Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share

ARCHIF NEWYDDION - 2015

Cymraeg | English
   

Marian gegin ar y radio
Efallai i rai ohonoch glywed Anti Marian, cogyddes yr ysgol, yn cael ei chyfweld gan Heledd Cynwal ar Radio Cymru yn ystod ‘Wythnos Genedlaethol Cinio Ysgol’. Bu’n trafod hoff brydau cinio disgyblion yr ysgol yn ogystal a’r math o brydau yr oedd hithau’n ei gael yn yr ysgol pan yn blentyn. Yn sicr, roedd hi’n sgwrs ddiddorol iawn. Llogyfarchiadau Anti Marian- roeddem i gyd yn teimlo’n falch iawn ohonoch.


Cwmni Drama’r Frân Wen
Bu plant Blynyddoedd derbyn, 1 a 2 yn ffodus iawn o gael cymryd rhan mewn gweithdy gan gwmni Frân Wen i ddatblygu eu sgiliau creadigol . Roedd pawb wedi ymgolli’n llwyr yn eu ‘Byd dychmygol personol’ ac wedi mwynhau’r profiad yn fawr iawn.


Plant mewn angen
Rhai da yw Sgwad Syniadau Ysgol Abercaeg am fynd ati’n ddiflino i gynnal gweithgareddau i gasglu arian tuag at achosion ac elusenau niferus. Yn ddiweddar, bu iddynt benderfynu trefnu diwrnod o gael pawb yng wisgo dillad eu hunain gan dalu dirwy am y fraint. Roedd yr arian a gasglwyd yn mynd tuag at ‘Blant Mewn Angen’.


Peryglon Tân
Yn ddiweddar daeth Mr Owen, Swyddog Addysg gyda Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru draw i’r ysgol i roi cyflwyniad i blant blwyddyn 2 ar bwysigrwydd larymau yn y cartrefa pheryglon tân. O wrando ar ymatebion brwdfrydig , roedd yn amlwg fod pawb wedi gwrando a deall y prif negeseuon. Hoffem ddiolch yn fawr iddo am drosglwyddo negeseuon pwysig mewn modd arddull hwyliog a diddorol ac am roi’r cyfle i bawb gael gwisgo ei helmed diffoddwr tân!


Llwyddiant yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen

plant plant

Llongyfarchiadau mawr i’r holl ddisgyblion a fu wrthi’n brysur yn perfformio a chystadlu yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen. Bu i lawer brofi cryn lwyddiant wrth gystadlu gyda’r llefaru, canu, gwaith celf ac llawysgrifen. Cafodd genethod blwyddyn 2 brofiad gwerth chweil hefyd wrth gyfarch ennillwyr y prif gystadlaethau llenyddol ar y nôs Wener ar ffurf ddawns werin- gwych iawn! Da iawn i bawb am gymryd rhan a chefnogi'r Eisteddfod.


Gwobr Aur y Siarter Iaith
plant ac oedolion

 

Cyflwynwyd tystysgrif Gwobr Aur Siarter Iaith Gwynedd i’r ysgol yn ddiweddar. Mae’r wobr yn gydnabyddiaeth o’r holl waith y mae’r ysgol yn ei wneud i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith o fewn ac y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Dymu lun o rai o’r disgyblion a gynrychiolodd yr ysgol yn y seremoni wobrwyo.

 

 

 

 


Pencampwyr Presenoldeb
plant

 

Llongyfarchiadau i ddosbarth Ffrydlas ar ennill Cwpan Pencampwyr Presenoldeb mis Tachwedd. Dosbarth Ffrydlas oedd â’r canran presenoldeb uchaf ym mis Tachwedd.

 

 

 

 


Her Darllen

plant

 

 

Da iawn y plant hynny a lwyddodd i gyflawni Her Darllen Llyfgelloedd Gwynedd drwy fynychu’r llyfrgell yn gyson dros wyliau’r ysgol.

 

 

 Hen deganau
plant Fel rhan o waith thema’r tymor gwahoddwyd Gwenda Williams o’r Archifdy i arddangos hen deganau ac i sgwrsio gyda’r plant amdanynt. Daeth ag amryw o hen ffefrynnau fel y gwn pop, y caleidosgop a’r pypedau clwt a roedd y plant wrth eu boddau’n cael tro ar yr hen deganau traddodiadol. Ar un adeg bu bron i bawb neidio allan o’u crwyn wrth glywed sŵn taranllyd y ragarug yn atsain dros y neuadd cyn chwerthin llond eu boliau wrth sylwi beth oedd yn creu y fath dwrw! Mae’r ymweliad wedi ysgogi trafodaeth brwd am y math o deganau oedd gan blant ers talwm i gymharu â rhai heddiw ac wedi annog y plant i ymholi gartref am hoff deganau eu rhieni a’u neiniau a’u teidiau.

 


Clybiau ar ȏl ysgol

Mae’r clybiau ar ȏl ysgol wedi ail gychwyn gydag aelodau Clwb Celf yr Urdd yn brysur yn cynllunio a chreu delweddau ar y thema ‘Perthyn’. Mae Clwb TGCh hefyd ar gael i Bl 1 ar brynhawn Mercher lle mae’r plant yn creu eu llyfrau darllen eu hunain ac ar yr un prynhawn mae plant Bl 2 yn cael siawns i baratoi bwydydd iach yn y Clwb Coginio. Gobeithiwn wahodd rhieni a gwarchodwyr i fewn yn ystod y sesiynau olaf i gael blas ar yr hyn y mae’r plant wedi bod yn ei wneud yn y gwahanol glybiau.

plant plant

Sioeau Techniquest
plant Cafodd y plant fodd i fyw cyn gwyliau’r hanner tymor wrth weld nid yn unig un sioe gan gwmni Techniquest ond dwy! Canolbwyntiodd y sioe cyntaf ar baratoi parti pen-blwydd i Delyth y ddraig gan roi siawns hwyliog i’r plant ymarfer eu sgiliau rhifedd wrth ddatrys problemau. Yna ar y diwrnod olynol cyfranodd pawb yn frwdfrydig i’r gweithdy cerdd drwy ymchwilio i wahanol ddulliau o greu cerddoriaeth.

 

 

 


Disgo Gwisg Ffansi
plant Roedd y neuadd yn llawn lliw a llun pan roddodd pawb eu dillad arferol ar un ochr a gwisgo i fyny ar gyfer y disgo Gwisg Ffansi. Yn wir i chi roedd hi’n sialens i’r staff ar adegau adnabod pwy yn union oedd yn cuddio o dan y colur dychmygol a’r gwisgoedd bendigedig! Mwynhaodd bob un o’r plant y cyfle i ymlacio a chael hwyl gyda’u ffrindiau yn dawnsio ac ymuno yn y gemau.

 

 

 

 


Ffarwelio

Ar ȏl blynyddoedd o wasanaeth ffyddlon i ysgol Abercaseg roedd hi’n anodd dweud ffarwel wrth Mrs Freda Adams wrth iddi ymddeol o’i swydd fel glanhawraig yr ysgol. Rydym yn diolch o galon iddi am ei gwaith caled dros y blynyddoedd yn sicrhau fod pob twll a chornel yn sgleinio fel swllt ac yn dymuno adferiad buan a iechyd da iddi yn ei hymddeoliad.


Efelychu'r arlunydd Carys Bryn
plantBu dosbarthiadau Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 yn edrych ar waith yr arlunydd Carys Bryn er mwyn efelychu'i harddull liwgar hi wrth geisio creu effaith mwd yn sboncio i bob man. Cymysgwyd paent, tywod a glud a bu'r plant am y gorau'n tasgu'r gymysgedd gan greu llanast yn ogystal â gwaith celf effeithiol.

 

 

 

 

 

 

 


Sgwad Syniadau
plantEtholwyd wyth aelod newydd i Sgwad Syniadau'r ysgol. Eu tasg gyntaf fydd trafod cyfnodau amser chwarae'r ysgol. Mae pob dosbarth eisoes wedi lleisio'u barn ynglŷn â'r hyn y maen nhw'n ei hoffi'n ystod amser chwarae, a'r hyn y bydden nhw'n ddymuno'i newid. Y cam nesaf i'r Sgwad Syniadau fydd trafod y syniadau hyn gan benderfynu pa newidiadau y gellir eu cynnig i weddill yr ysgol. Dyma lun o rai o’r aelodau newydd.

 

 

 

Ffarwelio
plantMae hi’n braf gweld plant Ysgol Abercaseg yn tyfu ac yn barod i symud ymlaen i’r cyfnod nesaf o’u haddysg ond yn anffodus i ni mae hynny’n golygu ein bod yn gorfod ffarwelio â’n disgyblion Blwyddyn 2 wrth iddynt drosglwyddo i Ysgol Pen y bryn. Cynhaliwyd gwasanaeth ffarwelio arbennig iddynt ar ddiwedd tymor pan wahoddwyd y rhieni i wrando ar atgofion melys y plant o’u hamser yma. Bydd chwith mawr ar eu holau ond gobeithio bydd pawb yn cadw mewn cysylltiad â ni. Mae hynny’n wir hefyd i Mrs Lloyd sydd wedi treulio’r flwyddyn diwethaf yn bennaeth yma ac i Miss Sioned O’Connor sydd wedi bod yn aelod gwerthfawr o’r staff ers pymtheg mlynedd ac yn cychwyn swydd newydd ym mis Medi. Diolch yn fawr iawn i’r ddwy ohonynt am eu gwasanaeth amhrisiadwy. Ar yr un pryd rydym yn estyn croeso cynnes i’n pennaeth Miss Thomas sydd wedi bod ar secondiad am flwyddyn ac yn dychwelyd i Ysgol Abercaseg ym mis Medi ac i Mrs Mai Williams sydd wedi cael ei phenodi yn athrawes y Cyfnod Sylfaen.


Ymwelydd arbennig!
plantCafodd ddosbarth Ffrancon ymwelydd arbennig iawn yn ddiweddar pan ddaeth Mena Chan i’w gweld ar ȏl treulio’r flwyddyn ysgol diwethaf gyda’i theulu yn Hong Kong. Roedd y plant wrth eu boddau’n clywed Mena yn adrodd ei hanes ac yn eu dysgu i gyfrif mewn ‘Cantonese’. Da iawn oedd gweld nad oedd Mena wedi anghofio ei Chymraeg chwaith wrth iddi ymuno â’r plant yn eu chwarae. Yn anffodus dim ond ymweliad byr oedd hwn gan fod Mena a’i theulu yn mynd yn ȏl i Hong Kong am flwyddyn arall ond mawr obeithiwn bydd yn dychwelyd i Ysgol Abercaseg yn y dyfodol. Tan hynny byddwn yn cadw mewn cysylltiad dros y We gyda Mena ac yn edrych ymlaen i glywed mwy o’i hanesion a dysgu mwy am draddodiadau a diwylliant gwlad ochr arall i’r byd.

 


Trip Tomos Bach
plantMwynhaodd holl blant llawn amser yr ysgol drip arbennig i Lanberis gan gychwyn gyda taith drên gyffrous ar hyd llyn Padarn i Gei Llydan a’r cyfle i ddysgu llawer o ffeithiau hanesyddol ac amgylcheddol am yr ardal gyfagos. Yna ar ȏl dod oddi ar y drên yng Nghei Llydan cawsom ein tywys ar hyd lwybrau godidog Parc Gwledig Padarn gan ddysgu am fywyd gwyllt y goedwig ac am hanes y chwarel, ar hyd y ffordd. Yn wir erbyn diwedd y daith gerdded a chyrraedd gorsaf Gilfach Ddu roedd pawb yn ysu am eu picnic ar ȏl cael amser gwerth chweil yn dysgu yn yr awyr agored. Trip addysgol penigamp i bawb!

 Mabolgampau
plantYn dilyn yr hen draddodiad dros y blynyddoedd roedd rhaid cynnal mabolgampau cyn ddiwedd y tymor gan obeithio am dywydd ffafriol ar gyfer yr achlysur – dim rhy boeth a dim glaw! Yn ffodus yn y diwedd buom yn lwcus gyda’r tywydd a cafodd pawb gyfle gwych i serennu o flaen eu rhieni. Da iawn chi blant, bob un ohonoch!

 

 

 

 


Clybiau ar ȏl ysgol
plant“Bon jour! Ca va?” dyma sydd i’w glywed yng nghyffiniau’r Clwb Ffrangeg bob prynhawn Mercher ers hanner tymor wrth i blant Blwyddyn 2 fynd ati o ddifrif i ddechrau dysgu iaith newydd. Mae’r plant wrth eu boddau’n dysgu cyfrif, adrodd a chanu mewn Ffrangeg ac yn mewnoli popeth yn rhyfeddol o sydyn. Très bien, enfants! Ar yr un pryd mae bron bob un o blant Blwyddyn 1 yn aros ar ȏl ysgol ar gyfer y Clwb Darllen ac yn cael llawer o hwyl yn datblygu eu sgiliau darllen drwy chwarae gemau. Da iawn hwythau hefyd.

 

 

 

 


Ffair Haf
plantYn eithaf gwahanol i’r arfer cynhaliwyd Ffair Haf fechan y plant yn yr ysgol yn ddiweddar. ‘Roedd Cyfeillion yr Ysgol wedi gorfod gohirio’r ffair arferol ond gan fod y plant yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau Mentergarwch bu pob dosbarth yn creu eitemau i werthu drwy ailgylchu deunyddiau gwastraff. Yn ogystal â hyn bu cymorthyddion yr ysgol, unwaith eto, yn cynnal stondinau tatŵs a pheintio ewinedd! Yn wir i chi roedd y neuadd yn orlawn a’r plant wrth eu boddau’n cael perchnogaeth dros y gwerthiant. Diolch i’r plant i gyd a staff yr ysgol am weithio mor galed ac i’r rhieni am ein cefnogi.

 

 

 


Sioe Dyffryn Ogwen
plantLlongyfarchiadau i holl blant yr ysgol a fu’n cystadlu yn Sioe Dyffryn Ogwen ac yn arbennig i’r rhai a enillodd wobrau am eu gwaith celf a chrefft ac yn y mabolgampau.Yn ffodus roedd y tywydd yn ffafriol a cafodd pawb amser gwerth chweil yn ȏl yr hanesion.

 

 

 

 

 


Sioe bypedau Rala Rwdins
plantRoedd llond bol o chwerthin yn dod o’r neuadd wrth i holl blant yr ysgol wylio sioe bypedau Rala Rwdins fel rhan o ymgyrch yr ysgol i hyrwyddo Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Gwynedd. Mae’r plant eisioes yn gyfarwydd â chymeriadau’r sioe mewn llyfrau ac ar y teledu ond roedd hi’n wefr iddynt gael gweld y cymeriadau’n agos a mwynhau’r holl firi roeddent yn ei greu yn ogystal â chymryd rhan lleisiol yn y sioe!

 

 

 

 


Dathlu Wythnos Bwyta’n Iach
plantYn syth ar ȏl gwyliau’r Sulgwyn bu pob dosbarth yn brysur yn cyflawni gweithgareddau amrywiol ar gyfer dathlu Wythnos Bwyta’n Iach ac i gau pen y mwdl ar yr wythnos gyffrous trefnodd y Sgwad Syniadau brynhawn Aur Iach arbennig i bawb. Mwynhaodd y plant wneud cebabs ffrwythau a smwddis gydag anti Marian ac anti Eleri, dawnsio egniol yn y neuadd a sesiwn y tu allan yn chwarae’r gemau roedd bob dosbarth wedi dewis eu hunain ar gyfer cadw’n heini. Yn ogystal â hyn cyflwynodd y Sgwad Syniadau dystygrif neu sticer i bawb oedd wedi cyflawni’r pum her iach adref dros yr wythnos sef bwyta brecwast iach, bwyta pum ffrwyth neu lysieuyn y dydd, yfed digon o ddŵr, gwneud rhywbeth corfforol a trio rhywbeth newydd! Yn wir i chi roedd y siartiau’n llawn o diciau a phawb wedi gwneud ymdrech arbennig. Mae’r neuadd hefyd dan ei newydd wedd oherwydd fod pob dosbarth wedi creu arddangosfa yn ystod yr wythnos i godi ymwybyddiaeth pawb o sut i fyw yn iach. Yn sicr cymerodd bawb ran frwdfrydig yn y dathliadau a mae’r plant eisioes wedi cyflwyno syniadau newydd i’r Sgwad Syniadau ynglŷn â sut i wneud yr Wythnos Bwyta’n Iach yn well y tro nesaf. Da iawn chi blant!


Baner Werdd 1af Eco-Sgolion
plant

Llongyfarchaidau mawr i holl ddisgyblion yr ysgol ar ennill gwobr y Faner Werdd 1af gyda’r rhaglen Eco-Sgolion. Mae Eco-Sgolion yn fenter rhyngwladol sy’n codi ymwybyddiaeth y plant o faterion amgylcheddol a chynaliadwy ac yn rhoi cyfle iddynt ddatblygu arferion da fel rhan arferol ac annatod o fywyd bob dydd yr ysgol. Da iawn chi blant!


Apêl Nepal
plant

 

Roedd sawl plentyn wedi mynegi pryder am y deargryn enfawr â darodd gwlad Nepal yn ddiweddar a felly roeddem yn falch iawn o gael y cyfle i drefnu casgliad ar gyfer helpu pobl y wlad pan ddaeth Mr Arwyn Oliver atom i arddangos lluniau ac arteffactau a rhannu ei atgofion ef am sut le oedd Nepal cyn y daeargryn. Gwrandawodd pawb yn astud ar ei hanesion di-ri ac ar ddiwedd y sgwrs daeth y plant ymlaen i orchuddio baner Nepal gydag arian gwyn. Diolch i Mr Oliver am ei gyflwyniad difyr ac i’r plant a’u rhieni am gyfrannu’n hael tuag at yr achos.

 


Noson Gwricwlaidd
plant

 

Cynhaliwyd noson gwricwlaidd i holl blant yr ysgol a’u rhieni yn ddiweddar. Yma roedd cyfle i bawb weld a phrofi’r gwahanol weithgareddau sy’n cael eu cynnal yn ddyddiol yn yr ysgol ar gyfer hybu sgiliau rhifedd y plant. Braf oedd gweld ffrindiau, brodyr a chwiorydd yn helpu ei gilydd, gwell byth oedd gweld y plant yn esbonio’r gweithgareddau i’w rhieni! Ymysg yr holl weithgareddau roedd hefyd cyfle i’r rhieni weld a thrafod esiamplau o’r profion Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer plant blwyddyn 2. Diolch o galon i bawb a ddaeth i gefnogi’r noson, rydym yn mawr obeithio ei bod wedi bod o fudd ac o fwynhad i bawb.
Clybiau Dreigiau Bach a Mathemateg
plant

 

Yn dilyn llwyddiant y Clwb Drama tymor diwethaf, mae plant Blywyddyn 2 yn mwynhau’r Clwb Mathemateg a phlant Blwyddyn 1 yn mynychu’r Clwb Dreigiau Bach am hanner cyntaf y tymor yma. Mae’r Dreigiau Bach wedi bod yn cael hwyl yn dysgu sut i chwarae pêl rwyd, a gwych ydy gweld bron i bawb o Flwyddyn 2 yn aros yn yr ysgol ar gyfer y Clwb Mathemateg.

 


 


Gwersi Tenis
plant

 

Yn dilyn hanner tymor cyfan (a sesiwn ychwanegol gan fod pawb yn mwynhau cymaint!) hoffai blant Blwyddyn 1 a 2 ddiolch o waelod calon i David Parry o Tenis Cymru, am y gwersi Tenis. Braf oedd cael mynd allan ar yr iard am ychydig o’r sesiynau olaf hefyd, cyfle gwych i’r holl blant wir ymarfer y sgiliau roeddent wedi bod yn eu dysgu.

 

 

 


Wythnos Cerdded i’r Ysgol
plant

 

Roedd hi’n braf gweld nifer fawr o ddisgyblion a’u rhieni yn gwneud ymdrech arbennig i gerdded i’r ysgol i gefnogi Wythnos Cerdded i’r Ysgol, Mai 18fed – 22ain. Roedd yn gyfle gwych i bawb gymryd rhan mewn gweithgaredd rhyngwladol drwy ymuno ag ysgolion eraill ledled Cymru i leihau ein ȏl troed carbon a defnyddio modd iach o deithio i’r ysgol.

 

 

 

 

 

 

Siarad Cymraeg
posterHelpwch eich plant i ymarfer eu Cymraeg trwy fwynhau rhaglenni Cymraeg ar deledu, arlein ac ar alw.

 

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 

 

 Plannu Coed
plantYr ydym eisioes wedi plannu coed ar dir yr ysgol dros y blynyddoedd i wella ansawdd ac edrychaid yr  amgylchedd a felly roeddem yn falch iawn o wahodd Grwp Effeithiolrwydd Ysgol Pen y bryn atom ar gyfer plannu dwy goeden ychwanegol, un bob un ar gyfer y ddwy ysgol. Diolch i Mr Davies o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am ddod i roi help llaw i’r plant gyda’r plannu.

 

 

 Trwynau Coch
plantMae bob eiliad yn ein hysgol yn brysur, brysur, a heb i ni sylwi roedd diwrnod Trwynau Coch ar y gorwel a ninnau heb drefnu dim byd! Ond wrth lwc, ar y diwrnod cynt, cyflwynodd Keira ym Mlwyddyn 2 y syniad i’r Sgwad Syniadau o gael pawb i wisgo rhywbeth coch a dod â 50c i’r ysgol. Cytunodd y Sgwad Syniadau gyda’i hawgrym gwych ac yn sydyn iawn aethant ati i anfon llythyr allan i bawb. Felly, er gwaetha’r byr rybudd, rydym yn ddiolchgar iawn i bawb am ymateb mor wych ar Ddiwrnod Trwynau Coch er mwyn helpu pobl anghenus o gwmpas y byd yn ogystal ag yma yng Nghymru.

 Sbri Sbwriel
plantManteisiodd ddosbarth Ffrydlas ar y cyfle arbennig i fynychu gweithdy diddorol fel rhan o gyflwyniad Sbri Sbwriel yn Neuadd Ogwen.  Rhyfeddodd y plant wrth ddysgu am ail-gylchu a sut mae modd creu papur allan o hen lyfrau . Roedd hyn yn perthnasu’n dda iawn gyda gwaith thema’r dosbarth oherwydd fod y disgyblion wedi bod yn cynnal arolwg o’r gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu bob dydd yn nosbarthiadau’r ysgol, gan geisio meddwl am ddulliau dyfeisgar o ail-ddefnyddio a lleihau’r hyn sy’n cael ei daflu i ffwrdd.

 

 Gwisgo Piws i Epilepsi
plantRoedd môr o biws yn yr ysgol yn ddiweddar wrth i ni gefnogi Diwrnod Gwisgo Piws i Epilepsi i godi ymwybyddiaeth pawb o’r cyflwr yma. Mae un o ddisgyblion yr ysgol, sef Liwsi Mô, yn dioddef o epilepsi ac yn ymdopi’n wych gyda chefnogaeth ei theulu a staff a’i ffrindiau yn yr ysgol.

 

 

 

 

 


Arteffactau’r Cartref
plantFel rhan o waith thema dosbarthiadau Blwyddyn 1 a 2 croesawyd Gwenda Williams o Archifdy Caernarfon i ddangos hen gelfi’r cartref i’r plant. Cafodd y disgyblion gyfle gwych i arsylwi a gweld dros eu hunain yr hyn sy’n wahanol rhwng ein offer heddiw ac offer y gorffennol. Bu cryn sgwrs a syndod wrth iddynt sylweddoli sut oedd pobl yn byw ers talwm ac yn unfrydol cytunodd pawb fod bywyd plentyn can mlynedd yn ôl yn llawer caletach nac ydyw heddiw!

 

 

 


Dathlu Wythnos Gymreig
plantEr mwyn ymfalchio yn ein Cymreictod penderfynwyd cael wythnos Gymreig yn yr ysgol i gyd fynd â dathlu Dydd Gŵyl Dewi. Yn ystod yr wythnos bu pob dosbarth yn brysur yn cyflawni gweithgareddau amrywiol fel actio, coginio, dawnsio gwerin, gwaith celf a chyfansoddi, i godi ymwybyddiaeth pawb o’n hetifeddiaeth Cymreig. Fel rhan o ymgyrch ‘Dreigiau Caseg’, i hyrwyddo siarad Cymraeg drwy’r dydd, cafodd Dona Direidi ei gwahodd i’r ysgol. Roedd y ‘Dreigiau Caseg’ wedi cynnal pleidlais o’u hoff arwr ac aethant ati i gysylltu â Dona Direidi drwy e-bost, pan ddaeth ei henw hi i’r brig. Mwynhaodd holl blant yr ysgol fore difyr iawn yn ei chwmni yn canu, dawnsio a chwarae gemau. Un o uchafbwyntiau’r bore oedd creu rap newydd sbon o un o’u hoff hwiangerddi, heb sôn am gael tynnu llun gyda Dona wrth gwrs! Mawr yw ein diolch iddi am alw draw i annog y plant i gael hwyl wrth siarad Cymraeg.


Dathlu Diwrnod y Llyfr
plantRoedd hi’n wledd i’r llygaid ar Ddiwrnod y Llyfr wrth i nifer fawr o ddisgyblion wisgo i fyny fel eu hoff gymeriadau adnabyddus o fyd y llyfrau a dod â’u hoff lyfrau i’r ysgol. Croesawyd Lisa Jên atom unwaith eto eleni i ddarllen amryw o straeon diddorol i’r gwahanol ddosbarthiadau a mwynhaodd pawb y profiad gwefreiddiol hyn. Yna, pa well ffordd o ddathlu Diwrnod y Llyfr na chael plant yr ysgol i greu eu llyfrau stori eu hunain a mynd o gwmpas yr ysgol yn eu darllen, a dyna’n union wnaeth plant Blwyddyn 1, sef dosbarth Ogwen. Aethant i ymweld â phob dosbarth yn ei dro o’r Meithrin i Flwyddyn 2 i a cafwyd ymateb arbennig gan y gwrandawyr. Manteisiodd y plant ar y cyfle i holi barn eu cyd ddisgyblion am eu gwaith ac yna yn ôl yn y dosbarth bu cryn drafodaeth ynglŷn â sut i wella’r storïau. Mawr obeithiwn fydd y weithgaredd hon yn ysgogi’r plant i gynhyrchu mwy o ysgrifennu creadigol yn y dyfodol.


Llwyddiant yr Urdd
plantUnwaith eto eleni mae nifer o ddisgyblion yr ysgol wedi profi llwyddiant yng nghystadleuthau llwyfan a chelf a chrefft yr Urdd .Diolch yn arbennig i’r cymorthyddion â fu’n cynnal ‘Clwb Celf Mr Urdd’ yn wythnosol ers mis Medi a hefyd i bawb â fu’n brysur yn hyfforddi’r disgyblion ar gyfer y cystadleuthau llwyfan. Llongyfarchiadau arbennig i Iago am ennill y drydedd wobr am lefaru yn yr Eisteddfod Cylch ac i waith creadigol grwp Lloer ac Eli sy’n mynd ymlaen i’r Eisteddfod Genedlaethol. Newyddion gwych!

 

 

 


Offer Techniquest
plantCafodd holl blant yr ysgol gyfle gwych i arbrofi ac ymchwilio i wahanol grymoedd pan gawsom logi offer gwyddonol Techniquest am wythnos. Mwynhaodd pawb y cyfle i wthio, tynnu, troi a throelli wrth ddefnyddio’r offer arbenigol gwych. Mawr obeithiwn gael y cyfle i fenthyg mwy o offer cyffrous tebyg yn y dyfodol i ysgogi a datblygu sgiliau ymchwilio ac arsylwi’r plant ymhellach.

 

 
Dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd
plantRoedd cryn gyffro yn yr ysgol cyn gwyliau’r hanner tymor wrth i ni gau pen y mwdl ar ein gweithgareddau i ddathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd gyda gwasanaeth arbennig yn y neuadd a gwledd Tsieineaidd blasus gan anti Marian a chriw y gegin amser cinio. Mwynhaodd pawb y cyfle i gywain gwybodaeth am un o wledydd mwyaf y byd. Mawr obeithiwn ddysgu mwy am y wlad drwy gadw cysylltiad gydag un o ddisgyblion y dosbarth Derbyn sydd wedi ymfudo dros dro gyda’i theulu i Hong Kong.

 

 

 


Yn ddistaw bach ...!
plantYng nghanol y nos ar ddiwedd mis Ionawr disgynodd cnwd mawr o eira dros yr ardal. Wrth gwrs roedd y plant wedi gwirioni ac wrth eu boddau’n cael mynd allan i chwarae ac i ddysgu yn yr eira.   Fe lapiodd pawb o’u corryn i’w sawdl fel nionyn er mwyn manteisio ar y cyfle gwych i gael arbrofi a dysgu yn yr awyr agored!

 

 

 

 

 

 

 


Ymweliad PC Meirion Williams
plantCafodd disgyblion yr ysgol sgwrs ddiddorol iawn gyda PC Meirion Williams yn ddiweddar am bethau sy’n dderbyniol ac yn annerbyniol yn amgylchedd yr ysgol a’r gymuned. Braf oedd eu gweld yn gwrando’n astud ac yn ymateb yn frwdfrydig i’w gwestiynau. Diolch yn fawr iawn iddo am alw draw i ymweld â’r plant.

 

 

 

 

 

 


Sioe’r Hwyaden Fach Hyll

Ar fore rhynllyd ar ddechrau mis Ionawr, cawsom ein diddanu gan Theatr Genedlaethol Cymru yn Neuadd Ogwen pan aethom i wylio sioe’r ‘Hwyaden Fach Hyll’. Ymunodd y plant â'r hwyaden fach ar ei thaith gyffrous drwy’r tymhorau a chyfarfod â llu o ffrindiau buarth y fferm wrth iddi ddod o hyd i’w gwir chartref.  Heb os nac oni bai mwynhaodd pawb y diweddglo hapus i’r stori!

 

 

 

 

Yn Yr Adran Yma:

Hafan | Newyddion| Archif Newyddion