Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share
Cymraeg | English
   

Ffarwelio
Ffarwelio am y tro â Miss Roberts a fydd yn ymadael dros dro ar gyfnod mamolaeth. Pob dymuniad da iddi!


Clybiau Creadigol a Chlybiau Darllen
Cafwyd sesiwn olaf lwyddiannus o glybiau Creadigol a Chlybiau Darllen. Cafodd rieni Bl 1 a Bl 2 gyfle i weld y plant yn cyfleu cerddoriaeth drwy symudiadau`r corff.Roedd pawb wedi mwynhau yn arw.


Blwyddyn 2 yn ymweld a Ysgol Pen y bryn
Cafodd blant Bl2 gyfle i ymweld a gwasanaeth diolchgarwch ysgol Pen y bryn.
Bu blwyddyn 3 yn cynnal y gwasanaeth.Diolch yn fawr am gael y cyfle roedd yn brofiad gwych i blant Blwyddyn 2.


Diwrnod Shwmae Su` Mae
Trefnodd Dreigiau Caseg brynhawn o weithgareddau i gyd fynd â Diwrnod Shwmae Su`Mae. Cafodd y plant gyfle i ddefnyddio apiau Cymraeg, dawnsio i gerddoriaeth , gweld ffilmiau Cymraeg ynghyd a lliwio posteri.


Disgo Gwisg Ffansi
Cafwyd hwyl yn dawnsio disgo cyn cau am wyliau hanner tymor.Roedd pawb yn edrych yn hynod o frawychus , ond yn ddigon o sioe!


Ymweliad yr actores Manon Ellis
Bu Manon Ellis yr actores yn ymweld a`r ysgol bu`n hybu


Dewis arweinyddion
Bu`r plant yn brysur yn dewis aelodau newydd ar gyfer Sgwad Syniadau , Ffrindiau `r Byd , Bysedd Gwyrdd a FFrindiau `r Ffitrwydd .


Clwb Creadigol a Chlwb Darllen
Mae`r clybiau wedi cychwyn eto eleni a`r tymor yma clybiau creadigol a chlwb darllen sy`n cael eu cynnal. Cynhaliwyd y clybiau ar gyfer blynyddoedd 1 a 2 . Bu Bl2 yn mwynhau `r clwb creadigol a Bl 1 gyda chlwb darllen. Cynhaliwyd nifer o weithgareddau amrywiol i ddysgu sgiliau creadigrwydd a sgiliau darllen y plant.


Rygbi
Daeth Rhys Swyddog Rygbi i ddysgu sgiliau rygbi i blant Bl2. Roedd pawb yn gwrando`n astud iawn ar ei gyfarwyddiadau . Dysgodd gemau hwyliog yn ymwneud â chwareuwyr rygbi George North a Sam Warburton. Diolch yn fawr Rhys roedd pawb wedi mwynhau`r sesiynau.


Diogelwch Tân
Croeso yn ôl i Gwawr y swyddog tân a fu`n sgwrsio a phlant Bl2 yng nghylch diogelwch tân Bu`n dangos offer â`r dillad arbennig mae`r dyn tân ei angen i wneud ei waith.Roedd pawb wrth eu boddau yn cael cyfle i wisgo`r dilladau ! I ddiweddu`r ymweliad cafodd pawb waith cartref ganddi sef sicrhau fod eu larwm tân yn gweithio adref.


Croeso yn ôl
Croeso mawr i bawb ar ddechrau blwyddyn ysgol ac i`r plant meithrin sydd wedi ymgartrefu yn eu dosbarth yn hynod o dda. Edrychwn ymlaen i gael blwyddyn llwyddiannus arall yng nghwmni ein gilydd. Hoffwn groesawu cymorthydd Catrin Griffiths sy`n ymuno a staff yr ysgol .

Sioe Neuadd Ogwen
Bu Bl 1 a Bl 2 a chriw o Ysgol Pen y bryn yn gwylio sioe Na Nel gan Gwmni Theatr Arad Goch. Braf oedd gweld pob plentyn yn mwynhau`r sioe.


Diwrnod Trosglwyddo
Treuliodd y plant fydd yn dechrau`n y meithrin ym mis Medi fore`n yr ysgol ac aeth plant Bl 2 i Ysgol Pen y bryn am y diwrnod .Mae`n chwith meddwl amdanynt yn gadael yr ysgol ddiwedd y tymor gan fod pob un ohonynt wedi cyfrannu i fywyd yr ysgol. Pob hwyl iddynt ym Mlwyddyn 3.


Sioe Dyffryn Ogwen
plant

Llongyfarchiadau i bawb a ddaeth i`r brig yng nghystadleuaeth gwaith celf sioe Dyffryn Ogwen.Bu nifer o`r plant ymhob dosbarth yn llwyddiannus.

 

 

 

 


Mabolgampau
plant

Cynhaliwyd mabolgampau`r ysgol y mis yma a braf oedd gweld y cae yn orlawn o rieni yn mwynhau gwylio eu plant yn cystadlu.

 

 

 

 

 


Casglu topiau poteli llefrith
Diolch yn fawr i bawb a fu`n casglu topiau poteli llefrith ar gyfer achos da.


Diolch
Diolch i dafarn y Bull am eu rhodd ariannol i`r ysgol .


Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Miss Sian a Steffan ar enedigaeth eu merch Eli Mai chwaer fach newydd i Jac. Mae Eli Mai yn ddigon o sioe . Cofion cynnes atoch chi i gyd gan staff Ysgol Abercaseg.


Ffarwelio
Rydym yn ffarwelio a Mrs Kelly Humphreys a fu`n aelod gwerthfawr o staff yr ysgol. Rydym i gyd yn dymuno`n dda iddi yn ei swydd newydd.Yn ogystal a ffarwelio â Mrs Humphreys rydym yn dymuno`n dda i Miss Tracey a Miss Sara a fydd yn dilyn cyrsiau yn y brifysgol ym mis Medi ac i Miss Sadie a fydd yn ymuno a staff Ysgol Pen y bryn. Dymuniadau gorau i chi gyd a diolch yn fawr am eich gwaith caled yn cefnogi`r disgyblion.


Faint o siwgr sydd yn ein bwyd?
plant

 

Yn ddiweddar roedd plant blwyddyn 2 wedi bod yn trafod” Fi fy hun “ sef thema`r tymor. Fe gododd y drafodaeth – ‘Faint o siwgr sydd yn ein bwyd?’. Felly dyma fynd ati i ddarganfod hynny .Bu`r plant yn brysur yn pwyso a mesur cynhwysedd eu hoff fwydydd er mwyn darganfod faint o siwgr oedd ynddynt . Roedd y plant yn teimlo eu bod nhw wedi dysgu cymaint ac roeddynt yn awyddus i ddangos yr hyn a ddarganfuwyd i`w rhieni .Felly penderfynwyd creu arddangosfa i ddangos eu darganfyddiadau . Braf oedd gweld y plant yn tywys eu rhieni i ddangos ac egluro eu darganfyddiadau.Diwrnod India
plant

 

Cafwyd prynhawn o weithgareddau wedi ei drefnu gan Ffrindiau`r Byd i ddysgu am ddiwylliant , bwyd a thraddodiadau India. Trefnwyd gweithgareddau i`w wneud yn y dosbarth .Bu pawb yn brysur fel lladd nadroedd yn cwblhau gwaith celf a`u harddangos yn y dosbarthiadau.

 

 
Ffarwelio
Rydym yn ffarwelio a Mrs Annette Williams a fu`n aelod gwerthfawr o staff yr ysgol .Diolch iddi am ei chefnogaeth a`i gwaith caled wrth gefnogi`r disgyblion.Pob dymuniad da iddi yn ei swydd newydd.

Yn ogystal a ffarwelio a Mrs Williams rydym hefyd yn dymuno`n dda i Miss Elin Jones a fu`n fyfyrwraig yn yr ysgol .


Oriel Ynys Mon
plantBu plant Blwyddyn 2 yn Oriel Ynys Mon yn dathlu 100 mlwyddiant ers pan ganwyd Syr Kyffin Williams. Cafodd y plant gyfle i edrych ar ei luniau a efelychu ei waith.Gwelsant botread o hen , hen daid o un o blant sydd yn yr ysgol

 

 

 

 Croesi`r Ffordd
plantBu plant Blwyddyn 1 yn brysur yn trafod ac yn ymarfer croesi`r ffordd yn ddiogel. Mi fydd sesiynau o groesi`r ffordd yn cael eu cynnal bob wythnos am y tymor .

 

 

 

 

 Clwb Ffrindiau Ffitrwydd
Eleni mi fydd plant yr ysgol yn cael cyfle i ymuno a chlwb Ffrindiau Ffitrwydd. Bydd y plant yn cael cyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau, gemau a chwaraeon i gadw`n heini.


Croeso
Croeso cynnes i Miss Roberts fel ein dirprwy newydd .Edrychwn ymlaen i`w chefnogi a chyd weithio â hi yn ei rôl newydd.

 

Ysgol Wedi Cau Heddiw (07/02/18)

Ysgol wedi cau oherwydd y tywydd heddiw


Dirprwy Bennaeth Newydd

Rydym yn edrych ymlaen yn arw i groesawu Dirprwy Bennaeth newydd i'r ysgol yn syth ar ol gwyliau'r Pasg. Penodwyd Miss Catrin Gwenllian Roberts i'r swydd gan y Llywodraethwyr y tymor diwethaf ac mae pawb yn yr ysgol yn falch iawn o'r penodiad.

Diolch
plant

 

Dymuna Mrs Griffiths ddiolch o waelod calon am y fraint o gael adnabod, dysgu a mwynhau cwmni plant a theuluoedd Bethesda sydd wedi bod yn rhan arbennig o’i bywyd dros y blynyddoedd. Hoffai ddiolch hefyd i bawb sydd wedi cyd weithio â hi yn Ysgol Abercaseg. Mae amser wedi hedfan, a’r holl gyfnod wedi bod yn werthfawr.

Ymddeol
plant

 

Hoffai staff, plant a Llywodraethwyr yr ysgol ddymuno’n dda i Mrs Griffiths – dirpwy’r ysgol - sydd yn ymddeol ar ôl 32 o flynyddoedd yn dysgu yn Abercaseg. Cafwyd gwasanaeth ffarwel, ac roedd yn braf cael hel atgofioan â chyn bennaethiaid a’r Llywodraethwyr. Eglwys Glan Ogwen
plant

 

Treuliodd Blwyddyn 2 fore yn Eglwys Glan Ogwen yn dysgu am arferion y Nadolig. Bu’r plant yn actio stori’r geni, yn addurno bisgedi ac yn creu addurniadau yn ymwneud â’r ŵyl. Diolch i’r Tad John am y croeso. Sioeau Nadolig
plant

 

Wedi wythnosau o ymarfer perfformiodd plant meithrin eu sioe i’w rhieni yn yr ysgol. Roedd y neuadd o dan ei sang a phawb wedi gwirioni’n lan. Perfformiodd gweddill yr ysgol eu sioe nhw – Y Goeden Fach Hardd – yn Ysgol Dyffryn Ogwen. Diolch i’r holl blant am eu hymroddiada a’u gwaith caled a diolch i staff Ysgol Dyffryn Ogwen am eu cydweithrediad. Brenhines y Crawiau
plant

 

Mwynhaodd plant yr ysgol sioe Brenhines y Crawiau yn Neuadd Ogwen. Roedd yn braf gweld cyn ddisgyblion – sy’n ran o glwb drama Crawiau – yn serenu. Roedd llygaid pawb yn y gynulleidfa wedi’u hoelio ar y llwyfan a phawb yn canmol doniau’r plant. Cinio Nadolig a Siôn Corn
plant

 

Cafwyd diwrnod o fwynhau ddiwedd y tymor. Coginiodd Anti Marian wledd Nadoligaidd i bawb a diolch yn fawr iddi hi a holl staff y gegin am eu gwaith caled. Yn ogystal â hyn cafwyd ymweliad annisgwyl, roedd wynebau’r plant yn ddigon o sioe wrth groesawu Siôn Corn a diolch yn fawr iddo fo a Tesco Bethesda am eu haelioni. 

 Siwmper Nadolig
plant

 

Diolch i Ffrindiau’r Byd am drefnu diwrnod Siwmper Nadolig. Casglwyd £105 tuag at Achub y Plant a roedd holl blant yr ysgol yn werth eu gweld. 

 PC Beca
plant

 

Daeth PC Beca i’r ysgol i sôn am lefydd diogel. Dangosodd gartŵn o blant yn chwarae o gwmpas y pentref. Tra’n gwylio’r cartŵn dysgodd y plant na ddylent grwydro heb ddweud wrth eu rhieni, ac mai dim ond llefydd penodol fel parciau sydd yn lefydd diogel i chwarae. Dysgu am hen deganau
plant

 

Croesawyd Gwenda Williams o Storiel i’r ysgol i ddangos hen deganau I’r plant. Cafwyd hwyl yn chwarae’n ofalus â’r teganau yn ogystal â dysgu am y gorffennol. 

 Bocsys Nadolig
plant

 

Trefnodd grŵp Ffrindiau’r Byd fod ysgol yn casglu bocsys Nadolig ar gyfer yr elusen T4U. Casglwyd 30 o focsys, ac yn sgîl hyn dysgodd pob dosbarth ynglŷn â phwysigrwydd ewyllys da. 

 Plant Mewn Angen
plant

 

Gwisgodd pawb onsies a phyjamas ar ddiwrnod Plant Mewn Angen gan gasglu £130 tuag at yr achos. Diolch i bawb am gyfrannu. 

 Eisteddfod Dyffryn Ogwen
plant

 

Llongyfarchiadau i holl blant yr ysgol fu’n fuddugol mewn amryw o gystadleuthau yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen.


 

 
Spar

Er fod siop Spar Bethesda wedi cau, hoffai Bysedd Gwyrdd ddiolch o galon i’r siop am gyfrannu offer garddio i’r ysgol. Rwy’n siŵr y caiff holl blant yr ysgol fudd o’u rhodd hael.


Disgo Gwisg Ffansi
plant

 

Cafwyd hwyl yn dawnsio yn y disgo cyn cau am wyliau hanner tymor. Roedd pawb yn edrych yn frawychus iawn, ac yn ddigon o sioe. 

 Diwrnod
plant

 

Trefnodd Dreigiau Caseg brynhawn o weithgareddau i gyd-fynd â Diwrnod Su’mae. Aeth y plant o ddosbarth i ddosbarth i wylio rhaglenni Cymraeg, defnyddio apiau Cymraeg a dawnsio i gerddoriaeth Cymraeg. Yn ogystal a hyn aeth rhai o’r Dreigiau i rannu posteri i hybu dechrau pob sgwrs yn Gymraeg o amgylch siopau Bethesda. Gan fod y Dreigiau mor weithgar maent wedi sicrhau fod yr ysgol wedi derbyn gwobr aur Siarter Iaith am y tryddydd tro. Llongyfarchiadau a diolch y fawr am eich gwaith caled.

 

 Llyfrau Newydd
plant

 

Diolch yn fawr i Gyfeillion yr ysgol am gasglu £800 I brynu llyfrau i’w rhoi ym magiau darllen y plant. Mae holl staff yr ysgol yn gwerthfawrogi eich gwaith caled a bydd pob plentyn yn elwa o’ch rhodd.

 

 

 Trydar
plant

 

Mae gan yr ysgol gyfrif Trydar newydd. Mae croeso i unrhyw un ein dilyn ar @Ysgol Abercaseg1 er mwyn mwynhau gweld lluniau ac hanesion gweithgreddau y plant.

 

 

 

 

 
Storm Ophelia
plant

 

Yn dilyn y tywydd garw bu plant Blwyddyn 2 yn ymchwilio i effaith y storm. Roedd y plant wedi rhyfeddu at y gwres ar arogl rhyfedd oedd fel cysgod dros Bethesda cyn i’r gwyntoedd cryfion gyrraedd.

 

 

 Plant Meithrin
plant

 

Mae’n braf croesawu plant Dosbarth Meithrin i’r ysgol ac ambell blentyn arall sydd wedi cychwyn hefyd. Gobeithio fod plant blwyddyn 2 y llynedd wedi ymgartrefu ym Mhen y Bryn, a’u bod yn ceisio eu gorau glas.

 

 

 Grwpiau
plantMae pob Grŵp – Sgwad Syniadau, Ffrindiau’r Byd, Bysedd Gwyrdd, Ffrindiau Ffitrwydd a Dreigiau Caseg – wedi ethol aelodau newydd. Mae Dreigiau Caseg eisoes wedi bod yn brysur yn annog holl blant yr ysgol i siarad Cymraeg tra’n chwarae ar yr iard. Bydd pob grŵp yn ei dro yn cynnal prynhawn o weithgareddau i ddysgu gweddill yr ysgol am eu gwaith.

 

 

 

 

 

 


Newyddion 9
plant

Daeth criw teledu Newyddion 9 i’r ysgol i ffilmio Stephen Jones o gwmni Anelu yn sôn am ŵyl fynydda Bethesda. Yn ogystal â Stephen daeth Llywarch a Callum, syrffiwr a dringwr i sôn am eu hanturiaethau. Dangosodd Callum – sydd o Fethesda – luniau o’i hun yn dringo led led y byd. Cafodd y plant gyfle i edrych ar offer dringo a syrffio a’r gobaith yw y bydd hyn yn eu sbarduno i fwynhau cyfleusterau awyr agored lleol.

 

 

 


Ysgol Goedwig
plant

 

Bu rhai o blant yr ysgol ym Mharc Meurig yn dysgu sut i barchu’r amgylchedd. Cawsant gyfle i gynnau tân yn ddiogel a mwynhau llond bol o farshmallows wedi’u tostio.

 

 

 Clwb Chwaraeon yr Urdd
plant

 

Mae’r clwb chwaraeon wedi ail ddechrau ac eleni mae plant dosbarth derbyn yn cael cyfle i ymuno’n yr hwyl.

 

 

 

 


 

Clwb Coginio
plantMae plant Blwyddyn 1 a 2 yn dysgu cogionio bwydydd iach yn y clwb ar ôl ysgol. Yn ogystal â hyn, mae’r clwb yn gyfle i ddysgu am bwysigrwydd prynu cynnyrch Masnech Deg. Yn ystod sesiwn olaf y clwb caiff y rhieni ymuno i flasu’r bwydydd.

 

 

 

 

 

Oes Rhaid i mi Ddeffro?
plantBu pob dosbarth yn gwylio sioe Oes Rhaid i mi Ddeffro? gan Arad Goch yn Neuadd Ogwen. Roedd yn sioe chwareus ac egnïol a braf oedd gweld pob plentyn yn chwerthin llond eu boliau wrth fwynhau helyntion y ddau gymeriad. Ar ddiwedd y perfformiad cafodd pawb gyfle i ymuno gan ddefnyddio defnyddiau i ddarlunio breuddwydion.

 
Wythnos Iach
Yn ben llanw i wythnos iach - â drefnwyd gan y Sgwad Syniadau - cafwyd prynhawn o weithgareddau. Bu'r plant yn bwyta salad ffrwythau, yn dawnsio, yn creu posteri, a diolch i staff yr Urdd am gynnal gweithgareddau ffitrwydd ar yr iard. Yn ogystal â hyn rhoddwyd tystysgrifau i bawb fu'n brysur trwy gydol yr wythnos yn cyflawni 'Heriau Iach' adref. Diolch i'r holl rieni fu'n helpu eu plant â'u heriau gan wneud yn siŵr eu bod yn yfed digon o ddŵr, yn bwyta ffrwythau a llysiau ac yn cadw'n heini.


PC Meirion
plantDaeth PC Meirion i'r ysgol am y tro olaf gan ei fod ar fin ymddeol. Y tro hwn bu'n dysgu'r plant ynglŷn â phwy all eu helpu mewn argyfwng gan bwysleisio pa mor bwysig yw hi fod pawb yn cofio eu cyfeiriadau a rhifau ffôn eu rhieni. Uchafbwynt ei ymweliad i lawer o'r plant oedd cael gwisgo gwahanol fathau o hetiau plismyn. Hoffai pawb yn yr ysgol ddiolch i PC Meirion am ei gefnogaeth, gan ddymuno ymddeoliad hapus iddo.

 
Diwrnod Trosglwyddo
plantTreuliodd y plant fydd yn dechrau'n y Meithrin ym mis Medi fore'n yr ysgol ac aeth plant Blwyddyn 2 i Ysgol Pen y Bryn am y diwrnod. Mae'n chwith meddwl amdanynt yn gadael yr ysgol ddiwedd y tymor gan fod pob un ohonynt wedi cyfrannu i fywyd yr ysgol ers dechrau bron i bedair mlynedd yn ôl. Pob hwyl iddynt ym mlwyddyn 3.

 
Sioe Dyffryn Ogwen
plantEr i’r sioe gael ei gohurio, cafodd gwaith celf plant yr ysgol ei feirniadu. Llongyfarchiadau i bawb o bob dosbarth â ddaeth i’r brig.

  
Bwystfilod Bach
plantDiolch o galon i griw Cwmni’r Fran Wen am ddod I’r ysgol i berfformio sioe bypedau Bwystfilod Bach. Mwynhaodd pob plentyn y perfformiad hwyliog a bu'n gyfle iddynt ddeffro'u dychymyg tra'n clywed iaith goeth a dysgu am stori leol.Roedd yn gyfle hefyd i'r athrawon gasglu syniadau creadigol.

 

  
Tipi Ni
plantBu criw o blant yr ysgol yn ffilmio ar gyfer rhaglen Tipi Ni. Bydd y rhaglen i’w gweld ar S4C yn fuan ac ynddi bydd y plant yn sôn am lefydd ac hanesion Bethesda.

  
Hel Sbwriel
plantDiolch i Neville Huws ac Ann Williams o Blachder Bro Ogwen am ddod i helpu grŵp Bysedd Gwyrdd i gasglu sbwriel o amgylch Abercaseg. Roedd y plant wedi synu bod cyn gymaint o sbwriel a chasglwyd sawl bag bin mewn dim o dro. 
Diogelwch y ffordd
plantGan y bydd Ysgol Abercaseg ymhen ychydig yn cael ei throi yn ardal 20 milltiir yr awr cafwyd cystadleuaeth cynllunio poster i hysbysu pobol o’r newid hwn. Llongyfarchiadau i Osian ac Ethan, bydd eu posteri buddugol yn cael eu troi’n arwyddion fydd i’w gweld ar y ffyrdd ger yr ysgol. 
Prynhawn Eidalaidd
plantPenderfynodd grŵp Ffrindiau’r Byd drefnu prynhawn Eidalaidd yn yr ysgol i ddysgu am arferion y wlad. Daeth Mrs Fran D’Amora sydd wedi priodi Eidalwr, a sy’n fam i ddau o ddisgyblion yr ysgol, i sgwrsio am fwydydd Eidalaidd a chafwyd hwyl yn dysgu Eidaleg. Diolch yn fawr iawn iddi. Diolch hefyd i staff y gegin am baratoi gwledd Eidalaidd amser cinio, roedd pawb wrth eu boddau’n bwyta pasta a hufen iâ. I gloi’r prynhawn bu’r plant yn gwneud gwahanol weithgareddau yn ymwneud â’r Eidal yn eu dosbarthiadau.

 
Mabolgampau
plantCynhaliwyd mapolgampau’r ysgol cyn cau am hanner tymor. Roedd yn braf gweld y cae yn orlawn o rieni’n mwynhau edrych ar eu plant yn rhedeg a neidio. Er nad oedd pawb yn fuddugol roedd yr holl blant yn mwynhau a da iawn nhw am geisio’u gorau glas.

 

 

 
Planu
plantGwreiddiau yw thema’r dosbarthioadau ar hyn o bryd ac er mwyn dysgu am dyfiant bladau a llysiau mae’r holl ddosbarthiadau wedi bod yn planu’n yr ardd. Rydym yn gobeithio’n fawr y bydd gennym ardd llawn tatws, moron a nionod os na fydd y cathod a’r gwlithod wedi cael gafael arnynt. Os oes gan unrhyw un o ddarllenwyr Llais Ogwan gyngor ynglŷn â garddio’n llwyddiannus byddem yn falch iawn o glywed gennych.

 

 

 

 
Gofalu am ein dannedd
plantDaeth Sara o Gynllun Gwên i siarad â phlant y dosbarth Meithrin am bwysigrwydd glanhau dannedd a pheidio bwyta neu yfed gormod o siwgwr. Mae pob plentyn yn glanhau eu dannedd yn ddyddiol yn yr ysgol er mwyn gwneud yn siŵr fod gan bawb ddannedd glan gloyw.

 

 

 

 

 
Parêd Hetiau Pasg
plantEr mwyn hybu ailgylchu cynhaliwyd cystadleuaeth creu hetiau Pasg o bethau wedi’u huwchgylchu. Cafwyd sioeau lliwgar wrth i bob dosbarth yn eu tro gerdded a modelu eu hetiau. Roedd yn braf gweld y neuadd yn llawn rhieni yn mwynhau a diolch iddynt am fod mor weithgar gan helpu eu plant i greu hetiau gwerth chweil. Diolch hefyd i Mrs Janet Jones a Mrs Ann Wiiliams am gynrychioli’r llywodraethwyr wrth feirniadu, ac i Tesco ac Anti Edwina am gyfrannu gwobrau. Llongyfarchiadau i’r tri o bob dosbarth ddaeth i’r brig.

 
Presenoldeb 100%
Llongyfarchiadau i’r plant â dderbyniodd dystysgrifau am ddod i’r ysgol bob dydd yn ystod y tymor. Mae hyn yn dipyn o gamp o ystyried bod misoedd cyntaf y flwyddyn yn gyfnod annwyd!

Straeon a Chlocsio
plantDaeth yr awdur Anni Llŷn a’r clocsiwr Tudur Phillips i’r ysgol i ddarllen a dawnsio â’r plant. Darllenodd Anni rhai o’i straeon a’i cherddi a bu Tudur yn dysgu’r plant i glocsio. Diolch yn fawr i’r ddau.

 

 

 

 
Ymweld â Storiel
plantBu’r plant yn amgueddfa Storiel ym Mangor yn dysgu am arferion glanhau’r tŷ ers talwm. Cafwyd sesiwn o ganu, ateb cwestiynau ac actio â’r actores Leisa Mererid a chafwyd modd i fyw yn gwisgo dillad ers talwm. Yn ogystal â hyn, cafodd pawb eu tywys o amgylch yr amgueddfa gan ddysgu am hen arteffactau.

 

 

 
Chwaraeon yr Urdd
plantCynhelir clwb chwaraeon wythnosol ar gyfer aelodau’r urdd o flynyddoedd 1 a 2. Mae’r plant yn ymarfer gweithio mewn tîm, yn cadw’n heini, yn dysgu sgilaiau pêl ac yn edrych ymlaen i barhau ar ôl gwylia’r Pasg.

 

 

 

 
Gwisgo Glas
Trefnodd Sgwad Syniadau’r ysgol ddiwrnod i gasglu arian i hepu plant yn ngwledydd Affrica ac Asia i gael dŵr glan i yfed ac ymolchi. Talodd y plant 50c i wisgo dillad glas a chasglwyd £66.

Dydd Gŵyl Dewi Dydd Gŵyl Dewi

Masnach Deg
plantDaeth Mrs Helen Davies i’r ysgol i drafod taith y fanana gan ddsgu’r plant ynglŷn â phwysigrwydd prynu cynnyrch Masnach Deg. Eglurodd bod prynu’r cynnyrch yn sicrhau cyfleoedd teg i’r cynhyrchwyr. Mae’r plant wedi bod am y gorau yn dod â sticeri Masnach Deg i’r ysgol. Diolch yn fawr i Mrs Davies am ymweld â’r ysgol unwaith eto.

 

 

 

 

 Cadw’n ddiogel
plantDiolch i Gwawr o’r Frigâd Dân am ddod i ddysgu plant blynyddoedd 1 a 2 am beryglon tân. Bu’n trafod ei gwaith a’i gwisg gan bwysleisio pa mor bwysig yw larymau mwg. Da iawn yr holl blant aeth adref gan atgoffa eu rhieni i brofi eu larymau mwg.

 

 
Enillwyr Cystadleuaeth Poster
plantLlongyfarchiadau i’r pump ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth gwneud poster Grŵp Bysedd Gwyrdd. Bydd y posteri buddugol yn cael eu harddangos o amgylch yr ysgol er mwyn atgoffa pawb ei bod yn bwysig diffodd golau er mwyn arbed trydan ac arian.

 

 

 
Dydd Gŵyl Dewi
plantGwisgodd pawb ddillad Cymreig i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant. Bu’r ddosbarthiadau’n dawnsio gwerin, ysgrifennu cerddi a gwneud gwaith celf i gofio am eu nawddsant.

 

 

 

 
Diolch i Tesco
plantDiolch o galon i Tesco Bethesda am drefnu raffl ar ran yr ysgol a chasglu swm hael iawn o arian.

 

 

  


Ymwelwyr o ysgolion eraill
plantDaeth athrawon o ysgolion ledled gogledd Cymru i’r ysgol i weld sut y mae plant yr ysgol yn gweithio’n annibynnol wrth gyflawni heriau yn ardaloedd y dosbarthiadau. Roedd yn braf clywed y plant yn sgwrsio’n hyderus, a diolch i bob un ohonynt am weithio’n galed.

 

 

 


 


Diwrnod y Llyfr
plantRoedd hi’n lliwgar iawn yn yr ysgol wrth i‘r plant ddathlu Diwrnod y Llyfr. Mwynhaodd pob un ddangos, trafod ac adolygu llyfrau amrywiol.

 

 

 

 
PC Meirion
plantCroesawyd PC Meirion unwaith eto, a diolch iddo am ddysgu’r plant ynglŷn â defnyddio moddion yn ddiogel.

 

 

  


Dona Direidi
plantCafwyd syrpreis un bore Gwener wrth i Dona Direidi ddod i’r ysgol i agor Ffair Dreigiau Caseg gan ymweld â phob dosbarth yn ei dro. Cafwyd hwyl yn gwrando arni’n darllen straeon, dawnsio a chanu ei chaneuon.

 

 

 

 
Ffair Siarter Iaith Dreigiau Caseg
plantTrefnodd Dreigiau Caseg ffair i ddathlu wythnos Gymreig. Bu’r Dreigiau’n brysur yn cynllunio gemau amrywiol ac yn trefnu gweithgareddau. Bu pob dosbarth yn mwynhau yn eu tro a diolch i holl blant Blwyddyn 2 am fod mor weithgar ac annwyl â phlant y dosbarthiadau eraill.

 

 

 
Brysiwch Wella
Hoffai holl staff yr ysgol ddymuno’n dda i Mrs Briggs sydd wedi anafu ei throed. Mae’n rhyfedd iawn hebddi ac mae pawb yn edrych ymlaen i’w chael yn ôl.


Bysedd Gwyrdd

plantEr mwyn ceisio arbed arian a thrydan mae grwp Bysedd Gwyrdd am i bawb yn yr ysgol gofio diffodd goleuadau di-angen. Mae’r grŵp wedi cynnal cystadleuaeth gwneud posteri fydd yn atgoffa pawb wneud hyn. Bydd y posteri buddugol o bob dosbarth yn cael eu harddangos o amgylch yr ysgol.

 

  


Clybiau’r Urdd
Mae plant yr ysgol yn brysur bob nosweithiau Llun a Mercher yn creu gwaith celf er mwyn cystadlu yn yr urdd. Mae’r clybiau’n gyfle da hefyd i blant o wahanol flynyddoedd gymysgu a chyd-weithio.


Nofio
Mae plant Blwyddyn 2 wedi dechrau gwersi nofio am y tymor. Mae pawb yn mwynhau teithio ar y bws i Fangor.


Prynhawn Agored
Roedd hi’n braf iawn croesawu rhieni a’r plant fydd yn cychwyn yn yr ysgol fis Medi nesaf. Cawsant flas ar weithgareddau’r dosbarth Meithrin a chyfle i gyfarfod staff yr ysgol.

 

Yn Yr Adran Yma:

Hafan | Newyddion| Archif Newyddion