Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share

ARCHIF NEWYDDION - 2012

Cymraeg | English
   

‘Hei Hogia Bach’

Bu cyffro mawr yn neuadd yr ysgol yn ddiweddar wrth i Dyfrig a Catrin o Wasanaeth Llyfrgell Gwynedd berfformio’r sioe ‘Hei Hogia Bach’. Bu’r perfformiad yn gyfrwng i atgoffa’r plant o bethau pwysig bywyd mewn modd hwyliog a chafwyd llond bol o chwerthin .Fel arwydd o’u gwerthfawrogiad,canodd y plant un o’u hoff garolau ar ddiwedd y perfformiad er mawr fwynhad i’r actorion.

 Gwasanaeth Cristingl

Derbyniodd disgyblion dosbarthiadau Ffrancon, Tryfan, Ogwen a Ffrydlas wahoddiad i gymryd rhan mewn gwasanaeth Cristingl yn eglwys Glan Ogwen. Cafwyd croeso gwresog gan y Parchedig John Mathews a’r Curad Ms Jenny Hood a mwynhaodd y plant gyfansoddi gweddiau o ddiolch yn eu cwmni. Uchafbwynt yr ymweliad i’r plantos wrth gwrs oedd cael gwneud Cristingl unigol i fynd adref gyda hwy a mawr yw ein diolch i Ferched yr eglwys am eu gwaith paratoi a’u cymorth.Trip Siôn Corn

Treuliodd plant blynyddoedd derbyn, 1 a 2 yr ysgol fore bendigedig yn teithio ar y trên bach ar gyrion Llyn Padarn i ymweld a gŵr arbennig iawn! Roedd hi’n fore sych ond rhewllyd o oer ac erbyn i ni gyrraedd pen y daith roedd hi hyd yn oed yn bwrw eira (diolch i beiriant arbennig!!) Roedd y plant,wrth reswm, wedi gwirioni ac wrth eu boddau’n chwarae yn yr ‘eira’ cyn symud ymlaen i dderbyn anrheg gan Siôn Corn a’i atgoffa o’r hyn yr oeddynt yn gobeithio a fyddai yn eu sachau fore Nadolig!!
Cyngerdd Nadolig

Roedd ffrwyth llafur holl ddisgyblion yr ysgol, o’r ieuengaf i’r hynaf, yn cael ei arddangos ar lwyfan Ysgol Dyffryn Ogwen ,i neuadd a oedd dan ei sang,pan fu’r plant yn perfformio’r sioe Nadolig ‘Anest yr Angel’. Yn ôl y gymeradwyaeth a gafwyd ar ddiwedd y perfformiad roedd y gynulleidfa wedi mwynhau’n arw gydag ambell un yn dweud na allent ddisgwyl am sioe Nadolig 2013! Hoffem ddiolch i Brifathro a staff Ysgol Dyffryn Ogwen am y croeso a’r gefnogaeth ậ gawsom yn ystod yr ymarfer ac ar noson y perfformiad. ‘Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i’r rhieni am ddarparu gwisgoedd bendigedig,i ‘Gyfeillion Ysgol Abercaseg’ am drefnu’r raffl ac i ddisgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen am ddarparu lluniaeth i’r gynulleidfa.


Cystadleuaeth ‘Llun Nadolig’ Tesco

I’r rhai hynny ohonoch a wnaeth eich siopa Nadolig yn Tesco Bethesda,mae’n debyg i chi weld lluniau Nadoligaidd gan blant Ysgol Abercaseg wedi eu harddangos yn y siop. Bu i ddisgyblion yr ysgol ddod i’r brig yn yr holl gategoriau mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan Tesco,ac fel cydnabyddiaeth o’u llwyddiant, bu i’r buddugwyr dderbyn gwobrau hael gan y cwmni.Llongyfarchiadau mawr i chwi i gyd.
Canu Carolau ym Mhlas Ogwen

Un o ddefodau blynyddol yr ysgol yw i ddisgyblion blwyddyn 2 ymweld â Phlas Ogwen i ddiddanu’r preswylwyr drwy ganu carolau.Yn wahanol i’r arfer y flwyddyn yma,bu i’r plant berfformio ar y cyd gyda disgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen.Mwynhaodd pawb y profiad o ganu yn fawr iawn a diolch i staff a preswylwr Plas Ogwen am y croeso cynnes.

 Clwb cinio a phrynhawn Ysgol Abercaseg

Mae plant y clwb wedi bod yn cadw’n brysur iawn dros yr wythnosau diwethaf yn creu addurniadau a melysion Nadolig,yn dysgu am draddodiadau Nadoligaidd gwledydd eraill ac yn creu dyn eira enfawr o ddeunydd gwastraff.Bydd hyn yn ymarfer da iddynt os y bydd inni gael eira ‘go iawn’!!I orffen y tymor mewn steil cafwyd parti gyda digon o ddawnsio,bwyta a llawer o hwyl.Diwrnod o hwyl
I ba bynnag gyfeiriad yr oeddech yn troi yn yr ysgol ar Dachwedd 16eg y cwbl a allech ei weld oedd sbotiau -sbotiau ar freichiau,coesau,boliau a gwynebau yn ogystal a sawl arth yn cerdded o amgylch y lle! Bu’r plant meithrin yn brysur yn coginio ac addurno bisgedi sbotiog a’r dosbarth derbyn yn defnyddio cynnyrch masnach deg i wneud cacennau eirth.Cafwyd diwrnod hwyliog gyda’r arian a gasglwyd yn mynd tuag at ymgyrch ‘Plant Mewn Angen’. 


Eisteddfod lwyddiannus iawn

Unwaith eto eleni, bu'r ysgol yn brysur yn paratoi ar gyfer Eisteddfod Dyffryn Ogwen. Llongyfarchiadau mawr i bawb a gymerodd rhan, boed ar y llwyfan neu yn y cystadlaethau gwaith cartref.Bu’n Eisteddfod hynod lwyddiannus i’r ysgol .

 

Codwch.Bagiwch.Biniwch.

“Glanhewch ar ôl eich ci” a “Codwch.Bagiwch.Biniwch”.Mae’n debyg i’r rhai craff ohonoch weld y negeseuon yma ar bosteri o amgylch y pentref.Mae plant Abercaseg wedi cael llond bol ar bobl yn gadael eu cŵn yn rhydd yn Methesda ac yn cael eu cynddeiriogi o weld baw cŵn ar lwybrau a phalmentydd.Cymaint yw eu haniddigrwydd,fel eu bod wedi dylunio’r posteri gyda chymorth swyddog ‘Trefi Taclus Gwynedd’ .Does ond gobeithio y bydd pobl yn talu sylw ac yn gweithredu ar y cyngor er budd holl drigolion y pentref.
E-gerdyn Shaun
Bydd e-gerdyn Nadoligaidd a ddyluniwyd gan Shaun Osian Hughes,o’r dosbarth derbyn,yn cael ei anfon gan y corff arolygu Estyn,i holl ysgolion Cymru a darparwyr addysg
y Nadolig yma .Bu i Estyn ddewis Ysgol Abercaseg i ddylunio eu cerdyn Nadolig,ac o’r holl rai a anfonwyd atynt,bu iddynt ddewis un Shaun.Llongyfarchiadau mawr Shaun.


Masnach Deg

Bu i Mrs Helen Davies,nain Cian Rhys,ddod draw atom i sôn am ei chysylltiad â theulu yn Malawi,Affrica.Eglurodd sut y bu i’r teulu,drwy dderbyn arian o werthiant cynnyrch masnach deg, fedru anfon eu plentyn i’r ysgol.Yn sicr,bu i’r sgwrs godi ymwybyddiaeth y plant o gynnyrch masnach deg a’r ffordd y caiff yr arian o’i werthu effaith gadarnhaol ar fywydau teuluoedd mewn rhannau eraill o’r byd.


Operation Christmas Child
Un o’r arwyddion cyntaf bod y Nadolig yn agosau yw gweld yr holl focsys Operation Christmas Child yng nghyntedd yr ysgol.Bu’r plant a’u rhieni eto eleni’n brysur yn llenwi bocsys esgidiau ac yn cefnogi’r ymgyrch haeddianol yma.Diolch i chwi i gyd. 
plant yn plannuMynd yn wyllt dros Gymru!
Bu disgyblion a rhai o rieni a neiniau’r ysgol yn brysur ar Hydref 26ain yn plannu planhigion a choed yn yr ardd fel rhan o brosiect amgylcheddol ‘Cadw Cymru’n Daclus’.Y gobaith yw y bydd rhywogaethau o anifeiliaid gwarchodedig yn cael eu dennu i’r ardd,a fydd yn troi’n noddfa i fywyd gwyllt.
Diolch i bawb a fu’n helpu,ac yn arbennig i Steven Roberts,tad Llinos a Lois,am ddefnyddio ei gyhyrau i dyllu tyllau dwfn yn y ddaear ar gyfer plannu(tipyn o gamp gyda’r holl gerrig yn y pridd!)

 

 


Gweithdai Cerdd
Cafwyd diwrnod difyr iawn yn ddiweddar pan ymwelodd y gyfansoddwraig Falyri Jenkins,sy’n wreiddiol o’r Dyffryn,a’r ysgol i gynnal gweithdai cerdd .Bu yna lawer o symud ,clapio,chwarae offerynnau a chanu yn ystod y dydd gyda phawb wedi mwynhau’n arw a dysgu llawer.


 

plant yn cerdded

Ymweld â Pharc Meurig
Efallai bod rhai ohonoch wedi gweld criw o blant y dosbarth meithrin ,yn eu wellingtons lliwgar,yn cerdded drwy’r pentref ar eu ffordd i Barc Meurig.Cafwyd bore difyr gyda pawb yn brysur yn casglu dail hydrefol a chreu cuddfannau ynghanol y coed .Cymaint oedd eu mwynhad fel bod yna hen holi pryd fydd yr ymweliad nesaf!!

 

 

 


plant

 

Datblygu creadigrwydd yn y clybiau gwarchod
Mae plant yn clwb wedi bod yn hynod o brysur yn ddiweddar.Daeth Lisa Jên atynt i ddysgu cân am liwiau’r enfys,a chafwyd hwyl yn cymysgu paent gan greu lliwiau rhyfeddol gyda’r artist lleol,Eifion Rowlands.Cofiwch bod modd i unrhyw blentyn sy’n 3 oed mynychu’r clwb cinio neu brynhawn.Am fwy o fanylion ffoniwch 07818000415.

 

 


grwp o blant

 

Darllenwyr brwd
Llongyfarchiadau i’r nifer fawr o ddisgyblion yr ysgol a dderbyniodd fedalau yn ddiweddar gan Wasanaeth Llyfrgell Gwynedd am fynychu llyfrgelloedd y sir yn gyson drwy gydol y Gwyliau Hâf.Braf gweld cymaint yn gwneud defnydd o Lyfrgell Bethesda ac yn cael mwynhad o ddarllen llyfrau.

 

 


Gwobr Arian i’r ardd
Bu i swyddog o ‘Gerddi Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru’ ymweld â gardd yr ysgol.Roedd yn rhyfeddu gyda’r ffordd yr oedd tir gwastraff wedi ei drawsnewid yn ardd gynhyrchiol o fewn blwyddyn a’r modd y defnyddir yr ardd i gyfoethogi profiadau dysgu’r disgyblion.Cymaint oedd ei chanmoliaeth,fel y bu iddi ddyfarnu ‘Gwobr Arian’ i’r ardd.

 

 

 


Agoriad Swyddogol ‘Clwb Gwarchod Ysgol Abercaseg’
Ar Fedi 26ain,bu i’r Aelod Seneddol,Hywel Williams ymweld a’r ysgol yn gyntaf i longyfarch y staff a’r disgyblion ar lwyddiant ysgubol yr ysgol yn yr Arolwg Estyn,ac hefyd i agor yn swyddogol y clybiau gwarchod .Roedd Mr Williams yn canmol yr ysgol am ymateb i alw gan rieni am ofal yn ystod y dydd ar safle’r ysgol.


Gall unrhyw blentyn sy’n dair oed fynychu’r ‘clwb cinio’(11am-1pm) ‘clwb prynhawn’(1-3pm)a’r ‘clwb ar ôl ysgol’(3-6pm)sydd wedi eu lleoli ar dir yr ysgol,gyda’r ffocws ar ddatblygu cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen a chwricwlwm 2008.Mae’r clybiau i gyd wedi eu cofrestru gyda’r AGGCC.

Yn y llun mae Hywel Williams AS,Cyng Ann Williams,Marion Mayhead(Arweinydd y Clwb),Kathryn Davies(Cymhorthydd)Sioned Hywel Thomas(Pennaeth Ysgol Abeercaseg) a rhai o’r plant sy’n mynychu’r clybiau.


Ymgyrch ‘Wythnos Cymru Daclus’
Bu grŵp ‘Bysedd Gwyrdd ‘ yr ysgol yn brysur iawn rhwng Medi 17eg a 23ain yn casglu sbwriel o amgylch Bethesda fel rhan o’r ymgyrch genedlaethol ‘Wythnos Cymru Daclus’.Roedd y plant yn awyddus i ddangos,mewn ffordd ymarferol, eu hawydd am ddatblygu mannau glân a diogel yn y pentref.Da iawn chi.

 

 


ymwelwyr

Ymwelwyr Pwysig!!

Yn dilyn llwyddiant ysgubol yr ysgol yn yr arolwg diweddar ,bu i Alun Ffred ,AC Arfon, y Cyng Selwyn Griffith, Cadeirydd Cyngor Gwynedd, ynghyd a'r Cynghorydd Ann Williams, aelod o’r Corff Llywodraethol, ymweld a’r ysgol i longyfarch y staff a’r disgyblion ac i ddiolch iddynt am eu gwaith caled a’u hymroddiad.

 
gwobrau

Sioe Dyffryn Ogwen

Mae’r ysgol wedi bod yn hynod lwyddiannus eto’r flwyddyn yma yng nghystadleuthau Celf a Chrefft Sioe Dyffryn Ogwen.

  


ffagl

Ffagl Olympaidd

Roedd Mai 29ain yn ddiwrnod llawn cyffro yn yr ysgol gan i Mari Davies,cyn ddisgybl o’r ysgol,ddod draw i ddangos y ’Ffagl Olympaidd’ y bu iddi dderbyn y fraint o’i chario yn gynharach yn y dydd.Bu’r plant yn ffodus iawn o gael y cyfle i’w gweld, ac yn sicr bydd y profiad yn un a fydd yn aros yn y côf am amser hir.

 
Tŷ Gobaith
Bu’r plant unwaith eto’r tymor yma yn brysur yn codi arian at Tŷ Gobaith drwy gymryd rhan yn eu cystadleuaeth ‘Codi’r Tô’. Llwyddwyd i gasglu £324.48 tuag at yr achos. Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd tuag at yr achos haeddianol yma.


EstynArolwg ‘Rhagorol’

‘Arloesol’ a ‘blaengar’. Dyna rai o’r geiriau a ddefnyddiwyd gan arolygwyr Estyn yn ddiweddar i ddisgrifio Ysgol Abercaseg, gyda’r ysgol yn derbyn y farn ‘Rhagorol’ar bob agwedd o’r arolygiad.Tipyn o gamp yn wir!

Ymhlith rhai o’r agweddau ‘rhagorol’ mae y safonau uchel iawn a’r cynnydd rhagorol mae’r plant yn eu gyflawni tra’n yr ysgol;ansawdd ardderchog yr addysgu;arweinyddiaeth gref ac effeithiol iawn y pennaeth a’r llywodraethwyr a parodrwydd yr ysgol i chwilio’n gyson am ffyrdd newydd ac arloesol o wella’r ddarpariaeth.

Estyn
Cynhaliwyd parti mawr i’r plant a’u teuluoedd ar Ebrill 26ain,diwrnod cyhoeddi’r adroddiad,i ddathlu a chydlawenhau yn llwyddiant ysgubol Ysgol Abercaseg.

Mae copi o’r adroddiad i’w gweld yn yr adran ‘Ysgol’ o’r wefan yma.

 

 

 


Ennill cystadleuaeth

Mae’r ysgol wedi dod yn gyntaf mewn cystadleuaeth gan y Cynulliad lle roedd angen creu gwaith celf ar y thema ‘Chwarel Ddoe a Heddiw’.Cafodd cynrychiolaeth o ddisgyblion yr ysgol wahoddiad i gwrdd â Phrifweinidog Cymru,Carwyn Jones,i drafod y gwaith buddugol.

 

 

 


Gweithio gydag Ann Catrin

Bu Ann Catrin,y cynllunydd a’r cerflunydd sy’n gweithio gyda metel atom i greu modelau o glai a gemawaith metel gyda’r dosbarth derbyn a blwyddyn 1

 

 

 


Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Bu pawb yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi a Diwrnod y Llyfr drwy wisgo i fyny yn eu gwisgoedd Cymreig neu fel cymeriadau o lyfrau


Celf a Chrefft yr Urdd

Bu i ddisgyblion yr ysgol brofi cryn lwyddiant eto eleni yn y Cylch a’r Sir gyda gwaith celf a chrefft yr Urdd. Daeth nifer o wobrau cyntaf,ail a thrydydd yn ôl i’r ysgol.Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cystadlu.
     
     

 

Gweithdai barddoni gyda Thwm Morys

Mae dosbarth Ffrydlas yn gweithio ar brosiect i greu cyflwyniad dramatig ar ffurf cerdd a chân gyda’r Prifardd Twm Morys.Bydd cyfle i’r rhieni wrando ar berfformiad o’r gwaith gorffenedig yn hwyrach yn y flwyddyn.

 

 

 

 


 

Llwyddiant yn yr Eisteddfod Sir


Llongyfarchiadau i Neve Atkinson ar ddod yn gyntaf am adrodd i ddysgwyr yn Eisteddfod Sir yr Urdd.Pob lwc iddi yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nglynllifon.

 

 

 

 


Croesi’r Ffordd yn Ddiogel


Mae’r cynllun ‘Kerbcraft’ wedi cychwyn unwaith eto,gyda disgyblion blwyddyn 1 yn dysgu rheolau’r ffordd fawr gan swyddog o Gyngor Gwynedd.Diolch i’r holl rieni sydd wedi gwirfoddoli i helpu gyda’r cynllun.

 

 

 


Ymweliad gan yr Heddwas Dewi Thomas


Bu’r Heddwas Dewi Thomas draw i’r ysgol i drafod ‘Pobl sy’n ein Helpu’,megis yr heddlu a meddygon,gyda blynyddoedd 1 a 2.

 

 

 

 

 

 

Yn Yr Adran Yma:

Hafan | Newyddion| Archif Newyddion