Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share

ARCHIF NEWYDDION - 2014

Cymraeg | English
   

Dathlu diwedd tymor
plant

Beth gwell ar ddiwedd misoedd prysur o waith ond teithio i Langefni i wylio Sioe Nadolig Cyw a dyna wnaeth holl blant llawn amser yr ysgol ar ddiwrnod olaf y tymor. Ymgollodd y plant eu hunain yn llwyr ym mwrlwm y sioe gan ddawnsio a chanu nerth eu pennau gyda’u hoff gymeriadau Cyw. Er i blant y dosbarth Meithrin aros yn yr ysgol buont hwythau’n dathlu diwedd y tymor hefyd gyda pharti Nadolig mwy traddodiadol. Cafwyd gemau arferol ac wrth gwrs anrhegion ond yn dra gwahanol i’r arfer roedd y plant wedi bod yn brysur yn paratoi danteithion a bwydydd hollol iach ar gyfer yr achlysur, gan ddangos fod bwyta’n iach yn gallu bod yn hwyl yn ogystal â bod yn dda i ni.


 
Cyngerdd Nadolig
plant

Bu’r disgyblion yn arddangos ffrwyth eu llafur mewn cyngerdd Nadolig mawreddog yn Ysgol Dyffryn Ogwen. Roedd y llwyfan yn orlawn gyda choed Nadolig, anifeiliaid y stabl, ceirw, gweithwyr Siôn Corn a nifer helaeth o gymeriadau pwysig eraill ac eto eleni hoffem ddiolch i’r rhieni am ddarparu’r holl wisgoedd gwych. Roedd ffocws y cyngerdd ar ddathliad y Nadolig o safbwynt yr anifeiliaid sy’n gysylltiedig â’r ŵyl fel yr asyn, yr ŵyn bach a’r ceirw, i enwi dim ond rhai ohonynt. Roedd y gymeradwyaeth a gafodd y plant ar y diwedd yn cadarnhau mwynhad a gwerthfawrogiad y gynulleidfa. Hoffem ddiolch yn arbennig i Brifathro a staff Ysgol Dyffryn Ogwen am y croeso a’r gefnogaeth a gawsom yn ystod yr ymarfer ac ar y noson. Diolch hefyd i’r Sgwad Syniadau am ddewis elusen teilwng ar gyfer derbyn rhodd ariannol Nadoligaidd yr ysgol.

 


Ymweliad y Swyddog Tân
swyddog tan a phlant

 

Roedd plant Blwyddyn 2 wedi gwirioni pan gafodd bob un ohonynt gyfle i roi gwisg amddiffynnol y dyn tân amdanynt yn ystod ymweliad Mr Lance Owen Williams, y Swyddog Tân. Wrth gwrs roedd hi’n hwyl cael gwisgo’r helmed a’r dillad ond prif bwrpas yr ymweliad oedd codi ymwybyddiaeth y plant o ddiogelwch tân yn eu bywydau bob dydd a llwyddoddo Mr Williams i gyfleu’r neges bwysig hon modd hwyliog ac addysgiadol iawn. Hoffem ddiolch yn fawr iddo am wneud yr ymweliad mor bleserus i’r plant. Efallai bod diffoddwyr tân y dyfodol wedi cael eu hysgogi’n barod yn Ysgol Abercaseg!

 

 

 


Llwyddiant

Llwyddiant


Yn Ysgol Abercaseg yr ydym eisioes yn gwybod am holl waith caled y Sgwad Syniadau a sut mae disgyblion yr ysgol yn cael bod yn rhan allweddol o’r broses o wneud penderfyniadau sy’n newid ac yn gwella bywyd yr ysgol o ddydd i ddydd. Ond mae hi’n wir fraint i ni gyd weld yr arfer dda hyn yn cael ei gydnabod a’i gymeradwyo fel Astudiaeth Achos yn “Adroddiad Blynyddol 2014 Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus – Plant a Phobl Ifanc yw Ein Dyfodol”. Ardderchog blant.

 

 

 


Achub y Plant

Achub y Plant


Anghofio wnaeth pawb am ein gwisg ysgol arferol ar ddydd Gwener Rhagfyr 12fed wrth i holl blant yr ysgol gefnogi diwrnod Gwisgo Siwmper Nadolig, Achub y Plant. Roedd llond y lle o geirw, dynion eira ac wrth gwrs mwy nag un Siôn Corn, heb anghofio am ambell i Siân Corn hefyd! Ymunodd pawb yn yr hwyl gan godi arian at achos da ar yr un pryd. Mae plant a rhieni Ysgol Abercaseg wedi codi i’r brig unwaith eto wrth feddwl am bobol eraill llai ffodus na hwy ar yr adeg prysur hon o’r flwyddyn.

 

 

 


Plant Mewn Angen

donation


Roedd cyffro mawr yn yr ysgol ar fore ‘Plant Mewn Angen’ wrth i’r plant gyrraedd yr ysgol yn eu gwisgoedd llawn lliw a dychymyg. Roedd y Sgwad Syniadau’n awyddus i gefnogi’r ymgyrch a wedi penderfynu mai cael pawb i dalu am gael gwisgo i fyny oedd y ffordd orau i godi arian. Da iawn chi.

 

 

 

 


Eisteddfod Dyffryn Ogwen

eisteddfod


Llongyfarchiadau mawr i’r holl ddisgyblion a fu wrthi’n brysur yn paratoi ar gyfer yr eisteddfod eleni. Cafodd yr ysgol eisteddfod hynod o lwyddiannus gyda nifer o ddisgyblion o’r Meithrin i Flwyddyn 2 yn dod i’r brig. Da iawn bawb am gystadlu a chefnogi ein heisteddfod lleol.

 

 

 

 


Ymgyrch bocsys ‘Operation Christmas Child’

Christmas child


Unwaith eto eleni roedd Ysgol Abercaseg yn falch o fod yn rhan o’r ymgyrch flynyddol i lenwi bocsys anrhegion Nadolig ar gyfer plant anghenus mewn gwahanol rannau o’r byd. Mae’n galonogol gweld plant yr ysgol yn meddwl am eraill llai ffodus na hwy ym mysg holl fwrlwm a chyffro paratoadau’r ŵyl.

 

 

 

 


Gwobr Arian y Siarter Iaith
plant

Fel cydnabyddiaeth o’r holl waith caled sy’n cael ei wneud yn yr ysgol i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg drwy gydol y dydd cyflwynwyd tystysgrif Gwobr Arian Siarter Iaith Gwynedd i ysgol Abercaseg yn ddiweddar. Canmolwyd yn arbennig arweiniad y ‘Dreigiau Caseg’, ymroddiad holl ddisgyblion yr ysgol a gwaith cymeradwyol ein cymorthyddion dosbarth. Rydym yn falch iawn ohonoch i gyd

  


Rhodd Ariannol

donation

Hoffem estyn ein diolch twymgalon i staff a chwsmeriaid ‘Tafarn Y Bull’ am eu rhodd hael o £150 i’r ysgol. Bydd bob ceiniog o’r arian yn cael ei wario ar adnoddau er budd y disgyblion a rydym yn ddiolchgar iawn i’n cyfeillion yn yr ardal am ein cefnogi unwaith eto.

 

 

 

 

 


Sialens Ddarllen yr Haf

blas ar ddarlen

Da iawn bawb a fu’n brysur dros gwyliau’r haf yn gwneud amser i ymweld â llyfrgell Bethesda yn ogystal â chael seibiant bach! Llwyddodd nifer fawr o blant yr ysgol i fod yn ddarllenwyr brwd dros y gwyliau a fel cydnabyddiaeth o’u hymdrechion canmoladwy cyflwynwyd medal i bob un ohonynt fel gwobr. Mae’n braf gweld plant Ysgol Abercaseg yn gwneud defnydd gwych o un o adnoddau gwerthfawr yr ardal.

 

 

 

 


Blas ar Ddarllen

blas ar ddarlen

Cynhaliwyd clybiau darllen llwyddiannus yn yr ysgol yn ystod mis Hydref  lle bu cyfle i holl blant a rhieni`r ysgol weld a phrofi’r gwahanol weithgareddau sy’n cael eu cynnal yma’n ddyddiol i hybu sgiliau llythrennedd a darllen a deall. Cawsant flas ar y cynllun dysgu ffoneg sef ‘Tric a Chlic’yn cael ei weithredu ynghyd â chael cyfle i ddefnyddio adnoddau technolegol megis y Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol a’r ipad, gydag awgrymiadau defnyddiol ar ba appiau y gellir eu defnyddio gartref i hybu sgiliau llythrennedd y plant. Diolch o galon i bawb a ddaeth i gefnogi`r clybiau.

 

 

 


Eco ysgolion /Ysgol wyrdd
plant

 

Fel rhan o waith thema`r dosbarthiadau daeth Ffion Jones o Adran Ynni Cyngor Gwynedd draw i drafod sut i arbed ynni o fewn adeilad yr ysgol a`r cartref. Bu’r plant wrth eu boddau’n gwylio cymeriadau Sbarci a Fflic yn cyflwyno neges bwysig sef sut i warchod yr amgylchfyd drwy ddiffodd offer trydanol. Trafodwyd faint o ynni oedd yr ysgol wedi ei arbed yn ystod y  flwyddyn diwethaf a bu trafodaeth brwd ymysg y plant ynglŷn â sut i fynd o gwmpas gwella’r canlyniadau dros y flwyddyn nesaf.

 

 


Disgo Gwisg Ffansi

gwisg ffansi

Roedd cryn drafodaeth yn yr ysgol gan y plant am y gwisgoedd ffansi roeddynt am eu gwisgo ar gyfer y disgo ac ar y noson roedd pawb wedi gwisgo’n arbennig o lliwgar a dyfeisgar! Cafwyd amser gwerth chweil gyda phawb yn ymuno’n frwdfrydig yn y dawnsio a’r gemau ac yn cael noson i’w chofio. 

 

 

 

 

 


Cynllun Gwên

sarah archer

Croesawyd Sarah Archer i`r ysgol i gael sgwrs gyda plant Blwyddyn 2  ynghylch sut i edrych ar ôl eu dannedd. Roedd y plant wedi gwirioni cyfarfod ei chyfaill bychan sef y ddraig fach â ddaeth i ddangos iddynt sut i frwsio eu dannedd yn gywir. Cawsant agoriad llygaid pan glywsant faint o siwgr oedd mewn rhai bwydydd a diodydd ac addawodd pawb i frwsio’u dannedd yn ddyddiol gartref yn ogystal ag yn yr ysgol.
Diolch yn fawr i Sarah am ymweld a rhoi cyngor gwerthfawr i`r plant.

 

 
Dreigiau Caseg

dreigiau caseg

Gan fod cymaint o ddisgyblion Blwyddyn 2 yn awyddus i fod yn aelodau o Ddreigiau Caseg daethpwyd i gytundeb fod pawb am y flwyddyn ysgol hon yn cymryd y cyfrifoldeb drosodd yn eu tro. Mae’n braf gweld plant hynaf yr ysgol mor frwdfrydig wrth geisio meddwl am syniadau newydd o hyrwyddo defnydd pawb o’r Gymraeg drwy gydol y dydd. Edrychwn ymlaen iddynt ddechrau cyflawni eu syniadau gwych.

 

 

 

 


Wythnos Cymru Daclus

wythnos cymru Daclus

Da iawn holl blant yr ysgol am ymdrechu i dacluso tir yr ysgol a’r ardal cyfagos drwy gasglu sbwriel yn ystod Wythnos Cymru Daclus. Diolch i grŵp y Bysedd Gwyrdd am godi ymwybyddiaeth pawb o sut y gallwn gydweithio i warchod ein hamgylchedd, a medden nhw maent yn ffyddiog y bydd pawb yn gwneud ymdrech arbennig i gadw ein bro yn  daclus drwy gydol y flwyddyn. Yn sicr yn ystod yr wythnos daeth pawb yn yr ysgol i sylweddoli mai ‘Ysgafnu’r baich yw ei rannu’.

 

 

 

 


Ymweld â Pharc Meurig

parc meurig

Fel rhan o waith thema’r dosbarth treuliodd blant Blwyddyn 1 a 2 amser difyr iawn yn crwydro llwybrau Parc Meurig dan arweiniad Catrin o ‘Cyfoeth Naturiol Cymru’. Bu’r plant yn dysgu am ddeunyddiau naturiol y goedwig ac am yr holl anifeiliaid amrywiol sy’n byw yno. Cafodd bawb amser gwerth chweil yn craffu ar y creaduriaid yn eu cynefin naturiol, yn union fel petaent ar saffari go iawn! Gwelwyd lindys a chwilod amrywiol a llyffantod di-ri! Diolch i Catrin am wneud yr ymweliad mor gyffrous a bythgofiadwy i’r plant.

 

 

 

 


Amser i Sgwrsio!

sgwad syniadau

Ydych chi’n hoffi cael eistedd am bum munud i ddweud eich barn a rhannu’ch meddyliau? Wel, mae’r Sgwad Syniadau’n meddwl fod hynny’n bwysig iawn i blant Ysgol Abercaseg hefyd ac am i bawb yn yr ysgol dreulio amser yn sgwrsio adref bob wythnos gyda’r teulu. Maent wedi bod yn brysur iawn yn dewis testunau addas ar gyfer y sgyrsiau ac wedi eu cyflwyno i’r plant mewn gwasanaeth boreol . O hyn ymlaen byddant yn datgan testun sgwrs yr wythnos ar ddydd Llun ac yna bydd pawb yn yr ysgol yn cael cyfle i adrodd yn ȏl i’w gilydd ar ddydd Gwener. Dyna syniad gwych ynte?   

 

 

 


Sgwad Syniadau

sgwad syniadau

Dyma aelodau newydd y Sgwad Syniadau sydd wedi cael eu hethol gan eu cyd ddisgyblion i gyd weithio i wneud Ysgol Abercaseg yn well. Maent eisioes wedi cynnal un cyfarfod ar gyfer llunio rhestr o’r hyn fydd angen eu sylw a mae pawb yn ysu i gael cychwyn ar y gwaith!

 

 

 

 

 


Bysedd Gwyrdd

Bysedd Gwyrdd

Dyma aelodau newydd y Bysedd Gwyrdd sydd wedi cael eu hethol ar gyfer hyrwyddo gofal am yr amgylchedd a lleihau gwastraff yn yr ysgol. Un o’u dyletswyddau cyntaf yw arwain y gweithgareddau sy’n cefnogi Wythnos Cadw Cymru’n Daclus ac annog pawb i gadw’n hysgol yn daclus ac yn lân.

 

 

 

 

 


Bwyta’n Iach

Sawl un ohonoch sy’n gwybod faint o siwgr yr ydych yn ei fwyta bob dydd? Wyddoch chi faint o siwgr sydd mewn potel o lemoned, bisgeden ‘Jammie Dodger’, iogwrt mefus neu hyd yn oed fag o greision?  Wel os nad ydych yn gwybod gofynnwch i blant dosbarth Ogwen!  Fel rhan o waith thema’r dosbarth y tymor diwethaf, gwahoddwyd y nyrsys ysgol draw i sgwrsio gyda’r plant am sut i gadw’n iach ac un o’r pynciau trafod oedd cynhwysion bwyd.Bu pawb wrthi’n ddyfal yn ceisio dyfalu sawl llwy dê o siwgr oedd yn rhai o’u hoff fwydydd .Fe’u syfrdanwyd  gyda’r darganfyddiadau yn arbennig o gofio beth yw effaith negyddol gormod o siwgr ar y corff a’r dannedd.Bu i’r ymweliad  ysgogi trafodaeth frwd ymysg y plant a bu’n addysgiadol i’r staff hefyd!!! Am ryw reswm tydi cynnwys y tun bisgedi ddim mor apelgar bellach!

 Ymwelwyr o Batagonia

Mae gan ddisgyblion Ysgol Abercaseg ,ers blynyddoedd, gysylltiad agos â theulu o Batagonia a byddwn yn gyson yn cadw cysylltiad â hwy drwy gyfwng ebyst.Braf felly oedd cael gweld aelodau’r teulu yn y cnawd wrth iddynt ymweld a’u perthnasau yma yng Nghymru a’u croesawu i’r ysgol atom.Treuliodd Mabon ac Idris ddau ddiwrnod yn yr ysgol a bu i’w mham, Esyllt , roi cyflwyniad diddorol iawn i holl ddisgyblion yr ysgol ar draddodiadau a threfn bywyd o ddydd i ddydd ym Mhatagonia. Gobeithio iddynt fwynhau gweddill eu gwyliau yng Nghymru ac iddynt gael siwrne ddiogel yn ôl i Batagonia.
Dyma lun Mabon hefo rhai o’r ffrindiau ym Mlwyddyn 2 .

 

 


Wal Idiomau

Mae ardal allanol yr ysgol bellach yn ofod llawer mwy lliwgar a diddorol  na’r hyn ydoedd y flwyddyn diwethaf.Pam hynny? Wel,mae disgyblion yr ysgol wedi trafod a dewis eu hoff idiomau Cymraeg ac wedi creu ‘Wal Idiomau’ wrth y Brif Fynedfa sy’n eich gwynebu wrth i chi gerdded tuag at yr ysgol.Da iawn chi blant – mae’r wal yn werth ei gweld.

 

 

 

 

 


Dysgu’n yr Awyr Agored

Un o ddymuniadau disgyblion yr ysgol oedd cael cysgodfan ar yr iard ar gyfer cysgodi yn ystod y tywydd poeth,mochel rhag y glaw a’i ddefnyddio fel dosbarth allanol wrth ddysgu yn yr awyr agored.Wel mae eu dymuniad wedi ei gwireddu,ac hynny o ganlyniad  i garedigrwydd ‘Cyfeillion Ysgol Abercaseg’sydd wedi penderfynu cyfrannu’n sylweddol tuag at y gôst o brynu’r cysgodfan.Diolch i chi am eich gwaith diflino drwy’r flwyddyn yn cynnal gweithgareddau i godi arian tuag at brynu adnoddau addysgol.Yn sicr bydd y cysgodfan yn cael llawer iawn o ddefnydd gennym.

 

 

 

Ffair Gyfnewid
Ffair GyfnewidGan fod plant yr ysgol wedi dymuno cael mwy o lyfrau gwybodaeth er mwyn dysgu mwy am y byd o’u gwmpas penderfynodd y Sgwad Syniadau drefnu gweithgaredd codi arian ac aethant ati i drefnu ffair
gyfnewid yn yr ysgol. Ar y diwrnod roedd y plant yn cael dod a llyfr neu gem nad oeddent eu hangen bellach gyda hwy i’r ysgol ac yn ystod y dydd bu pawb yn cyfnewid eu pethau gan dalu 50c am gymryd rhan yn y
gweithgaredd. Roedd pawb wedi eu plesio’n arw yn cael mynd adref gyda’u hadnoddau newydd ac roedd hefyd yn ddull da o ail-gylchu!

 

 


Hwyl yn dawnsio!
Cafodd holl blant yr ysgol amser gwerth chweil yn ddiweddar mewn sesiwn o ddawns gydag Alison o Blas Ffrancon. Roedd hi wedi dod draw
atom i roi blas ar y gweithgareddau hwyliog sy’n digwydd ym Mhlas Ffrancon bob wythnos ar gyfer hyrwyddo iechyd a ffitrwydd plant yr ardal. Yn sicr mae’r profiad wedi ysgogi’r plant ac mae nifer fawr ohonynt wedi datgan y byddant wrth eu boddau’n cael mynychu’r dosbarthiadau. Diolch yn fawr iawn i Alison.


Llwyddiant yn y Sioe
Roedd Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen yn sioe lwyddiannus iawn i ddisgyblion Ysgol Abercaseg gyda nifer fawr o’r disgyblion yn cyrraedd y brig boed hefo’u lluniau, gwaith celf neu wrth redeg râs! Da  iawn chi blant!


Trip Addysgol
Trip addysgol i Tesco Extra BangorCafodd holl blant yr ysgol brofiadau amrywiol yn ystod eu trip addysgol y flwyddyn hon! Yn gyntaf, cawsant eu harwain o gwmpas siop Tesco ym Mangor a gweld rhannau o’r siop nad yw siopwyr yn cael mynediad iddynt!
Mwynhaodd pawb y profiad o gael cerdded i mewn i’r oergell a’r rhewgell anferthol, blasu gwahanol fathau o gawsiau a thomatos a gweld y broese o wneud a phobi bara!
Yna, ar ôl bore mor brysur, i ffwrdd â phawb i Gastell Penrhyn i gael picnic a dysgu am fywyd ers talwm.
Mae’n debyg fod gan bob un o’r plant ddigon i’w ddweud ar ôl diwrnod mor llawn a diddorol!

 

 


Ffair Hâf
Cynhaliwyd Ffair Hâf yn yr ysgol yn ddiweddar. Ymhlith yr holl stondiadu roedd yna rai yn gwerthu cynnyrch y plant, stondinau tatŵs, addurno mygiau, lliwio gwalltiau a’r stondin deganau. Er hyn,heb unrhyw amheuaeth,y stondin brysuraf oedd yr un peintio ewinedd,ac roedd hi’n werth gweld ewinedd llachar y genod! Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi’r ysgol a diolch i Gyfeillion yr Ysgol am drefnu Ffair llwyddiannus eto eleni!


Seren  Aur y Flwyddyn
Seren Aur y FlwyddynLlongyfarchiadau  i Sienna ,dosbarth Ogwen ,am ennill ‘Seren Aur y Flwyddyn 2014’. Bu Sienna ,ers wythnosau , yn brysur yn creu a gwerthu breichledau ar Facebook ac yn Ffair Hâf yr ysgol  gan godi £72.Dewisiodd  gyfrannu’r arian i gyd i Ysgol Abercaseg.Diolch yn fawr iawn i ti Sienna am yr holl waith  ac am aros ar dy draed am oriau hir yn creu’r breichledau .Roedd pawb wedi gwirioni hefo nhw a does ryfedd  i ti eu gwerthu i gyd!!

 

 

 


Prynhawniau cwricwlaidd
Prynhawniau Cwricwlaidd AbercasegCynhaliwyd prynhawniau cwricwlaidd i’r disgyblion a’u rhieni yn ddiweddar .Roedd un yn ymwneud â chynnig arweiniad i’r rhieni ar sut i ddatblygu sgiliau llythrennedd eu plant drwy appiau amrywiol a’r prynhawn mathemategol yn dangos sut y gellir defnyddio Numicon i ddatblygu nifer o sgiliau mathemategol.

 

 

 

 


Ennill gwobrau
Gwobr Celf Tesco BangorLlongyfarchiadau i’r holl ddisgbylion a ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth celf Tesco Bangor yn ddiweddar.Roedd pawb wedi gwirioni gyda’r gwobrau.

 

 

 

 

 Pob lwc!
Mynychodd plant Blwyddyn 2 yr ysgol Ysgol Pen y bryn am ddiwrnod yn ddiweddar er mwyn cael blas  o beth fydd yn eu disgwyl ym mis Medi. Roedd pob un ohonynt  wedi mwynhau eu hunain  yn fawr iawn  ac maent bellach yn edrych ym mlaen yn eiddgar  at gael mynd i’w hysgol newydd.
Pob lwc i chi yn Ysgol Pen y bryn  blant – cofiwch alw i ddweud helo pan fyddwch yn pasio!


Ffarwelio
Mae diwedd y tymor yma yn gyfnod o ffarwelio a nifer o staff yr ysgol.Yn dilyn deg mlynedd ar hugain o fod o athrawes yn Ysgol Abercaseg mae Mrs Janice Lewis yn ymddeol,a Mrs Carys Owen ,sydd yn dysgu yn yr ysgol ers dwy flynedd yn cychwyn ar swydd newydd yn Ysgol Y Felinheli. Bydd Miss Paula hefyd yn ei gadael wrth i Miss Siân ddychwelyd i’w swydd yn dilyn cyfnod mamolaeth yn magu Jac Delwyn. Dymunwn yn dda i’r dair ohonynt a diolch iddynt am eu gwaith yn ysgol.


Chwarae Gemau yn BalaNoson o Adloniant
Bu i rai o ddisgyblion dosbarth Ffrydlas gymryd rhan mewn cyngerdd a gynhaliwyd yn Ysgol Dyffryn Ogwen i godi arian tuag at Ymchwil Cancr.Mwynhaodd pawb y profiad o gael cyd ganu gyda'u ffrindiau a chael cefnogi achos mor deilwng.Mae'n debyg mai dyma'r tro olaf iddynt wneud hynny fel disgyblion o Ysgol Abercaseg, gan eu bod yn symund i Ysgol Pen y bryn ym mis Medi.

 

 

 


Chwarae Gemau yn Bala

Chwarae gemau yn y Bala
Cafodd rhai o 'Ddreigiau Caseg' a 'Bydis Buarth' yr ysgol ymweld a'r Eisteddfod yn y Bala yn ystod gwyliau'r Sulgwyn.Fe'u gwahoddwyd i fod yn rhan o lansiad swyddogol 'Cyfrifiad Siarter Iaith Ysgolion Gwynedd' ym mhabell y cyngor ar y maes.Bu'r Dreigiau a'r Bydis wrthi'n chwarae gemau clapio gyda Mair Tomos Ifans a 'Dreigiau Llyfni' o Ysgol Brynaerau, ac yna'n dysgu rheolau'r gêm i 'Ddreigiau Doeth',Ysgol Pen y bryn a disgyblion ysgolion Tregarth a Llanllechid. Braf oedd gweld pawb yn mwynhau,er mae'n debyg mai uchafbwynt y dydd i'r mwyafrif ohonynt oedd cael ymweld â'r ffair ar y maes cyn ei throi hi ôl am Fethesda!

 Hyrwyddo ‘Byw’n Wyrdd’
Er i’r ysgol dderbyn gwobr aur yn ddiweddar am yr holl weithdrefnau a gweithgareddau a gynhelir i hyrwyddo materion ‘gwyrdd’ nid yw’r grŵp Bysedd Gwyrdd yn rhai i orffwys ar eu rhwyfau,ac maent wedi bod wrthi’n ddiflino,yn dilyn ymgynghorio gyda’u cyfoedion,yn llunio Côd Eco ar gyfer yr ysgol.Mae pawb bellach yn gyfarwydd â chynnwys y côd ac yn cyflawni’r gofynion yn llwyddiannus iawn.


Masnach Deg
Mae holl waith y disgyblion a staff yr ysgol i addysgu am Fasnach Deg a hyrwyddo’r defnydd o’r cynnyrch wedi talu ffordd .Rydym wedi llwyddo eto i gwrdd a’r meini prawf i gael ein henwi fel Ysgol Fasnach Deg.Da iawn wir.


Hel Atgofion
plant yn gwrando
Thema dosbarthiadau Ffrancon,Ogwen a Ffrydlas y tymor diwethaf oedd ‘Patagonia’ lle y bu i’r plant ddysgu am anturiaethau y Cymry a ymfudodd yno ar y Mimosa a dysgu ffeithiau diddorol am y wlad.Yn benllanw ar waith dosbarth Ffrydlas bu i nain Rhiannon ddod draw i sgwrsio gyda’r plant am ei phrofiadau hi o ymweld â Phatagonia.Bu iddynt ofyn nifer fawr o gwestiynau a dysgu llawer am ddiwylliant y wlad.

 

 

 


Ffilmio
plant ar y buarthBydd nifer fawr o ddisgyblion yr ysgol i’w gweld mewn ysgolion ar draws Cymru yn ystod y misoedd nesaf.Bu iddynt gael eu ffilmio gan Gynulliad Cymru yn trafod sut y mae’r ysgol yn hyrwyddo datblygiad creadigol drwy amryw o brosiectau diddorol.Bydd modd eu gweld yn fuan ar wefan Cynulliad Cymru.

Yn yr un modd,bu criw draw yn ffilmio ‘Dreigiau Caseg’ a’r ‘Bydis Buarth’ yn brysur wrth eu gwaith yn arwain y gemau buarth ystod yr amseroedd chwarae.Bydd hwythau i’w gweld a’r CD a fydd yn cael ei ddosbarthu i ysgolion Gwynedd.

 

 

 

 

plantDathlu Diwrnod y Llyfr
Pe baech wedi galw draw i’r ysgol ar ddechrau mis Mawrth nid llond y lle o ddisgyblion yn gwisgo siwmperi coch fyddai i’w gweld ond yn hytrach bob math o gymeriadau adnabyddus o fyd y llyfrau. Gwledd i’r llygaid oedd gweld y disgyblion wedi gwisgo i fyny fel eu hoff gymeriadau a diolch i’w rhieni am fynd i’r fath drafferth.Roedd holl weithgareddau’r diwrnod yn seiliedig ar storïau o lyfrau Cymraeg ac yn benllanw ar y cyfan oedd cael Lisa Jên yn darllen straeon i’r gwahanol ddosbarthiadau.Bu i bob disgybl wrando’n astud a mwynhau’r profiad yn fawr. Diolch yn fawr Lisa am roi o’th amser a gwneud y diwrnod yn un cofiadwy i’r disgyblion.

 


Llwyddiant yn yr Urdd

plant plant plant

Unwaith eto eleni mae nifer fawr o ddisgyblion yr ysgol wedi profi llwyddiant yng nghystadleuthau llwyfan a chelf a chrefft yr Urdd .Diolch yn arbennig i’r cymorthyddion a fu’n cynnal ‘Clwb Celf Mr Urdd’ yn wythnosol ers mis Medi ac hefyd i bawb a fu’n brysur yn hyfforddi’r disgyblion ar gyfer y cystadleuthau llwyfan.


plant

 

Gwobr Aur i’r ysgol!!
O ganlyniad i waith caled y grŵp Bysedd Gwyrdd yn hyrwyddo byw’n wyrdd yn yr ysgol a’r modd y maent yn edrych ar ôl a datblygu amgylchedd yr ysgol, mae’r ysgol wedi ei hachredu â Gwobr Aur Cynllun Ysgolion Gwyrdd.Da iawn chi blant, a parhewch gyda’r gwaith caled!

 

 

 


plant

 

 

Rhodd gan gwmni Blakemore
Diolch i Bostfeistr Swyddfa Bôst Bethesda am enwebu’r ysgol ar gyfer rhodd gan gwmni Blakemore.Bu i’r ysgol dderbyn rhodd ariannol hael a fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cynnal a chadw gardd yr ysgol.

 

 

 

 

 


Peryglon Tân
Yn ddiweddar daeth Gwawr,Swyddog Addysg gyda Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru,draw i’r ysgol i roi cyflwyniad ar yr angen am larymau mŵg yn y cartref a sut i oroesi tân.O wrando ar ymatebion y disgyblion i gwestiynau Gwawr ,roedd pawb wedi gwrando a deall prif negeseuon ei chyflwyniad ac yn barod iawn i drosglwyddo’r wybodaeth i’w rhieni gartref.


Cwmni Drama’r Frân Wen
Bu plant Blwyddyn 2 yr ysgol yn ffodus iawn yn ddiweddar o gael cymryd rhan mewn gweithdai oedd yn cael eu cynnal gan Gwmni Drama’r Frân Wen. Cawsant ddefnyddio’u dychymyg i greu cymeriadau diddorol ac yna ymgorffori’r cymeriadau hyn i mewn i stori. Gwelwyd ffrwyth eu llafur pan ddaeth y Cwmni’n ôl i’r ysgol yn ddiweddar i berfformio’r ddrama orffenedig, sef ‘Y Cwpwrdd Dillad’. Tybed os ydym wedi creu actorion a chynhyrchwyr y dyfodol! Wel, am ddrama dda! (llun yn dod yn fuan)


P.C.Dewi Thomas
Rhoddodd blant yr ysgol groeso i P.C. Dewi Thomas eto’r tymor hwn. Ei thema oedd ‘Pobl sy’n ein helpu’. Cafodd ymateb brwdfrydig unwaith eto gyda’r plant wrth eu boddau’n cael cyfle i wisgo dillad yr heddlu!


Dathlu Blwyddyn Newydd Tsieiniaidd
Er mwyn dathlu’r flwyddyn newydd Tsieiniaidd, daeth y plant â phob math o bethau diddorol o naws Tsieiniaidd i’r ysgol i’w dangos. Roedd y pethau hyn yn amrywio o wisgoedd a llyfrau o Tsieina i lentyrn a dreigiau lliwgar. Ond, mae’n debyg mai uchafbwynt y diwrnod i’r plant oedd gwrando ar Mr Chan, tad Mena o’r dosbarth Meithrin, sydd â’i wreiddiau yn Hong Kong, yn siarad am ddiwylliant Tseina. Gellid clywed y geiriau ‘yat’, ‘yee’, ‘lurng’, ‘sarm’, ‘say’, sef y rhifau o un i bump, yn cael eu hadrodd gan y plant y tu mewn a’r tu allan i’r ysgol trwy’r dydd! Parod iawn oeddent hefyd i flasu rhai o fwydydd Tseina oedd Mr Chan wedi eu paratoi iddynt a doedd dim rhaid iddynt ddweud os oeddent yn eu mwynhau ai peidio –roedd eu hwynebau’n dweud y cyfan! Diolch Mr Chan am y sgwrs hwyliog a’r wledd flasus!


‘Pedr a’r Blaidd’
Ar ddechrau Mis Mawrth cafodd blant Blwyddyn 2 yr ysgol drip i Theatr Venue Cymru yn Llandudno i weld perfformiad yn darlunio stori Pedr a’r Blaidd gan Ensemble Cymru. Mae’r Ensemble yn gorff a sefydlwyd yn 2001 i hyrwyddo perfformiadau o gerddoriaeth siambr o’r radd flaenaf .Roedd pob offeryn yn y cyflwyniad yn cynrychioli cymeriad yn y stori. Dangosodd y plant i gyd ddiddordeb brŵd yn y perfformiad gyda nifer fawr ohonynt wedi dewis pa offeryn yr hoffent ddysgu ei chwarae’n y dyfodol.


Wythnos Gymreig
Rydym ni yn Ysgol Abercaseg yn falch iawn o’n Cymreictod ac er mwyn dathlu hyn penderfynwyd cael wythnos Gymreig yn yr ysgol. Yn ystod yr wythnos, cafodd rhieni plant Blwyddyn 2 wahoddiad i weld aelodau o’r clwb drama’n actio hanes Dewi Sant a chafodd plant pob dosbarth fwynhau gwrando ar hen chwedlau Cymreig fel chwedl Branwen a chwedl Blodeuwedd. Gyda help Anti Marian, ein cogyddes, gwnaeth blant Blwyddyn 2 gacennau cri i’w gwerthu. Diolch Anti Marian am eich help – mae 600 o gacennau cri yn nifer enfawr i’w coginio!

Dyma lun rhai o blant y clwb drama’n perfformio hanes Dewi Sant! (llun yn dod yn fuan)


Ymweliad Dona DireidiYmweliad Dona Direidi

Fel rhan o ymgyrch ‘Dreigiau Caseg’, sef plant Blwyddyn 2, i hyrwyddo siarad Cymraeg yn yr ysgol, gwahoddwyd seren y sgrin, Dona Direidi, i’r ysgol yn ddiweddar. Mwynhaodd y plant fore difyr iawn yn ei chwmni yn canu, dawnsio, chwarae gemau ac wrth gwrs yn rapio! Un o uchafbwyntiau’r bore oedd cael sgwrs a tynnu llun gyda Dona a mawr yw ein diolch iddi am alw draw ac ysbrydoli’r plant i gael hwyl wrth siarad Cymraeg.

 

 


Sioe Techniquest
Mewn dilyniant i’r profiadau gwych a gafodd y plant wrth ymweld â Techniquest, Wrecsam, y tymor diwethaf, daeth eu cynrychiolwyr i’r ysgol i gyflwyno gweithdai ar Sain i ddisgyblion Derbyn, Blwyddyn 1 a 2. Cafodd y plant gyfle gwych i arbrofi ac ymchwilio i wahanol synau a heb amheuaeth y siawns i gael creu amrywiaeth o synau uchel(iawn!) oedd y gorau ganddynt!


Ennill cystadleuaethEnnill cystadleuaeth
Llongyfarchiadau i Jac Sullivan Griffiths, Blwyddyn 1, am ddod i’r brig yng nghystadleuaeth lliwio Heddlu Gogledd Cymru. Bu Jac yn ffodus iawn i ennill gwobr o £30.00 a roedd wrth ei fodd yn cael prynu Lego newydd gyda’r arian. Da iawn ti Jac.

 

 

 

 


 

Yn Yr Adran Yma:

Hafan | Newyddion| Archif Newyddion