bu i holl ddisgyblion yr ysgol gymryd rhan yn ein cyngerdd Nadolig. Eleni, aethpwyd ar daith i wahanol wledydd ar draws y byd i chwilio am Seren y Nadolig a oedd ar goll, cyn diweddu’r daith ym Methlehem, noson geni Crist. Yn ôl y gymeradwyaeth ar ddiwedd y perfformiad, roedd pawb wedi mwynhau’r cyngerdd yn fawr . Diolch i’r staff am hyfforddi’r disgyblion, i’r rhieni am baratoi’r gwisgoedd ac i Bennaeth a Gofalwr Ysgol Dyffryn Ogwen am ganiatau i ni lwyfanu’r cyngerdd yn yr ysgol. Diolch hefyd i ‘Gyfeillion Ysgol Abercaseg’ am baratoi a gweini’r mins pêis a’r gwin poeth Nadoligaidd ar y noson.

 

Yn Yr Adran Yma:

Hafan | Newyddion| Archif Newyddion