Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share

ARCHIF NEWYDDION - 2013

Cymraeg | English
   

Sion Corn ym Methesda!
sion corn

 

Treuliodd plant y dosbarth derbyn fore bendigedig yn ymweld a gŵr arbennig iawn yn Nhesco Bethesda! Pwy meddech chi oedd y gŵr arbennig yma? Sion Corn wrth gwrs!Roedd y plant wedi gwirioni ac wrth eu boddau’n cael atgoffa Sion Corn o’r hyn yr oeddynt yn gobeithio a fyddai yn eu sachau fore Nadolig!!Bu Sion Corn yn hynod o glên gyda’r plant drwy roi anrheg i bob un ohonynt.Fel arwydd o’u gwerthfawrogiad, bu i’r plant hwythau ganu carol iddo cyn ymadael a’r siop. Diolch i staff Tesco ,Bethesda am drefnu’r cyfan.

 

 


Cyngerdd Nadolig
Roedd ffrwyth llafur holl ddisgyblion yr ysgol, o’r ieuengaf i’r hynaf, yn cael ei arddangos ar lwyfan Ysgol Dyffryn Ogwen ,i neuadd a oedd dan ei sang,pan fu’r plant yn perfformio’r sioe Nadolig.Roedd thema’r sioe yn seiliedig ar y gwahanol olygfeydd a geir ar gardiau Nadolig. Yn ôl y gymeradwyaeth a gafwyd ar ddiwedd y perfformiad roedd y gynulleidfa wedi mwynhau’n arw .Hoffem ddiolch i Brifathro a staff Ysgol Dyffryn Ogwen am y croeso a’r gefnogaeth ậ gawsom yn ystod yr ymarfer ac ar noson y perfformiad. ‘Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i’r rhieni am ddarparu gwisgoedd bendigedig,i ‘Gyfeillion Ysgol Abercaseg’ am drefnu’r raffl ac i bawb a ddaeth i’r perfformiad i gefnogi’r plant.


Canu Carolau
Un o ddefodau blynyddol yr ysgol yw i ddisgyblion blwyddyn 2 ymweld â gwahanol fannau o fewn y gymuned i ddiddanu’r cyhoedd drwy ganu carolau.Eleni y lleoliad oedd Tesco,Bethesda ac yn wahanol i’r arfer ,bu i’r plant berfformio ar y cyd gyda disgyblion Ysgol Pen y Bryn.Mwynhaodd pawb y profiad o ganu a diolch i staff Tesco ac i’r siopwyr prysur am eu gwrandawiad a’u croeso cynnes.


Cystadleuaeth ‘Llun Nadolig’ Tesco

plant

 

I’r rhai hynny ohonoch a wnaeth eich siopa Nadolig yn Tesco Bethesda,mae’n debyg i chi weld lluniau Nadoligaidd gan blant Ysgol Abercaseg wedi eu harddangos yn y siop. Bu i ddisgyblion yr ysgol ddod i’r brig yn yr holl gategoriau mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan Tesco,ac fel cydnabyddiaeth o’u llwyddiant, bu i’r buddugwyr dderbyn gwobrau hael gan y cwmni.Llongyfarchiadau mawr i chwi i gyd. Dyma lun o’r ennillwyr (Owain Williams,dosbarth meithrin yn absennol pan dynnwyd y llun)

 Sioe Nadolig Cyw
Roedd yr ysgol yn llawn o blant cynhyrfus iawn ar Ragfyr 17eg gyda phawb yn methu disgwyl i gael teithio ar y bws i Langefni i weld Sioe Nadolig Cyw . Cyfareddwyd y plant wrth wylio’r sioe a gweld eu hoff gymeriadau yn y cnawd!! Bu sawl un yn canu cân rap Donna Direidi am ddyddiau wedyn ac ambell un yn dynwared Ben Dant , y Môr Leidr , ymysg llawr o gymeriadau poblogaidd eraill Cyw.Darpar actorion S4C efallai?plentyn
Techniquest

Yn fuan wedi gwyliau hanner tymor bu dosbarth Ffrancon, Ogwen a Ffrydlas am drip hwyliog i ganolfan ddarganfod gwyddoniaeth Techniquest yn Wrecsam. Cawsant nifer o brofiadau gwyddonol diddorol, ac roedd y peiriant arborfi â chysgodion yn boblogaidd iawn gan bawb. Cafwyd diwrnod addysgol a chofiadwy

 

 

 


plant

 

Archifdy Caernarfon
Braf oedd croesawu Gwenda Williams atom o Archify Caernarfon. Daeth a nifer fawr o hen deganau efo hi a chafodd y disgyblion gyfle i weld dros eu hunain beth sy’n wahanol rhwng ein teganau ni heddiw a theganau’r gorffennol. Bu’r plant hefyd yn holi a thrafod sut oedd teganau ers talwm yn gweithio ac o ba ddefnyddiau y’i gwnaed.

 

 


plant yn canu

 

Eisteddfod Dyffryn Ogwen
Llongyfarchiadau mawr i’r holl disgyblion a fu wrthi yn ddiwyd yn paratoi ar gyfer yr eisteddfod eleni. Cafodd yr ysgol eisteddfod hynod o lwyddiannus gyda nifer o ddisgyblion yn dod i’r brig yn y cystadlaethau gwaith cartref yn ogystal a’r rhai llwyfan. Da iawn bawb.

 

 

 


plant mewn cylch

 

Cwmni’r Fran Wen
Bu i’r ysgol fod yn ffodus iawn yn ddiweddar wrth gael ei dewis yn un o ddwy ysgol ymhlith holl ysgolion Gwynedd,Môn a Chonwy i gyd weithio â Chwmni Fran Wen ar brosiect celfyddydol cyffrous iawn.Treuliwyd dau fore difyr yn chwarae rôl gyda’r actorion ac yn creu gwaith celf amrywiol gyda Luned Rhys Parri. Mae yna hen edrych ymlaen am fwy o ymweliadau ar ôl y Nadolig ac i’r plant weld eu holl syniadau yn ‘Y Cwpwrdd Dillad’ sef cynhyrchiad theatrig nesaf y cwmni.

 


Arbed ynni, arbed arian!!
Gyda’r clociau bellach wedi eu troi’n ôl,y dyddiau’n byrhau a’r gaeaf ar ei ffordd,rydym yn fwy dibynol ar drydan am olau a gwres.Yn anffodus,yn wahanol i olau naturiol, mae’n rhaid talu am drydan,ac felly bu i’r grŵp ‘Bysedd Gwyrdd’ drefnu i Ffion Jones, Swyddog Ynni Ysgolion Gwynedd, ddod draw atom i gynnig syniadau am ffyrdd o arbed ynni yn yr ysgol ag adref.Mae pawb yn ymdrechu i weithredu ar ei chynghorion,gan obeithio y bydd y cyfan yn golygu biliau is a mwy o arian yn ein pocedi!!


plant
Sialens Ddarllen Plas Braw


Braf oedd gweld bod nifer fawr o ddisgyblion yr ysgol wedi bod yn brysur dros wyliau`r haf yn ymweld a llyfrgell Bethesda.Roedd Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd wedi gosod her i blant y sir i ddarllen o leiaf chwe llyfr dros y gwyliau.Llwyddodd nifer o blant yr ysgol i gwblhau’r her gan dderbyn medal fel gwobr am eu hymdrech. Da iawn chi blant.

 

 

plentyn

 

 

Llongyfarchiadau hefyd i Wil am ddod i’r brig yng nghystadleuaeth lliwio`r llyfrgell a oedd yn agored i holl blant Gwynedd.Mae pawb yn yr ysgol yn falch iawn o dy lwyddiant.

 

 

 

 


Ymgyrch bocsys ‘Operation Christmas Child’

Un o’r arwyddion cyntaf bod y Nadolig yn agosau yw gweld pamphledi a phosteri ‘Operation Christmas Child’ yn cyrraedd yr ysgol .Eleni,daeth Mr Wyn Owen ,sy’n gweithio gyda’r elusen, draw i’r ysgol i ddangos ffilm a oedd yn olrhain taith y bocsys anrhegion o Gymru i wahanol rannau o’r byd.Agoriad llygad i blant Ysgol Abercaseg oedd sylweddoli mai dyma’r unig anrhegion y byddai’r plant a oedd i’w gweld ar y ffilm yn eu derbyn y Nadolig yma .Roedd tystio i’w hapusrwydd yn ddigon i ysgogi plant Abercaseg i fynd ati i lenwi bocsys anrhegion eto eleni.Cofiwch bod croeso i unrhyw un yn y pentref sy’n dymuno bod yn rhan o’r ymgyrch i ddod a’ch bocsys i’r ysgol lle bydd gweithwyr o’r elusen yn dod i’w casglu .


plant mewn gwisg ffansi
Noson i’w chofio

Does dim amheuaeth mai un o uchafbwyntiau’r flwyddyn i fwyafrif o ddisgyblion YsgolAbercaseg yw’r Disco Gwisg Ffansi.Bu yna hen bendroni a thrafod beth i’w wisgo a phan gynhaliwyd y cyfan ar Hydref 24ain roedd neuadd yr ysgol yn llawn gwrachod,cathod,bwganod ,môr ladron a phob creadur arall y gallwch feddwl amdanynt.Cafwyd noson hwyliog o ddawnsio a chwarae gemau amrywiol,gyda phawb wedi mwynhau’n arw.Yn ôl y sôn, mae rhai wedi dechrau cyfrif y dyddiau hyd nes y cynhelir y disco nesaf yn barod!!!

 


Gwobr Efydd y Siarter Iaith
Cydnabuwyd y gwaith mae’r ysgol yn ei wneud i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ymhob agwedd o fywyd a gwaith yr ysgol yn ddiweddar, pan y bu i ni dderbyn y Wobr Efydd gan y Cyng. Alwyn Gruffydd.Ymlaen a ni am y Wobr Arian rwan!


Aelodau’r Sgwad Syniadau a’r Bysedd Gwyrdd.

Gallai ambell i wleidydd sy’n bwriadu sefyll i fod yn Gynghorydd, Aelod Cynulliad neu Aelod Seneddol yn yr etholiadau nesaf ddysgu ambell i wers ynglŷn ag ennill pledleisiau o wrando ar areithiau aelodau newydd y Sgwad Syniadau a’r Bysedd Gwyrdd.Bu i bob un ohonynt argyhoeddi eu cyd ddisgyblion, drwy fynegi eu dymuniadau ar gyfer gwella darpariaethau ac amgylchedd yr ysgol,mai nhw fyddai’r rhai gorau ar gyfer y swyddi.

Mae’r aelodau fel a ganlyn:-
Sgwad Syniadau: Ela, Lowri, Ruby-Grace, Megan Ellis, Gruffudd a Sienna.
Bysedd Gwyrdd: Rhiannon, Gethin, Wil, Cara, Gwion a Megan Roberts.


gareth roberts gyda y plant‘Wythnos Cymru Daclus’


Pwy ohonoch chi welodd griw o blant yn cerdded o amgylch y pentref yn casglu ‘sbwriel oddi ar y palmentydd a’r gwrychoedd?Grŵp Bysedd Gwyrdd yr ysgol oedden nhw yn gwneud eu rhan i godi ymwybyddiaeth pobl o ‘Wythnos Cymru Daclus’ lle roedd gwirfoddolwyr led led y wlad yn mynd ati i gasglu sbwriel yn eu hardal leol.Gymrodd hi ddim llawer o amser i’r holl fagiau sbwriel gael eu llenwi!!!Da iawn chi blant am ymdrechu’n ddiflino i dacluso’r pentref.


Canmoliaeth Uchel yn Sioe Llanelwedd

gareth roberts gyda y plantI’r rhai hynny ohonoch a ymwelodd a’r Babell Flodau yn Sioe Frenhinol Llanelwedd eleni efallai i chi sylwi bod Ysgol Abercaseg wedi derbyn canmoliaeth uchel yng Nghystadleuaeth Gerddi Ysgol CAFC .Roedd y beirniaid wedi rhyfeddu bod darn o dir gwastraff wedi ei drawsnewid yn ardd gynhyrchiol mewn amser mor fyr!!Yn sicr mae’r cyfan o ganlyniad i waith caled y plant ,eu rhieni a staff yr ysgol. Llongyfarchiadau mawr i bawb a diolch yn arbennig i Steven Roberts,tad Llinos a Lois am dorri’r gwair yn reolaidd drwy’r flwyddyn.Dyma lun o aelodau’r Sgwad Syniadau gyda’r dystysgrif a dderbyniwyd gan y Sioe Frenhinol.

 

 


Cynllun Ysgolion Iach

Mae Ysgol Abercaseg bellach wedi cyflawni holl ofynnion Cam 5 Cynllun Ysgolion Iach Gwynedd.Mae hyn yn adlewyrchu yr holl waith yr ydym yn ei wneud i gyfrannu’n bositif tuag at iechyd a lles ein disgyblion, athrawon a’r gymuned ehangach drwy ddatblygu amgylchedd sy’n hyrwyddo iechyd.


Rhodd Ariannol

Diolch o galon i staff ‘Tafarn Y Bull’ am eu rhodd hael o £200 i’r ysgol. Rydym yn siwr o wario’r arian yn ddoeth er budd disgyblion yr ysgol.


Sgorio’n uchel yng nghynghrair arbed ynni ysgolion Gwynedd

Mae’r grŵp Bysedd Gwyrdd, disgyblion a staff yr ysgol wedi bod yn gweithio’n galed dros y ddwy flynedd diwethaf yn ceisio lleihau ein hallyriadau carbon drwy beidio â gwastraffu ynni. O ganlyniad rydym wedi dod yn ail ymhlith holl ysgolion cynradd Gwynedd yng Nghynghrair arbed ynni ‘Sbarci & Fflic’ gan inni lwyddo i leihau ein defnydd ynni 26.8%.

Daeth y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd yng Ngwynedd draw i’r ysgol i’n gwobrwyo a dywedodd,

“Da iawn chi am eich gwaith caled - mae’n dangos fod diffodd offer pan nad ydym yn eu defnyddio, a diffodd goleuadau pan fo digon o olau naturiol neu neb yn defnyddio’r ystafell, yn gallu cael effaith sylweddol iawn ar ddefnydd yr ysgol o ynni.

“Mae Ysgol Abercaseg wedi gwneud yn wych - 8fed yn y gynghrair flwyddyn diwethaf, ac 2il y flwyddyn yma. Rydych wedi bod yn rhan o’r rhaglen ers dwy flynedd bellach ac wedi parhau i leihau faint o ynni yr ydych yn ei ddefnyddio dwy flynedd yn olynol.

“O ganlyniad i’r arbediad hyn, bydd ôl troed carbon yr ysgol yn lleihau yn ogystal â lleihau biliau trydan yr ysgol. Bydd yr ysgol wedi llwyddo i arbed 3 tunnell o garbon - digon i lenwi 18 bws deulawr!”

gareth roberts gyda y plant

 

 

Dyma lun o aelodau’r grŵp Bysedd Gwyrdd yn cael eu llongyfarch ac yn derbyn gwobr gan y Cynghorydd Gareth Roberts a Ffion Jones, Swyddog Arbed Ynni Cyngor Gwynedd.

 

 

 


“Ar eich marciau,barod,ewch”

3 plentyn“Ar eich marciau,barod,ewch” . Dyna’r gri a oedd i’w chlywed dro ar ôl tro yn ystod mabolgampau’r ysgol ynghyd â bonllefau o gymeradwyaeth gan y dyrfa enfawr o berthnasau a ffrindiau a ddaeth draw i gefnogi’r disgyblion. Cafwyd prynhawn bendigedig o ran tywydd a chystadlu.

Cystadlodd pawb yn frwd o'r Meithrin i flwyddyn 2, gan redeg, cario wyau ar lwyau a neidio gyda'r gorau er mwyn ceisio dod i’r brig yn y gwahanol rasus.Yn ddiamheuol, y râs lle gwelwyd yr elfen gystadleuol ar ei chryfaf oedd râs y mamau! Llongyfarchiadau i bawb a gymrodd ran.

 

 Llwyddiant yn y Sioe

image image Unwaith eto’r flwyddyn yma bu’r disgyblion wrthi’n brysur yn arlunio a chreu gwaith celf ar gyfer Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen.Nid yn ofer eu hymdrechion gan i nifer fawr ddod i’r brig mewn amryw o gystadleuthau. Llongyfarchiadau i’r plant a fu’n llwyddiannus ac i griw y clwb cinio a phrynhawn hefyd am ddod yn gyntaf.

Ffair Haf


Roedd neuadd yr ysgol dan ei sang yn ddiweddar pan gynhaliwyd Ffair Haf yr ysgol. Roedd yna bob math o nwyddau i’w prynu megis cacennau a theganau yn ogystal a nwyddau a wnaethpwyd gan y plant eu hunain .Heb amheuaeth y ddwy stondin brysuraf oedd yr un peintio wynebau a’r stondin datŵs.Codwyd £860.00 tuag at yr ysgol.

Diolch i ‘Gyfeillion Ysgol Abercaseg’ am drefnu’r Ffair, i Tesco Bethesda am y rhodd hael iawn ac i rieni a ffrindiau’r ysgol am droi allan i gefnogi’r ysgol ar noson mor stormus.Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr iawn.

 


Rhodd i Ysbyty Eryri
image


Bu i’r disgyblion gasglu £800 drwy’r weithgaredd noddedig o deithio ar y Llwybr Antur yn ddi-stop am 15 munud i.Bu i’r ysgol gyfrannu hanner o’r arian i Ysbyty Eryri,Caernarfon ,lle bu taid Megan ,Josh a Grace a nain Elen yn gleifion.

 

 

 

 


Gweithdai Drama Cwmni’r Frân Wen


Daeth Cwmni’r Frân Wen i’r ysgol yn ddiweddar i gynnal gweithdai drama gyda disgyblion y blynyddoedd derbyn ac un a dau.Bu i bawb fwynhau’r profiad a phwy a ŵyr, efallai bod actorion y dyfodol wedi eu creu ar y diwrnod!

 


Sioe ‘GWYN’
sioe


Yn ddiweddar cafodd holl blant yr ysgol eu cyfareddu wrth wylio sioe gwych ‘Gwyn’ gan Gwmni'r Frân Wen,’ sef cyfeithiad o ‘White’ gan Andy Manley. Bu i bawb ymweld â byd gwyn a pherffaith y ddau ffrind Titrwm a Tatrwm. Ond un diwrnod dechreuodd bethau newid! Er mawr ryfeddod ymddangosodd lliw am y tro cyntaf ym myd y ddau ffrind! Roedd wynebau’r plantos yn werth eu gweld wrth iddynt ymgolli’n llwyr yn y stori! Yn awr mae pawb yn aros yn eiddgar i gymryd rhan yn y gweithdy drama fydd yn cael ei gynnal gan Gwmni’r Frân Wen yn yr ysgol yn fuan.
Gweithgaredd Noddedig
llwybr antur
Rhai da yw plant Ysgol Abercaseg am feddwl am bobl eraill yn ogystal â hwy eu hunain. O ganlyniad i weld pawb yn mwynhau eu hunain ar y llwybr antur newydd daeth y Sgwad Syniadau i fyny gyda syniad gwych i godi arian i’r ysgol ac at achos da lleol. Cafodd holl blant yr ysgol eu noddi i fynd ar hyd y llwybr antur gymaint o weithiau â phosibl mewn pymtheg munud, gyda hanner yr arian noddedig yn mynd i brynu gemau newydd ar gyfer hyrwyddo ffitrwydd y disgyblion a’r hanner arall yn mynd i’r ward yn ysbyty Eryri sy’n gofalu am daid Joshua, Grace a Megan a nain Elen yn ogystal â chleifion eraill. Da iawn chi blant.
Une,deux,trois..........
children

“J’habite à Bethesda”, “merci” a “bonjour” - dyma rai o’r geiriau a oedd i’w clywed yn yr ysgol ar Fehefin 7fed. Am ddiwrnod yn unig, ac yn benllanw ar weithgareddau y Clwb Ffrangeg, bu i Ysgol Abercaseg droi’n ‘Ecole Abercaseg’ wrth i ni gynnal diwrnod Ffrengig. Bu i nifer fawr o’r plant wisgo mewn dillad sy’n gysylltiedig â Ffrainc a threuliwyd y dydd yn trafod traddodiadau’r wlad a chanu caneuon Ffrengig. Roedd hyd yn oed y cinio o ‘Gyw Iâr Chasseur’ a ‘Sables’ (bisgedi Ffrengig) yn cyd fynd â thema’r dydd! Diolch i Anti Marian ac Anti Eleri am baratoi’r wledd blasus.

 
Llwybr Antur
iard
Ers rhai blynyddoedd bellach, un o brif ddymuniadau plant yr ysgol ar gyfer gwella’r tu allan yw cael offer chwarae mawr ar yr iard i wneud amser egwyl yn fwy diddorol. Cyflwynodd y Sgwad Syniadau gais cryf i’r Pennaeth ar ran eu cyd ddisgyblion ac eleni mae’r freuddwyd wedi cael ei gwireddu gyda llwybr antur gwych wedi cael ei osod y tu allan ar gyfer holl blant yr ysgol. Agorwyd y llwybr ar ddechrau’r tymor, ac mae’r plant i gyd yn mwynhau’r adnodd yn fawr iawn.

 Cân Ysgol Abercaseg
plant
Mae’r ysgol wedi bod yn lwcus yn ddiweddar i groesawu un o berfformwyr amlycaf y Dyffryn i’n plith. Mae Lisa Jen Brown wrthi ar hyn o bryd yn cyd-weithio gyda disgyblion Blwyddyn 2 i gyfansoddi cân am Ysgol Abercaseg a Bethesda. Bydd y gwaith gorffennedig yn cael ei recordio a bydd cyfle i rieni a chyfeillion yr ysgol i brynu copi ar gryno ddisg. Edrychwn ymlaen yn fawr i’w chlywed.

 

 Llyfrnod Gwerth Chweil!
bachgen

 

Llongyfarchiadau mawr i Iwan Gould o Flwyddyn 2 sydd wedi ennill gwobr mewn cystadleuaeth i ddylunio llyfrnod . Cystadleuaeth oedd hon gafodd ei threfnu gan Wasanaeth Llyfrgell Gwynedd fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr. Da iawn ti Iwan, a chofia wario dy docyn Llyfr yn ddoeth!

 

 Neges Bwysig PC Thomas
plant a'r plismon

 

Braf oedd croesawu PC Dewi Thomas yn ôl i’r ysgol unwaith eto’r tymor yma. Y tro hwn bu’n siarad efo disgyblion Blwyddyn 1 a 2 am ymddygiad. Bu’n sôn am y rheolau sydd yn rhaid eu dilyn o fewn yr ysgol, a’r rhai sydd yn berthnasol y tu allan i giatiau’r ysgol. Cafodd wrandawiad astud iawn,a braf cael dweud bod pawb yn gweitherdu ar ei gyngor doeth.

 

 


Clybiau Ffrangeg a Dreigiau Bach
Yn dilyn llwyddiant y Clwb Mathemateg tymor diwethaf, mae’r disgbylion erbyn hyn yn mwynhau mynychu clwb Ffrangeg a Dreigiau Bach ar ddydd Mawrth. Penllanw y clwb Ffrangeg fydd diwrnod Ffrengig i’r ysgol gyfan ar y 7fed o Fehefin, pan fydd na ginio efo blas Ffrengig iddo, ychydig o gerddoriaeth Ffrengig a digon o sgwrsio yn Ffrangeg!


Diogelwch Dŵr
lifejackets

 

Bu Mr Griffiths yn siarad efo disgyblion Blwyddyn 2 yn ddiweddar am ddiogelwch dŵr. Bu’n sôn am y rheolau sydd yn rhaid eu cofio pan yn cerdded ar lan afon neu yn ymweld â lan y môr. Diolch iddo am sgwrs hwyliog a diddorol iawn.

 

 

 


Camu yn ôl mewn amser
plant

 

Yn ddiweddar bu Dosbarth Ffrancon ar ymweliad addysgol â Chastell Penrhyn. Cafodd y disgyblion brofiadau gwerthfawr iawn wrth edrych ar sut oedd bobl yn byw yn oes Fictoria. Yn osgytal a chael taith o amgylch ceginau’r Castell roedd yna gyfle i wisgo i fyny yn rhai o wisgoedd y cyfnod. Roedd y disgyblion i gyd wrth eu boddau ac yn dyheu am gael cofnodi’r cyfan ar ffurf stori ar yr ‘ipads’ ar ôl dychwelyd i’r ysgol.

 


 


Clwb Cinio a Phrynhawn Abercaseg
Mae plant y clwb yn hynod o brysur y tymor yma.Thema ‘r clwb ydi ‘Tyfu’ ac maent wedi bod wrthi yn plannu blodau,actio,mesur a dysgu caneuon sydd i gyd yn ymwneud a’r thema.Cofiwch bod posib i rieni y plant fydd yn cychwyn yn y dosbarth meithrin yn mis Medi i gofrestru eu plant ar gyfer y clwb drwy gysylltu a’r ysgol.


Clwb Gwyliau Abercaseg
Mae darpariaeth gofal plant yr ysgol yn parhau i ehangu .Y clwb diweddaraf i gael ei sefydlu ar safle’r ysgol yw’r ‘Clwb Gwyliau’. Mae’r clwb i blant rhwng 3-11oed ac yn cychwyn ar Fai 28ain. I unrhyw un sy’n awyddus i ddefnyddio’r ddarpariaeth neu angen gwybodaeth bellach,ffoniwch 07818000415.


Leighton Andrews yn ymweld â’r ysgol

leighton andrews leighton andrews Bu i Leighton Andrews, Gwenidog Addysg Cymru,ymweld â’r ysgol gan i ni dderbyn rhagoriaeth gan Estyn am yr addysg yr ydym yn ei ddarparu.

Dywedodd y Gweinidog:
"Dylai Ysgol Abercaseg gael ei llongyfarch am y ffocws diflino a roddir ar wella safonau a hyrwyddo rhagoriaeth yn yr ystafell ddosbarth.

Roeddwn yn falch iawn o weld y dulliau addysgu deinamig sy’n cael eu defnyddio i ddatblygu llythrennedd a sgiliau rhifedd.

Dylai athrawon a disgyblion yn yr ysgol fod yn falch o'r hyn y maent wedi ei gyflawni ac rwy'n falch iawn bod eu hymdrechion wedi cael eu cydnabod gan Estyn."

Lobscows,teisennau cri a cherdd dant
plant

 

Bu i ddydd ein nawddsant gael ei ddathlu drwy gynnal cyngerdd ar Fawrth 1af.Daeth pawb i’r ysgol yn eu gwisgoedd Cymreig a’u crysau coch,gan fwynhau gwrando ar Mrs Owen yn chwarae casgliad o alawon Cymreig ar ei thelyn ac ar yr unawdwyr cerdd dant ,canu a llefaru yn perfformio.Bu i Anti Marian ac Anti Eleri baratoi gwledd blasus o lobscows cig oen a theisennau cri a oedd yn ginio perffaith ar ddiwrnod o ddathlu traddodiadau Cymreig.

 

 

 Diwrnod y Llyfr
plant

 

Doli Glwt,Gruffalo,Mrs Wishi Washi a Jaci Soch.Roedd y rhain i gyd i’w gweld yn yr ysgol ar ‘Ddiwrnod y Llyfr’ wrth i’r plant wisgo i fyny fel eu hoff gymeriad o unrhyw lyfr neu stori.Cafwyd diwrnod difyr gyda holl weithgareddau’r dydd yn seiliedig ar straeon a chymeriadau ‘Llyfr Mawr y Plant’.Yn sicr,bu i’r diwrnod danio dychymyg llawer i blentyn a chreu’r awch ynddynt i ddod i wybod mwy am anturiaethau Wil Cwac Cwac a’r hen Siôn Blewyn Coch.

 

 

 Trwynau Coch a ‘Onesies’!
plant

 

Llond ysgol o ‘onesies’ a trwynau yn ymdebygu i domatos! Dyna’r olygfa a oedd yn wynebu staff Ysgol Abercaseg ar ddiwrnod ‘Comic Relief’.Mae’n debyg bod llawer un wedi cael sbario newid o’u gwisg nôs i ddod i’r ysgol ac yn ffafrio y wisg newydd dros y wisg ysgol arferol.Roedd talu £1 o ddirwy yn fargen o ystyried yn hwyl a gafwyd ar y diwrnod. Casglwyd £95 i’r achos a diolch i bawb a gyfranodd.

 

 

 Diffoddwyr Tân dosbarth Llafar
injan dan

 

Wel am fore cyffrous gafodd disgyblion dosbarth Llafar yn ddiweddar wrth ymweld â gorsaf dân Bangor.Roedd yna hen edrych ymlaen am gael teithio ar y bws a gweld “Sam Tân Go Iawn” a chafodd neb eu siomi.Bu i’r plant dreulio amser yn eistedd yn yr injan dân a gweld lle roedd yr holl offer a gwisgoedd y diffoddwyr yn cael eu cadw.I goroni’r cwbl,cafodd pawb gyfle i fod yn “Sam Tân”gan afael yn y bibell ddŵr a chwistrellu dŵr ar gar a oedd ar dân.Diolch i Gwawr am drefnu’r cwbl ac i staff Gorsaf Dân Bangor am y croeso.

 Diogelu bywyd gwyllt Afon Caseg
map

 

Yn ystod y misoedd nesaf,bydd disgyblion blwyddyn 2 yn cydweithio â swyddogion o Asiantaeth yr Amgylchedd ar brosiect glanhau Afon Caseg. I lansio’r prosiect daeth Emyr Jones o’r asiantaeth draw i roi sgwrs difyr am yr afon ac am y bywyd gwyllt sy’n trigo ynddi ac o’i hamgylch. Bydd yn rhaid i’r disgyblion rwan dorchi llewys gan fwrw ati i weithredu’r cynllun er mwyn diogelu bywyd gwyllt Afon Caseg.

 
Gwireddu Dymuniad

consuriwr

Gwireddwyd un o ddymuniadau disgyblion yr ysgol yn ystod y mis diwethaf o ganlyniad i waith caled y Sgwad Syniadau.Bu i sawl disgybl fynegi ym mis Medi bod y ffens sy’n amgylchynu iard yr ysgol braidd yn foel ac y byddai lluniau arno’n gwneud y gofod yn un llawer mwy diddorol.Yn dilyn sawl trafodaeth penderfynodd y Sgwad ddylunio lluniau ohonynt eu hunain yn gwneud gwahanol ymarferiadau corfforol a’u gosod ar y ffens.Erbyn hyn mae’r lluniau i fyny gan ysgogi pawb i wneud ymarferiadau i gadw’n heini.

 

 


“A’r ffilm sy’n haeddu yr Oscar ydi.....”

consuriwr

Efallai i ‘Les Miserables’ a ‘Argo’ ennill sawl gwobr yn seremoni yr Oscars,ond mae gennym ninnau ffilm yn Ysgol Abercaseg a fyddai’n sicr yn dod i’r brig mewn seremoni o’r fath.Mae’r Sgwad Syniadau wedi bod yn brysur yn creu ffilm ar gyfer holl ddisgyblion yr ysgol sy’n rhoi arweiniad iddynt ar sut i ‘olchi dwylo’.Cynhaliwyd y ‘premiere’ yn ystod mis Chwefror ac yn ôl y gwrandawiad a’r gymeradwyaeth ar y diwedd bu i bawb ddysgu llawer a mwynhau’n fawr.

 

 


Llwyddiant yr Urdd

consuriwr

Mae eleni eto wedi bod yn flwyddyn llwyddiannus iawn i’r ysgol yng nhystadleuthau yr Urdd.Llongyfarchiadau i Rhiannon a Grace ar eu llwyddiant yn y gystadleuaeth llefaru BL 2 ac iau,ac i’r holl ddisgyblion a ddaeth i’r brig yn y cystadleuthau celf a chrefft.Diolch yn arbennig i’r cymorthyddion sy’n cynnal y clwb celf yn wythnosol.Dyma lun rhai o’r ennillwyr gyda’r pypedau.

 

 


Galw 999

consuriwr

Glywsoch chi’r seiren a’r golau glas yn fflachio ar Chwefror 20fed?

Oeddech chi’n meddwl bod rhywun yn wael neu wedi brifo ac angen ambiwlans?

Does dim rhaid i chi boeni,doedd neb mewn argyfwng ac angen ambiwlans.Y parafeddygon oedd wedi dod draw i’r ysgol i roi sgwrs am eu gwaith gyda’r dosbarth meithrin.Bu i’r plant gael bore wrth eu bodd yn eistedd yn yr ambiwlans gan smailo bod yn wael a derbyn triniaeth.Ond heb amheuaeth,yr uchafbwynt oedd cael eistedd yn sedd gyrrwr yr ambiwlans a pwyso botwm y seiren.Diolch Mr Lewis a Mr Lloyd am roi o’ch hamser i ddod atom.

 

 

 


Ymweld â Pharc Meurig

consuriwr

I gyd fynd â thema blynyddoedd 1 a 2,bu i’r disgyblion fynd ar ymweliad addysgol diddorol iawn i Barc Meurig,lle y bu iddynt,dan arweiniad swyddog o’r Comisiwn Coedwigaeth,ddysgu am ddeunyddiau naturiol y goedwig ac am y creaduriaid byw sy’n trigo yno.

Er hyn,mae’n debyg mae’r wers bwysicaf iddynt ei ddysgu oedd pwysigrwydd parchu ac edrych ar ôl ein hamgylchedd ac rydym yn ffyddiog y bydd pob un ohonynt yn gweithredu ar y cyngor a roddwyd.

 

 

 

 


P.C.Dewi Thomas

plisman a phlant

Croesawyd P.C.Dewi Thomas i’r ysgol unwaith eto’n ddiweddar. ‘Pobl sy’n ein helpu’ oedd testun P.C.Thomas y tro hwn ac roedd y plant yn ymateb yn ddeallus iddo gan gynnig syniadau gwreiddiol a diddorol!

Dyma lun o rai o blant Blwyddyn 2 wedi eu gwisgo yn nillad yr heddlu! Plismyn y dyfodol efallai!

 

 

 


Bore coffi
Cafwyd bore coffi llwyddiannus iawn yn Neuadd Ogwen yn ddiweddar. Diolch i Gyfeillion yr Ysgol am ei drefnu ac i bawb a’i gefnogodd!Diolch yn arbennig i’r holl fusnesau ym Methesda a thu hwnt am fod mor hael gyda gwobrau y ‘Raffl Fawr.Roedd y rhai a fu’n ddigon ffodus i ennill wedi gwirioni’n lân gyda’u gwobrau.Bydd yr elw a wnaethpwyd yn mynd tuag at brynu adnoddau i’r ysgol.

 

Yn Yr Adran Yma:

Hafan | Newyddion| Archif Newyddion