Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share
Cymraeg | English
   

Ysgol Wedi Cau Heddiw (07/02/18)

Ysgol wedi cau oherwydd y tywydd heddiw


Dirprwy Bennaeth Newydd

Rydym yn edrych ymlaen yn arw i groesawu Dirprwy Bennaeth newydd i'r ysgol yn syth ar ol gwyliau'r Pasg. Penodwyd Miss Catrin Gwenllian Roberts i'r swydd gan y Llywodraethwyr y tymor diwethaf ac mae pawb yn yr ysgol yn falch iawn o'r penodiad.

Diolch
plant

 

Dymuna Mrs Griffiths ddiolch o waelod calon am y fraint o gael adnabod, dysgu a mwynhau cwmni plant a theuluoedd Bethesda sydd wedi bod yn rhan arbennig o’i bywyd dros y blynyddoedd. Hoffai ddiolch hefyd i bawb sydd wedi cyd weithio â hi yn Ysgol Abercaseg. Mae amser wedi hedfan, a’r holl gyfnod wedi bod yn werthfawr.

Ymddeol
plant

 

Hoffai staff, plant a Llywodraethwyr yr ysgol ddymuno’n dda i Mrs Griffiths – dirpwy’r ysgol - sydd yn ymddeol ar ôl 32 o flynyddoedd yn dysgu yn Abercaseg. Cafwyd gwasanaeth ffarwel, ac roedd yn braf cael hel atgofioan â chyn bennaethiaid a’r Llywodraethwyr. Eglwys Glan Ogwen
plant

 

Treuliodd Blwyddyn 2 fore yn Eglwys Glan Ogwen yn dysgu am arferion y Nadolig. Bu’r plant yn actio stori’r geni, yn addurno bisgedi ac yn creu addurniadau yn ymwneud â’r ŵyl. Diolch i’r Tad John am y croeso. Sioeau Nadolig
plant

 

Wedi wythnosau o ymarfer perfformiodd plant meithrin eu sioe i’w rhieni yn yr ysgol. Roedd y neuadd o dan ei sang a phawb wedi gwirioni’n lan. Perfformiodd gweddill yr ysgol eu sioe nhw – Y Goeden Fach Hardd – yn Ysgol Dyffryn Ogwen. Diolch i’r holl blant am eu hymroddiada a’u gwaith caled a diolch i staff Ysgol Dyffryn Ogwen am eu cydweithrediad. Brenhines y Crawiau
plant

 

Mwynhaodd plant yr ysgol sioe Brenhines y Crawiau yn Neuadd Ogwen. Roedd yn braf gweld cyn ddisgyblion – sy’n ran o glwb drama Crawiau – yn serenu. Roedd llygaid pawb yn y gynulleidfa wedi’u hoelio ar y llwyfan a phawb yn canmol doniau’r plant. Cinio Nadolig a Siôn Corn
plant

 

Cafwyd diwrnod o fwynhau ddiwedd y tymor. Coginiodd Anti Marian wledd Nadoligaidd i bawb a diolch yn fawr iddi hi a holl staff y gegin am eu gwaith caled. Yn ogystal â hyn cafwyd ymweliad annisgwyl, roedd wynebau’r plant yn ddigon o sioe wrth groesawu Siôn Corn a diolch yn fawr iddo fo a Tesco Bethesda am eu haelioni. 

 Siwmper Nadolig
plant

 

Diolch i Ffrindiau’r Byd am drefnu diwrnod Siwmper Nadolig. Casglwyd £105 tuag at Achub y Plant a roedd holl blant yr ysgol yn werth eu gweld. 

 PC Beca
plant

 

Daeth PC Beca i’r ysgol i sôn am lefydd diogel. Dangosodd gartŵn o blant yn chwarae o gwmpas y pentref. Tra’n gwylio’r cartŵn dysgodd y plant na ddylent grwydro heb ddweud wrth eu rhieni, ac mai dim ond llefydd penodol fel parciau sydd yn lefydd diogel i chwarae. Dysgu am hen deganau
plant

 

Croesawyd Gwenda Williams o Storiel i’r ysgol i ddangos hen deganau I’r plant. Cafwyd hwyl yn chwarae’n ofalus â’r teganau yn ogystal â dysgu am y gorffennol. 

 Bocsys Nadolig
plant

 

Trefnodd grŵp Ffrindiau’r Byd fod ysgol yn casglu bocsys Nadolig ar gyfer yr elusen T4U. Casglwyd 30 o focsys, ac yn sgîl hyn dysgodd pob dosbarth ynglŷn â phwysigrwydd ewyllys da. 

 Plant Mewn Angen
plant

 

Gwisgodd pawb onsies a phyjamas ar ddiwrnod Plant Mewn Angen gan gasglu £130 tuag at yr achos. Diolch i bawb am gyfrannu. 

 Eisteddfod Dyffryn Ogwen
plant

 

Llongyfarchiadau i holl blant yr ysgol fu’n fuddugol mewn amryw o gystadleuthau yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen.


 

 
Spar

Er fod siop Spar Bethesda wedi cau, hoffai Bysedd Gwyrdd ddiolch o galon i’r siop am gyfrannu offer garddio i’r ysgol. Rwy’n siŵr y caiff holl blant yr ysgol fudd o’u rhodd hael.


Disgo Gwisg Ffansi
plant

 

Cafwyd hwyl yn dawnsio yn y disgo cyn cau am wyliau hanner tymor. Roedd pawb yn edrych yn frawychus iawn, ac yn ddigon o sioe. 

 Diwrnod
plant

 

Trefnodd Dreigiau Caseg brynhawn o weithgareddau i gyd-fynd â Diwrnod Su’mae. Aeth y plant o ddosbarth i ddosbarth i wylio rhaglenni Cymraeg, defnyddio apiau Cymraeg a dawnsio i gerddoriaeth Cymraeg. Yn ogystal a hyn aeth rhai o’r Dreigiau i rannu posteri i hybu dechrau pob sgwrs yn Gymraeg o amgylch siopau Bethesda. Gan fod y Dreigiau mor weithgar maent wedi sicrhau fod yr ysgol wedi derbyn gwobr aur Siarter Iaith am y tryddydd tro. Llongyfarchiadau a diolch y fawr am eich gwaith caled.

 

 Llyfrau Newydd
plant

 

Diolch yn fawr i Gyfeillion yr ysgol am gasglu £800 I brynu llyfrau i’w rhoi ym magiau darllen y plant. Mae holl staff yr ysgol yn gwerthfawrogi eich gwaith caled a bydd pob plentyn yn elwa o’ch rhodd.

 

 

 Trydar
plant

 

Mae gan yr ysgol gyfrif Trydar newydd. Mae croeso i unrhyw un ein dilyn ar @Ysgol Abercaseg1 er mwyn mwynhau gweld lluniau ac hanesion gweithgreddau y plant.

 

 

 

 

 
Storm Ophelia
plant

 

Yn dilyn y tywydd garw bu plant Blwyddyn 2 yn ymchwilio i effaith y storm. Roedd y plant wedi rhyfeddu at y gwres ar arogl rhyfedd oedd fel cysgod dros Bethesda cyn i’r gwyntoedd cryfion gyrraedd.

 

 

 Plant Meithrin
plant

 

Mae’n braf croesawu plant Dosbarth Meithrin i’r ysgol ac ambell blentyn arall sydd wedi cychwyn hefyd. Gobeithio fod plant blwyddyn 2 y llynedd wedi ymgartrefu ym Mhen y Bryn, a’u bod yn ceisio eu gorau glas.

 

 

 Grwpiau
plantMae pob Grŵp – Sgwad Syniadau, Ffrindiau’r Byd, Bysedd Gwyrdd, Ffrindiau Ffitrwydd a Dreigiau Caseg – wedi ethol aelodau newydd. Mae Dreigiau Caseg eisoes wedi bod yn brysur yn annog holl blant yr ysgol i siarad Cymraeg tra’n chwarae ar yr iard. Bydd pob grŵp yn ei dro yn cynnal prynhawn o weithgareddau i ddysgu gweddill yr ysgol am eu gwaith.

 

 

 

 

 

 


Newyddion 9
plant

Daeth criw teledu Newyddion 9 i’r ysgol i ffilmio Stephen Jones o gwmni Anelu yn sôn am ŵyl fynydda Bethesda. Yn ogystal â Stephen daeth Llywarch a Callum, syrffiwr a dringwr i sôn am eu hanturiaethau. Dangosodd Callum – sydd o Fethesda – luniau o’i hun yn dringo led led y byd. Cafodd y plant gyfle i edrych ar offer dringo a syrffio a’r gobaith yw y bydd hyn yn eu sbarduno i fwynhau cyfleusterau awyr agored lleol.

 

 

 


Ysgol Goedwig
plant

 

Bu rhai o blant yr ysgol ym Mharc Meurig yn dysgu sut i barchu’r amgylchedd. Cawsant gyfle i gynnau tân yn ddiogel a mwynhau llond bol o farshmallows wedi’u tostio.

 

 

 Clwb Chwaraeon yr Urdd
plant

 

Mae’r clwb chwaraeon wedi ail ddechrau ac eleni mae plant dosbarth derbyn yn cael cyfle i ymuno’n yr hwyl.

 

 

 

 


 

Clwb Coginio
plantMae plant Blwyddyn 1 a 2 yn dysgu cogionio bwydydd iach yn y clwb ar ôl ysgol. Yn ogystal â hyn, mae’r clwb yn gyfle i ddysgu am bwysigrwydd prynu cynnyrch Masnech Deg. Yn ystod sesiwn olaf y clwb caiff y rhieni ymuno i flasu’r bwydydd.

 

 

 

 

 

Oes Rhaid i mi Ddeffro?
plantBu pob dosbarth yn gwylio sioe Oes Rhaid i mi Ddeffro? gan Arad Goch yn Neuadd Ogwen. Roedd yn sioe chwareus ac egnïol a braf oedd gweld pob plentyn yn chwerthin llond eu boliau wrth fwynhau helyntion y ddau gymeriad. Ar ddiwedd y perfformiad cafodd pawb gyfle i ymuno gan ddefnyddio defnyddiau i ddarlunio breuddwydion.

 
Wythnos Iach
Yn ben llanw i wythnos iach - â drefnwyd gan y Sgwad Syniadau - cafwyd prynhawn o weithgareddau. Bu'r plant yn bwyta salad ffrwythau, yn dawnsio, yn creu posteri, a diolch i staff yr Urdd am gynnal gweithgareddau ffitrwydd ar yr iard. Yn ogystal â hyn rhoddwyd tystysgrifau i bawb fu'n brysur trwy gydol yr wythnos yn cyflawni 'Heriau Iach' adref. Diolch i'r holl rieni fu'n helpu eu plant â'u heriau gan wneud yn siŵr eu bod yn yfed digon o ddŵr, yn bwyta ffrwythau a llysiau ac yn cadw'n heini.


PC Meirion
plantDaeth PC Meirion i'r ysgol am y tro olaf gan ei fod ar fin ymddeol. Y tro hwn bu'n dysgu'r plant ynglŷn â phwy all eu helpu mewn argyfwng gan bwysleisio pa mor bwysig yw hi fod pawb yn cofio eu cyfeiriadau a rhifau ffôn eu rhieni. Uchafbwynt ei ymweliad i lawer o'r plant oedd cael gwisgo gwahanol fathau o hetiau plismyn. Hoffai pawb yn yr ysgol ddiolch i PC Meirion am ei gefnogaeth, gan ddymuno ymddeoliad hapus iddo.

 
Diwrnod Trosglwyddo
plantTreuliodd y plant fydd yn dechrau'n y Meithrin ym mis Medi fore'n yr ysgol ac aeth plant Blwyddyn 2 i Ysgol Pen y Bryn am y diwrnod. Mae'n chwith meddwl amdanynt yn gadael yr ysgol ddiwedd y tymor gan fod pob un ohonynt wedi cyfrannu i fywyd yr ysgol ers dechrau bron i bedair mlynedd yn ôl. Pob hwyl iddynt ym mlwyddyn 3.

 
Sioe Dyffryn Ogwen
plantEr i’r sioe gael ei gohurio, cafodd gwaith celf plant yr ysgol ei feirniadu. Llongyfarchiadau i bawb o bob dosbarth â ddaeth i’r brig.

  
Bwystfilod Bach
plantDiolch o galon i griw Cwmni’r Fran Wen am ddod I’r ysgol i berfformio sioe bypedau Bwystfilod Bach. Mwynhaodd pob plentyn y perfformiad hwyliog a bu'n gyfle iddynt ddeffro'u dychymyg tra'n clywed iaith goeth a dysgu am stori leol.Roedd yn gyfle hefyd i'r athrawon gasglu syniadau creadigol.

 

  
Tipi Ni
plantBu criw o blant yr ysgol yn ffilmio ar gyfer rhaglen Tipi Ni. Bydd y rhaglen i’w gweld ar S4C yn fuan ac ynddi bydd y plant yn sôn am lefydd ac hanesion Bethesda.

  
Hel Sbwriel
plantDiolch i Neville Huws ac Ann Williams o Blachder Bro Ogwen am ddod i helpu grŵp Bysedd Gwyrdd i gasglu sbwriel o amgylch Abercaseg. Roedd y plant wedi synu bod cyn gymaint o sbwriel a chasglwyd sawl bag bin mewn dim o dro. 
Diogelwch y ffordd
plantGan y bydd Ysgol Abercaseg ymhen ychydig yn cael ei throi yn ardal 20 milltiir yr awr cafwyd cystadleuaeth cynllunio poster i hysbysu pobol o’r newid hwn. Llongyfarchiadau i Osian ac Ethan, bydd eu posteri buddugol yn cael eu troi’n arwyddion fydd i’w gweld ar y ffyrdd ger yr ysgol. 
Prynhawn Eidalaidd
plantPenderfynodd grŵp Ffrindiau’r Byd drefnu prynhawn Eidalaidd yn yr ysgol i ddysgu am arferion y wlad. Daeth Mrs Fran D’Amora sydd wedi priodi Eidalwr, a sy’n fam i ddau o ddisgyblion yr ysgol, i sgwrsio am fwydydd Eidalaidd a chafwyd hwyl yn dysgu Eidaleg. Diolch yn fawr iawn iddi. Diolch hefyd i staff y gegin am baratoi gwledd Eidalaidd amser cinio, roedd pawb wrth eu boddau’n bwyta pasta a hufen iâ. I gloi’r prynhawn bu’r plant yn gwneud gwahanol weithgareddau yn ymwneud â’r Eidal yn eu dosbarthiadau.

 
Mabolgampau
plantCynhaliwyd mapolgampau’r ysgol cyn cau am hanner tymor. Roedd yn braf gweld y cae yn orlawn o rieni’n mwynhau edrych ar eu plant yn rhedeg a neidio. Er nad oedd pawb yn fuddugol roedd yr holl blant yn mwynhau a da iawn nhw am geisio’u gorau glas.

 

 

 
Planu
plantGwreiddiau yw thema’r dosbarthioadau ar hyn o bryd ac er mwyn dysgu am dyfiant bladau a llysiau mae’r holl ddosbarthiadau wedi bod yn planu’n yr ardd. Rydym yn gobeithio’n fawr y bydd gennym ardd llawn tatws, moron a nionod os na fydd y cathod a’r gwlithod wedi cael gafael arnynt. Os oes gan unrhyw un o ddarllenwyr Llais Ogwan gyngor ynglŷn â garddio’n llwyddiannus byddem yn falch iawn o glywed gennych.

 

 

 

 
Gofalu am ein dannedd
plantDaeth Sara o Gynllun Gwên i siarad â phlant y dosbarth Meithrin am bwysigrwydd glanhau dannedd a pheidio bwyta neu yfed gormod o siwgwr. Mae pob plentyn yn glanhau eu dannedd yn ddyddiol yn yr ysgol er mwyn gwneud yn siŵr fod gan bawb ddannedd glan gloyw.

 

 

 

 

 
Parêd Hetiau Pasg
plantEr mwyn hybu ailgylchu cynhaliwyd cystadleuaeth creu hetiau Pasg o bethau wedi’u huwchgylchu. Cafwyd sioeau lliwgar wrth i bob dosbarth yn eu tro gerdded a modelu eu hetiau. Roedd yn braf gweld y neuadd yn llawn rhieni yn mwynhau a diolch iddynt am fod mor weithgar gan helpu eu plant i greu hetiau gwerth chweil. Diolch hefyd i Mrs Janet Jones a Mrs Ann Wiiliams am gynrychioli’r llywodraethwyr wrth feirniadu, ac i Tesco ac Anti Edwina am gyfrannu gwobrau. Llongyfarchiadau i’r tri o bob dosbarth ddaeth i’r brig.

 
Presenoldeb 100%
Llongyfarchiadau i’r plant â dderbyniodd dystysgrifau am ddod i’r ysgol bob dydd yn ystod y tymor. Mae hyn yn dipyn o gamp o ystyried bod misoedd cyntaf y flwyddyn yn gyfnod annwyd!

Straeon a Chlocsio
plantDaeth yr awdur Anni Llŷn a’r clocsiwr Tudur Phillips i’r ysgol i ddarllen a dawnsio â’r plant. Darllenodd Anni rhai o’i straeon a’i cherddi a bu Tudur yn dysgu’r plant i glocsio. Diolch yn fawr i’r ddau.

 

 

 

 
Ymweld â Storiel
plantBu’r plant yn amgueddfa Storiel ym Mangor yn dysgu am arferion glanhau’r tŷ ers talwm. Cafwyd sesiwn o ganu, ateb cwestiynau ac actio â’r actores Leisa Mererid a chafwyd modd i fyw yn gwisgo dillad ers talwm. Yn ogystal â hyn, cafodd pawb eu tywys o amgylch yr amgueddfa gan ddysgu am hen arteffactau.

 

 

 
Chwaraeon yr Urdd
plantCynhelir clwb chwaraeon wythnosol ar gyfer aelodau’r urdd o flynyddoedd 1 a 2. Mae’r plant yn ymarfer gweithio mewn tîm, yn cadw’n heini, yn dysgu sgilaiau pêl ac yn edrych ymlaen i barhau ar ôl gwylia’r Pasg.

 

 

 

 
Gwisgo Glas
Trefnodd Sgwad Syniadau’r ysgol ddiwrnod i gasglu arian i hepu plant yn ngwledydd Affrica ac Asia i gael dŵr glan i yfed ac ymolchi. Talodd y plant 50c i wisgo dillad glas a chasglwyd £66.

Dydd Gŵyl Dewi Dydd Gŵyl Dewi

Masnach Deg
plantDaeth Mrs Helen Davies i’r ysgol i drafod taith y fanana gan ddsgu’r plant ynglŷn â phwysigrwydd prynu cynnyrch Masnach Deg. Eglurodd bod prynu’r cynnyrch yn sicrhau cyfleoedd teg i’r cynhyrchwyr. Mae’r plant wedi bod am y gorau yn dod â sticeri Masnach Deg i’r ysgol. Diolch yn fawr i Mrs Davies am ymweld â’r ysgol unwaith eto.

 

 

 

 

 Cadw’n ddiogel
plantDiolch i Gwawr o’r Frigâd Dân am ddod i ddysgu plant blynyddoedd 1 a 2 am beryglon tân. Bu’n trafod ei gwaith a’i gwisg gan bwysleisio pa mor bwysig yw larymau mwg. Da iawn yr holl blant aeth adref gan atgoffa eu rhieni i brofi eu larymau mwg.

 

 
Enillwyr Cystadleuaeth Poster
plantLlongyfarchiadau i’r pump ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth gwneud poster Grŵp Bysedd Gwyrdd. Bydd y posteri buddugol yn cael eu harddangos o amgylch yr ysgol er mwyn atgoffa pawb ei bod yn bwysig diffodd golau er mwyn arbed trydan ac arian.

 

 

 
Dydd Gŵyl Dewi
plantGwisgodd pawb ddillad Cymreig i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant. Bu’r ddosbarthiadau’n dawnsio gwerin, ysgrifennu cerddi a gwneud gwaith celf i gofio am eu nawddsant.

 

 

 

 
Diolch i Tesco
plantDiolch o galon i Tesco Bethesda am drefnu raffl ar ran yr ysgol a chasglu swm hael iawn o arian.

 

 

  


Ymwelwyr o ysgolion eraill
plantDaeth athrawon o ysgolion ledled gogledd Cymru i’r ysgol i weld sut y mae plant yr ysgol yn gweithio’n annibynnol wrth gyflawni heriau yn ardaloedd y dosbarthiadau. Roedd yn braf clywed y plant yn sgwrsio’n hyderus, a diolch i bob un ohonynt am weithio’n galed.

 

 

 


 


Diwrnod y Llyfr
plantRoedd hi’n lliwgar iawn yn yr ysgol wrth i‘r plant ddathlu Diwrnod y Llyfr. Mwynhaodd pob un ddangos, trafod ac adolygu llyfrau amrywiol.

 

 

 

 
PC Meirion
plantCroesawyd PC Meirion unwaith eto, a diolch iddo am ddysgu’r plant ynglŷn â defnyddio moddion yn ddiogel.

 

 

  


Dona Direidi
plantCafwyd syrpreis un bore Gwener wrth i Dona Direidi ddod i’r ysgol i agor Ffair Dreigiau Caseg gan ymweld â phob dosbarth yn ei dro. Cafwyd hwyl yn gwrando arni’n darllen straeon, dawnsio a chanu ei chaneuon.

 

 

 

 
Ffair Siarter Iaith Dreigiau Caseg
plantTrefnodd Dreigiau Caseg ffair i ddathlu wythnos Gymreig. Bu’r Dreigiau’n brysur yn cynllunio gemau amrywiol ac yn trefnu gweithgareddau. Bu pob dosbarth yn mwynhau yn eu tro a diolch i holl blant Blwyddyn 2 am fod mor weithgar ac annwyl â phlant y dosbarthiadau eraill.

 

 

 
Brysiwch Wella
Hoffai holl staff yr ysgol ddymuno’n dda i Mrs Briggs sydd wedi anafu ei throed. Mae’n rhyfedd iawn hebddi ac mae pawb yn edrych ymlaen i’w chael yn ôl.


Bysedd Gwyrdd

plantEr mwyn ceisio arbed arian a thrydan mae grwp Bysedd Gwyrdd am i bawb yn yr ysgol gofio diffodd goleuadau di-angen. Mae’r grŵp wedi cynnal cystadleuaeth gwneud posteri fydd yn atgoffa pawb wneud hyn. Bydd y posteri buddugol o bob dosbarth yn cael eu harddangos o amgylch yr ysgol.

 

  


Clybiau’r Urdd
Mae plant yr ysgol yn brysur bob nosweithiau Llun a Mercher yn creu gwaith celf er mwyn cystadlu yn yr urdd. Mae’r clybiau’n gyfle da hefyd i blant o wahanol flynyddoedd gymysgu a chyd-weithio.


Nofio
Mae plant Blwyddyn 2 wedi dechrau gwersi nofio am y tymor. Mae pawb yn mwynhau teithio ar y bws i Fangor.


Prynhawn Agored
Roedd hi’n braf iawn croesawu rhieni a’r plant fydd yn cychwyn yn yr ysgol fis Medi nesaf. Cawsant flas ar weithgareddau’r dosbarth Meithrin a chyfle i gyfarfod staff yr ysgol.

Hanukka
plantDaeth Nathan Abrams i’r ysgol i sôn am ddathliadau Hanukka. Gan fod yr ŵyl Iddewig yn cael ei dathlu yr un pryd â’r Nadolig eleni, bu’r plant yn cymharu arferion y ddwy ŵyl.

 

 

 

 

 


Cyngerdd Nadolig
plantWedi wythnosau o ymarfer cafwyd sioe lwyddiannus ddiwedd y tymor. Roedd neuadd Ysgol Dyffryn Ogwen yn orlawn a hoffai’r ysgol ddiolch i bawb a ddaeth i gefnogi ac i Tesco, Bethesda am gyfrannu mins peis. Diolch hefyd i’r plant am geisio eu gorau, roedd pob un yn ddigon o sioe.

 

 

 

 


Ymweld â Siôn Corn
plantCafodd plant dosbarth Derbyn gyfle i ymweld â dyn arbennig iawn yn Tesco. Gwirionodd pob un wrth sgwrsio a chael anrheg cynnar gan Siôn Corn.

 

 

 

 

 


Sioe Dail
plantAeth holl blant yr ysgol i weld sioe Dail gan Arad Goch yn Neuadd Ogwen. Roedd yn braf cael ymlacio a chwerthin ar ddiwedd tymor wrth fwynhau a chymeryd rhan yn y perfformiad.

 

 

 

 

 


Sgwad Syniadau
Yn dilyn gwerthu calendrau ysgol penderfynodd y Sgwad Syniadau roi rhan o’r elw i elusen Dŵr Glan yn Affrica a rhannu’r gweddill rhwng dosbarthiadau’r ysgol.


Siwmperi Nadolig
plantPenderfynodd grŵp Ffrindiau’r Byd ofyn i blant yr ysgol wisgo siwmperi Nadolig er mwyn casglu arian tuag at elsuen Achub y Plant. Yn ogystal â hyn trefnodd y grŵp ddisgo ar brynhawn ola’r tymor, a mwynhaodd pawb ddawnsio.

 

 

 

 


Ymweld â’r Eglwys
plantAeth plant Blwyddyn 2 i Eglwys Glan Ogwen ym mis Rhagfyr gan gymeryd rhan mewn gweithgareddau Nadoligaidd. Cafodd pawb gyflei greu cardiau Nadolig, addurno bisgedi ac actio stori’r geni.

 

 

 

 

 


Picnic Pudsey
plantPenderfynodd y Sgwad Syniadau drefnu picnic Pudsey er mwyn casglu arian tuag at elusen Plant Mewn Angen. Daeth y plant a phunt yr un yn ogystal â llwyth o gaceni i’r ysgol a bu bob dosbarth yn gwledda. Casglwyd £142 o bunnoedd tuag at yr achos.

 

 

 

 


Eisteddfod Dyffryn Ogwen
plantLlongyfarchiadau i holl blant yr ysgol fu’n cystadlu’n yr Eisteddfod. Cafodd nifer wobrau am ganu, llefaru a gwaith celf.

 

 


 

 


PC Meirion
plantDysgodd holl blant yr ysgol am ddewisiadau cywir a dewisiadau anghywir gyda PC Meirion. Mae’r plant bob amser wrth eu boddau yn ei weld ac yn edrych ymlaen at y tro nesaf y bydd o yma er mwyn sôn wrtho am y dewisiadau da y maen nhw’n eu gwneud yn yr ysgol.

 


 

 


Bysedd Gwyrdd
plantDaeth Mr Lee Oliver o Cadw Cymru’n Daclus i siarad â grŵp Bysedd Gwyrdd. Bu’r plant yn ei holi ynglŷn â denu adar i ardd yr ysgol a bu Mr Oliver a’r grŵp yn cynllunio tai adar addas. Y dasg nesaf fydd chwilio am bren er mwyn adeiladu’r tai ar ôl y Nadolig.

 


 

 


Ffrindiau’r Byd
plantTrefnodd grŵp Ffrindiau’r Byd fod plant yr ysgol yn casglu bocsys esgidiau llawn anrhegion i’w gyrru i blant mewn gwledydd eraill. Diolch i Tesco Bethesda am gyfrannu pedwar bocs, a diolch i blant yr ysgol am gasglu tri deg dau o focsys.

 


 

 


Ymweliad Alun Davies
plantDaeth yr Aelod Cynulliad Alun Davies, ynghyd â chynrychiolaeth o Gyngor Gwynedd, i’r ysgol i weld y Siarter Iaith ar waith. Bu’n sgwrsio â phlant Blwyddyn 2 gan eu holi ynglŷn â gwaith Dreigiau Caseg. Eglurodd y plant wrtho eu bod yn weithgar bob amser chwarae yn helpu pawb i siarad Cymraeg. Cafodd gyfle hefyd i ymweld â dosbarthiadau a phorfi gweithgareddau megis gemau buarth yn ystod amser chwarae.

 

 

 


Disgo Gwisg Ffansi
plantDathlwyd diwedd hanner tymor yr Hydref gyda disgo gwisg ffansi yn neuadd yr ysgol. Roedd pawb yn werth eu gweld a phawb am y gorau wrth geisio ennill gwobrau am ddawnsio.

 

 

 

 

 


Calendr Ysgol
plantTynnwyd lluniau’r plant ar gyfer calendr ysgol fydd ar werth yn fuan. Gwisgodd pawb ddillad oedd yn adlewyrchu mis eu pen-blwydd. Mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol os ydych eisiau archebu calendr. Byddai’n gwneud anrheg gwerth chweil.

 

 

 

 


Clybiau ar ôl ysgol

plant plant plant

Mae plant blynyddoedd 1 a 2 yn cymryd rhan mewn clybiau ar ôl ysgol pob nos Fercher. Cafodd plant Blwyddyn 1 ddewis mynychu clwb darllen neu glwb Technoleg Gwybodaeth, tra y cafodd plant Blwyddyn 2 ddewis mynychu naill ai clwb coginio neu ddawnsio. Cafodd y rhieni ymuno â’u plant i fwynhau dawns a phrydau bwyd.


Diolch yn fawr
Hoffai pawb ddiolch o waelod calon i berchnogion tafarn Y Bull, Bethesda am eu rhodd caredig o £150. Bydd yr arian yn help garw i brynu adnoddau i’r ysgol.


Her Ddarllen
plantDerbyniodd nifer o blant yr ysgol fedalau am gwbwlhau her Darllen Mawr Direudus â drefnwyd gan lyfrgelloedd Cymru. Roedd yn braf gweld fod cynifer wedi darllen yn ddiwyd, ac wedi mwynhau ymweld â’r llyfrgelloedd lleol.

 

 

 

 

 


Ethol Grwpiau
plantMae gwrando ar lais bob plentyn yn ran ganolog o weledigaeth yr ysgol a felly etholwyd plant i fod yn aelodau o wahnol grwpiau. Mae pob grŵp - Ffrindiau’r Byd, Sgwad Syniadau, Dreigiau Caseg a Bysedd Gwyrdd – yn cyfarfod pob pythefnos I drafod sut i addysgu gweddill y plant ynglŷn â neges eu grŵp.

 

 

 

 

 


Croesawu Plant Newydd
plant
Mae plant y dosbarth Meithrin wedi setlo'n yr ysgol bellach ac mae'n braf eu gweld yn mwynhawu eu gweithgareddau. Gobeithio fod cyn ddisgyblion Blwyddyn 2 yr ysgol yr un mor hapus ym Mlwyddyn 3 Pen y Bryn.

 

Ymweld â Pharc Meurig
plant
Aeth dosbarthiadau Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 am dro i Barc Meurig. Tra yno bu'r plant yn edrych, gwrando a phrofi bywyd gwyllt y goedwig.

 

 

Ffarwelio
Hoffai pawb ddiolch a dymuno'n dda i Susan Evans sydd wedi gadael ar ôl cyfnod o bron i ddeng mlynedd yn glanhau'r ysgol. Roedd y dosbarthiadau bob amser yn sgleinio ar ei hôl, a bydd pawb yn gweld eisiau ei chwmni cyfeillgar.


Dysgu â Stephen Jones
plant
Treuliodd Stephen Jones o gwmni Anelu ddiwrnod yn yr ysgol yn dysgu plant blynyddoedd 1 a 2 am waith map. Aed am dro i fyny Lôn Pant a thra'n mwynhau'r olygfa o groesffordd Gerlan dysgwyd am wahanol nodweddion yr ardal.

Sgiliau Pêl
plant

Daeth Carwyn o Blas Ffrancon i'r ysgol i hyfforddi rygbi i blant blynyddoedd 1 a 2. Dangosodd iddynt sut i drin y bêl gan bwysleisio pa mor bwysig yw cyd-chwarae fel tîm.

 

 

 

 

 


Cymreictod
Croesawyd athrawon o Ysgol Penboyr yn ne Cymru i'r ysgol i ddysgu ynglŷn â sut y mae Ysgol Abercaseg yn sicrhau fod y Gymraeg yn rhan ganolog o bob agwedd o fywyd yr ysgol. Roedd yr ymwelwyr wedi gwirioni â sgwrsio naturiol y plant yn enwedig yn ystod gweithgareddau amser chwarae.

Dathlu llwyddiant!
plant

Bu aelodau’r Sgwad Syniadau yn darllen yn ofalus, air am air, adroddiad Gwobr Ansawdd Genedlaethol Rhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach sydd yn cydnabod eu gwaith canmoladwy hwy ac ymdrechion brwd holl ddisgyblion, staff, rhieni a llywodraethwyr yr ysgol sy’n sicrhau fod Ysgol Abercaseg yn Ysgol Iach rhagorol.

Cliciwch yma i ddarllen y llythyr llongyfarch

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad gwobr

 

 


Ffair Haf
plant

Diolch i Gyfeillion yr Ysgol a’r Cymhorthyddion am drefnu Ffair Haf lwyddiannus. Cafwyd noson o hwyl yn prynu a bwyta a chasglwyd £608 tuag at yr ysgol.

 

 

 

 

 


Trip Tesco
plant

Aeth dosbarthiadau Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 i Tesco Bangor i bobi bara, blasu bwydydd amrywiol a dysgu am fwyta’n iach. Ar ôl dod yn ôl I’r ysgol cafwyd prynhawn o hwyl lle bu’r dosbarthiadau’n cymysgu ac yn dewis gweithgareddau amrywiol.

 

 

 

 

 


Adeiladu Den
plant

Yn dilyn ymateb i holiadur ynglŷn â thema’r ysgol (Fi fy Hun), yr oedd y rhieni yn awyddus i’w plant ddysgu am blant o wahanol wledydd. Yn sgil hyn trefnwyd gweithgareddau gwneud Den gan gasglu arian tuag at elusen Achub y Plant. Casglwyd £80 o bunnoedd, a diolch yn fawr i bawb â gyfrannodd.

 

 

 

 

 


Diwrnod Trosglwyddo
Tra yr oedd plant Blwyddyn 2 yn treulio diwrnod yn Ysgol Pen y Bryn cafodd gweddill yr ysgol gyfle i dreulio bore yn eu dosbarthiadau newydd. Roedd hiI’n braf croesawu’r plant fydd yn dod i’r dosbarth Meithrin ym mis Medi.


Clwb Ffrangeg a Dreigiau Bach
plant

 

Ers hanner tymor mae plant Blwyddyn 2 wedi bod yn dysgu Ffrangeg, mae’n nhw’n dda iawn am gyfarch a chyfri. Mae plant Blwyddyn 1 wedi bod yn dawnsio, gan chwysu’n chwartiau bob prynhawn dydd Mercher.

 

 

 

 


Sioe Dyffryn Ogwen
Bu cystadlu brwd eleni eto yn Sioe Dyffryn Ogwen. Cafodd nifer o blant yr ysgol ddiwrnod wrth eu boddau yn cystadlu’n y mabolgampau a llongyfarchiadau i bawb.


Cyflwyniad y Sgwad y Syniadau
plant

Gwahoddwyd rhieni i’r ysgol i weld yr hyn y mae’r plant wedi bod yn ei wneud yn ystod y tymor er mwyn dysgu sut i fod yn iach. Cyflwynodd y Sgwad Syniadau gasgliad o luniau a fideos a bu Sarah Archer o Gynllun Gwên yn sôn am focsus bwyd iach.

 

 

 

 

 


Sambia
plant

 

Cafwyd prynhawn o weithgareddau i ddysgu am ddiwylliant, bwyd a dillad Sambia. Coginiodd Anti Marian bryd o fwyd Affricanaidd, daeth ymwelwyr i adrodd straeon a dangos arteffactau o’r wlad a rhannodd Miss Thomas, athrawes Meithrin, ei phrofiadau ar ôl bod yno.

 

 

 

 


Diolch i Tesco
plant

Diolch yn fawr iawn i Ffion a staff siop Tesco Bethesda am eu rhodd caredig o adnoddau ysgrifennu a phlanhigion i’r ysgol. Mae’r ardd yn edrych yn hyfryd dan ei newydd wedd a’r plant wrth eu boddau’n cael bod allan yn garddio.

 

 

 

 

 


Hyrwyddo Presenoldeb
plant

Penderfynodd y Sgwad Syniadau fynd ati o ddifirif i hyrwyddo presenoldeb yn yr ysgol drwy roi cyflwyniad i’w cyfoedion ynglŷn â sut i olchi eu dwylo’n gywir i sicrhau nad yw germau’n cael eu lledaenu. Yn fuan wedyn buont yn brysur iawn yn dylunio posteri, sydd yn awr yn cael eu harddangos drwy’r ysgol, yn atgoffa pawb o’r angen i yfed dŵr er lles eu hiechyd. Da iawn hwy am fod mor frwdfrydig a meddylgar.

 

 

 

 


Cadw’n ddiogel ar y ffordd
Ers dechrau’r tymor mae Bethan Parry wedi bod yn dysgu plant Blwyddyn 1 sut i fod yn ddiogel ar y ffordd. Gan fod y dydd yn ymestyn a phlant yn chwarae y tu allan mae’n bwysig eu bod yn ymwybodol o’r peryglon.

Wythnos Iach
plant

Cafwyd wythnos i hyrwyddo bwyta’n iach, meddwl iach a chadw’n heini. Yn ystod yr wythnos bu’r plant yn cwbwlhau heriau iach adref, yn cadw’n heini ar gae yr ysgol ac i gloi’r wythnos cafwyd prynhawn aur o ddawnsio a blasu ffrwythau.

 

 

 

 

 


Croeso
Hoffai pawb yn yr ysgol groesawu ein pennaeth newydd , Mrs Ceren Lloyd. Rydym yn falch o’i gweld yn ôl ac yn edrych ymlaen i gyd-weithio.


Clybiau
plant

 

Mae clybiau ar ôl ysgol wedi cychwyn eto i blant blynyddoedd 1 a 2. Dyna hwyl y mae plant Blwyddyn 2 yn ei gael wrth chwarae pêl rwyd tra mae plant Clwb Drama Blwyddyn 1 yn gobeithio mai nhw fydd actorion y dyfofol!

 

 

 

 


Amser Chwarae
Daeth athrawon Ysgol y Gelli, Caernarfon i’n gweld er mwyn dysgu sut yr ydym yn cylchdroi gweithgareddau amser chwarae. Er gwaertha’r cenllysg dangosodd y plant sut y maen nhw’n dysgu caneuon buarth , yn cyd-chwarae ac yn rhannu a gofalu am ei gilydd tra’n chwarae.


Planu Hadau
plant

 

 

Mae’r ysgol gyfan wrthi’n brysur yn planu hadau i’w tyfu yng ngardd yr ysgol. Tra’n gwneud hyn mae’r holl blant yn dysgu sut i ofalu am lysiau a sut i gadw’n iach.

 

 

 

 


PC Meirion
plant

 

 

Roeddem yn falch o weld PC Meirion yma unwaith eto. Bu’n ein dysgu y tro yma am bwy all ein helpu mewn argyfwng. Cyn ei ymweliad roedd y plant wedi bod wrthi’n dysgu eu cyfeiriadau.

 

 

 

 


Gynllun Gwên
plant

 

 

Daeth Sarah Archer o Gynllun Gwên i siarad â’r plant Meithrin am bwysigrwydd brwsio dannedd. Roedd ei hymweliad yn cyd- fyd â thema’r ysgol, gan ein bod yn dysgu am sut i ofalu am ein hunain.

 

 

 

 


Bath Adar
plant

 

 

Hoffai bawb ddiolch yn fawr i Miss Thomas am brynu bath adar o lechen yn anrheg i’r ysgol. Mae’n edrych yn hynod o ddel yn yr ardd. Gobeithio ei bod yn mwynhau ei swydd newydd.

 

 

 

 

Neges bwysig PC Meirion Williams
pc meirionUnwaith eto’r tymor yma bu i PC Meirion Williams ymweld â’r ysgol i drosgwlyddo negeseuon pwysig i’r plant. Testun ei sgwrs oedd ‘Paid cyffwrdd, dweud!” a bellach mae holl blant yr ysgol yn ymwybodol o’r hyn y dylent ac na ddylent ei wneud o weld a thrin ysbwriel. Diolch am y sgwrs ddifyr P C Meirion.

 

 

 

 Gweithdy creu pypedau
gweithdy creu pypedauMae’n debyg i chwi gofio i ddisgyblion blynyddoedd 1 a 2 ymweld a Neuadd Ogwen ar gyfer perfformiad o’r sioe pypedau ‘Drwg’. Wel, yn dilyn y perfformiad, bu’r disgyblion yn ffodus o gael Efa Dyfan, a fu’n gyfrifol am greu’r pypedau, i ddod draw atom i’r ysgol i gynnal gweithdai celf. Cafodd y plant fodd i fyw yn datblygu eu syniadau a chreu pypedau o bob lliw a llun sydd bellach yn cael eu defnyddio o fewn gweithgareddau dosbarth i gyfoethogi’r profiadau dysgu.

 

 Ymweliad gan Hâf Llywelyn
ymweliad haf llywelynDoes yna ddim byd gwell na gwrando ar straeon yn cael eu darllen ac yn arbennig os mai awdur y straeon hynny sy’n eu darllen. Wel dyna a ddigwyddodd yn ddiweddar yn yr ysgol. Daeth Hâf Llywelyn draw i ddarllen straeon i ddisgyblion y dosbarth derbyn a blwyddyn 1 yn seiliedig ar anturiaethau Ned y Morwr. Yn dilyn hynny cafwyd cyfle i chwarae nifer o gemau gan esgus bod yn gymeriadau o’r straeon. Cafodd y plant gymaint o fwynhad fel na allant ddigwyl i gael darllen llyfrau eraill o’r gyfres gan ddod i wybod mwy am hanes Ned a’i ffrindiau.

 Llwyddiant Celf a Chrefft

Unwaith eto eleni mae nifer o ddisgyblion yr ysgol wedi profi cryn lwyddiant yng nghystadlaethau celf a chrefft yr Urdd gyda sawl darn o waith wedi dod i’r brig yn y Sir. Diolch yn arbennig i’r cymorthyddion a fu’n cynnal ‘Clwb Celf Mr Urdd’ yn wythnosol ers mis Medi – mae’r holl waith caled wedi talu ffordd!!


‘Ffrindiau Ysgol Abercaseg’
ffrindiau ysgol abercasegDiolch o waelod calon i ‘Ffrindiau Ysgol Abercaseg’ am eu cyfraniad o £1900 tuag at brynu offer i hyrwyddo’r dysgu yn yr awyr agored. Mae’r arian wedi ei gasglu yn dilyn cynnal nifer o weithgareddau dros y flwyddyn. Yn ddealladwy, mae’r plant wedi gwirioni hefo’r adnoddau newydd yn arbennig gan mai nhw a gafodd ddewis beth i’w brynu!!

 

 

 Wythnos Werdd
wythnos werddFel rhan o waith thema’r tymor bu i blant yr ysgol ymweld â sawl lleoliad o amgylch y pentref. Yn ystod yr ymweliadau yma, bu i’r rhan fwyaf ohonynt sylwi bod cryn dipyn o ‘sbwriel yn gorwedd ar y plamentydd ac mewn lleoliadau niferus eraill. Testun poendod iddynt oedd meddwl am effaith niweidiol hyn ar drigolion, anifeiliad a bywyd gwyllt yr ardal. Dyma felly fynd at i weithredu drwy gynnal ‘Wythnos Werdd’ i hyrwyddo ‘ materion gwyrdd’ megis ailgylchu ac arbed ynni. Bu i bob dosbarth greu arteffactau o ddeunyddiau ailgylchu (lluniau i’w gweld ar wefan yr ysgol) ac yn benllanw ar y cyfan cafwyd ‘Parêd Penwisgoedd Pasg’. Roedd y penwisgoedd i gyd wedi eu creu o ddeunyddiau ailgylchu. Diolch i’r plant (ac i’w rhieni!!) ac ddangos y fath greadigrwydd a chynhyrchu hetiau a fyddai’n werth eu gweld hyd yn oed ar y ‘catwalk’ yn ystod wythnosau ffasiwn Llundain, Efrog Newydd, a Milan!! Diolch hefyd i Tesco Bethesda am gyfrannu’r gwobrau.

 


Ffarwelio

Rydym yn ffarwelio â Miss Marion Mayhead sydd wedi bod yn aelod gwerthfawr o’r staff ers bron i 5 mlynedd. Rydym yn diolch iddi am ei gwaith caled a chydwybodol wrth gefnogi’r disgyblion ac yn dymuno pob lwc iddi yn ei menter nesaf.

Ar ôl naw mlynedd o wasanaeth ffyddlon fel Pennaeth Ysgol Abercaseg roedd hi’n anodd iawn ar brynhawn olaf cyn y Pasg i ddweud ffarwel wrth Miss Thomas. Mae Miss Thomas wedi bod yn athrawes ac yn bennaeth amhrisiadwy o fewn yr ysgol. Rydym yn diolch o galon iddi am ei gwaith caled dros y blynyddoedd ac yn estyn pob dymuniad da iddi yn ei swydd newydd ym mis Ebrill.


Gair o ddiolch gan Sioned Hywel Thomas (Pennaeth Ysgol Abercaseg)

Diolch o galon i ddisgyblion, rhieni, llywodraethwyr a holl staff Ysgol Abercaseg am eu cefnogaeth, cydweithrediad a’u caredigrwydd barhaus tra bum yn bennaeth Ysgol Abercaseg. Bydd gennyf lawer o atgofion hapus o’m nghyfnod yn yr ysgol a dymunaf bob llwyddiant i bawb eto yn y dyfodol.


Dathlu Dydd Gŵyl Dewi
Gwnaeth bawb ymdrech arbennig ar Ddydd Gŵyl Dewi i ddod i’r ysgol mewn dillad traddodiadol neu gyfoes Cymreig. Bu’r plant ieuengaf gael eu diddanu yn y neuadd gan gwmni’r Frân Wen tra bu Blynyddoedd 1 a 2 yn brysur yn gwneud cacennau cri, cyfansoddi rapiau a chael siawns ar ychydig o ddawnsio gwerin – diwrnod llawn hwyl i bawb heb anghofio neges pwysig ein Nawddsant drwy gydol y dydd, sef gwneud y pethau bychain i helpu’n gilydd.

Dydd Gŵyl Dewi Dydd Gŵyl Dewi

Gorymdaith Gŵyl Ddewi
Yn ffodus eleni cafwyd tywydd braf ar gyfer yr orymdaith leol ac ymunodd rhai o’n disgyblion a’u rhieni yn yr hwyl. Yna bu i ddisgyblion Blynyddoedd 1 a 2 ganu caneuon traddodiadol am Dewi Sant, heb anghofio’r hen ffefryn, ‘Sosban Fach’, ar lwyfan Neuadd Ogwen. Roedd y cyngerdd yma’n glô teilwng ar brynhawn o ddathlu Cymreictod– da iawn chi blant.


Dathlu Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y LlyfrRoedd Diwrnod Cenedlaethol y Llyfr yn wledd i’r llygiad yn yr ysgol wrth i bawb wisgo i fyny fel eu hoff gymeriad o lyfr neu gerdd. Cafodd y plant gyfle yn ystod y dydd i drafod eu hoff lyfrau gan egluro’r rhesymeg dros eu dewis. Uchafbwynt y diwrnod i blant hynaf yr ysgol oedd cael mynd i lawr i’r dosbarthiadau meithrin a derbyn i ddarllen straeon yr oeddent hwy eu hunain wedi eu hysgrifennu i’r disgyblion. Does ond gobeithio bod ymateb brwdfrydig y disgyblion yma wedi ysgogi y disgyblion hŷn i ystyried gyrfa fel awduron llyfrau plant yn y Gymraeg!!

 Ymwelydd arbennig
Fel rhan o waith thema ‘Ein pentref ni’, daeth Mr Neville Hughes i’r ysgol i ateb cwestiynau a rhannu ei atgofion o fywyd plentyn yn yr ardal ers talwm.Fe ddysgodd y plant lawer o ffeithiau diddorol am y cyfnod a mwynhaodd bawb ymuno gyda Mr Hughes yn canu hwiangerddi traddodiadol. Diolch yn fawr iawn i Mr Hughes am ddod atom i rannu ei atgofion melys.


Diolch
tescoHoffem ddiolch o waelod calon i’n cyfeillion yn nhafarn ‘Y Bull’ am eu rhodd hael o £150.00 i’r ysgol. Bydd bob ceiniog o’r arian yn cael ei wario er budd y plant ac eleni bydd y ‘Sgwad Syniadau’ yn dewis adnoddau i brynu ar gyfer yr Ardal Tu Allan. Diolch yn fawr iawn hefyd i staff archfarchnad lleol Tesco am eu rhodd caredig o £260. Bydd yr arian yma hefyd yn hynod o ddefnyddiol ar gyfer datblygu’r Ardal Tu Allan - bydd rhestr siopa’r ‘Sgwad Syniadau’ yn mynd yn hirach fyth o ganlyniad i haelioni cyson busnesau lleol i’r ysgol.

 Gweithdy Techniquest
Mae’r plant wedi bod yn ffodus iawn eleni i gymryd rhan mewn nifer o weithdai cwmni Techniquest yn yr ysgol a’r diweddaraf o ‘rhain oedd sioe am y corff ar gyfer Blynyddoedd 1 a 2 . Mwynhaodd bob un o’r plant ddysgu am wahanol rannau’r corff ac am ddeiet cytbwys drwy gyfrwng gweithgareddau ymarferol diddorol .


Hyfforddiant
HyfforddiantYn yr oes dechnolegol hon yr ydym yn byw ynddi mae’n bwysig ein bod yn gwneud y gorau o’r adnoddau addysgiadol defnyddiol sydd ar gael i’n plant ond wrth gwrs eu diogelwch hwy yw ein prif ffocws bob amser. Felly bu plant a rhieni’r ysgol yn ffodus iawn yn diweddar o dderbyn hyfforddiant a chyflwyniad am safwe Hwb+ ac e-ddiogelwch gan hyfforddwyr profiadol yn y maes.

 

 

 Adnabod ein hardal
Ein Pentref yw thema'r dosbarthiadau'r tymor hwn a bu'r plant am dro ar hyd stryd Bethesda. Yn ogystal â hyn trefnwyd ymweliad â chapel Jerusalem ac hoffai plant a staff yr ysgol ddiolch o galon i Walter a Menai Williams am sgwrsio, canu ac ateb cwestiynau'r plant.

plant plant

Gweithdy Techniquest
Bu i gwmni Techniquest ymweld â’r ysgol gychwyn Ionawr i gynnal gweithdy am ‘Hen Deganau’ gyda blynyddoedd 1 a 2. Bu i’r disgyblion ddatblygu eu medrau gwyddonol a rhifyddol yn ystod y bore wrth ddysgu am gydbwysedd a didoli teganau mewn amrywiaeth o ffyrdd. Bu i bawb fwynhau’n arw ac mae yna hen edrych ymlaen am y gweithdy nesaf yn dilyn gwyliau hanner tymor.


Gwersi nofio a chlybiau ar ôl ysgol
Mae plant Blwyddyn 2 wedi dechrau ar gyfres o wersi nofio ym Mangor ac mae'r clybiau ar ôl ysgol wedi ail ddechrau. Clybiau mathemateg a Technoleg Gwybodaeth â geir y tymor hwn lle mae'r plant yn ymarfer eu sgiliau rhesymu a datblygu eu medrau TGCh.


Meithrin 2016
Cynhaliwyd prynhawn agored ar gyfer y plant fydd yn dechrau yn nosbarth Meithrin yr ysgol ym mis Medi. Roedd hi'n braf gweld dosbarth o rieni cyfarwydd yn ogystal â wynebau newydd. Cofiwch bod angen cofrestru ar gyfer cychwyn yn y dosbarth meithrin erbyn Mawrth 1af.


Ymweld ag Eglwys Glan Ogwen
Bu i ddisgyblion dosbarth Ffrydlas ymroi’n frwdfrydig i weithgareddau Nadoligaidd, tra’n ymweld â Eglwys Glan Ogwen cyn gwyliau’r Nadolig. Bu pawb yn ddiwyd yn creu cardiau a bisgedi Nadoligaidd yn ogystal ac ail greu’r stori Nadolig drwy weithgareddau chwarae rôl. Cyn ymadael, bu i’r plant gwrdd â Dyfrig , cymeriad a fu’n achos difyrwch mawr i bawb. Diolch i aelodau’r eglwys am drefnu ymweliad cofiadwy, a oedd yn atgoffa pawb o wir ystyr y Nadolig.


Awduron y dyfodol!
Yn diweddar, bu amryw o ddisgyblion blwyddyn 2 yn cydweithio â’r awdures boblogaidd Angharad Tomos ar greu straeon gwreiddiol wedi eu lleoli ym mhentref Bethesda. Mae’r straeon bellach wedi eu cwblhau a’r cam nesaf fydd eu hanimeiddio fel bo modd eu darllen ar ffurf apiau. Rydym yn edrych ymlaen yn arw at hynny, ac yn gobeithio fod cydweithio â awdur fel Angharad Tomos wedi cynnau’r awch yn y disgyblion i fynd ati i ysgrifennu mwy o straeon am anturiaethau’r cymeriadau dychmygol.


Pwy sy’n dwad dros y bryn?
Pwy ohonoch chi welodd gar llûsg Sion Corn wedi ei barcio y tu allan i Desco Bethesda? Wel , bu rhai o ddisgyblion derbyn yr ysgol yn digon craff i’w weld, a bu iddynt berswadio eu hathrawon i fynd a nhw draw i’r siop rhag ofn bod y dyn ei hun dal yno. Chafodd neb mo’u siomi, gan bod Sion Corn yn brysur yn siopa am fwyd. Roedd yn falch iawn o weld y plant, cymaint felly, nes iddo roi anrheg i bob un ohonynt. Bu i’r plant hwythau ei atgoffa yntau o gynnwys eu rhestr Nadolig, jest rhag ofn ei fod wedi anghofio!! Diolch Sion Corn.


Siwmperi Nadoligaidd
Dynion Eira,Ceirw, Clychau’r Nadolig, Plu Eira – dyna enwi dim ond rhai o’r delweddau Nadoligaidd a oedd i’w gweld ym mhob twll a chornel o’r ysgol ddydd Gwener olaf y tymor diwethaf. Yn unol â threfn arferol yr ysgol, bu i bawb a oedd yn dymuno, yn oedolion a disgyblion, wisgo eu siwmperi Nadolig er mwyn casglu arian tuag at gronfa Achub y Plant. Diolch i bawb a ymunodd yn yr hwyl.


Seren y Nadolig ar goll!
Ar Ragfyr 21ain, bu i holl ddisgyblion yr ysgol gymryd rhan yn ein cyngerdd Nadolig. Eleni, aethpwyd ar daith i wahanol wledydd ar draws y byd i chwilio am Seren y Nadolig a oedd ar goll, cyn diweddu’r daith ym Methlehem, noson geni Crist. Yn ôl y gymeradwyaeth ar ddiwedd y perfformiad, roedd pawb wedi mwynhau’r cyngerdd yn fawr . Diolch i’r staff am hyfforddi’r disgyblion, i’r rhieni am baratoi’r gwisgoedd ac i Bennaeth a Gofalwr Ysgol Dyffryn Ogwen am ganiatau i ni lwyfanu’r cyngerdd yn yr ysgol. Diolch hefyd i ‘Gyfeillion Ysgol Abercaseg’ am baratoi a gweini’r mins pêis a’r gwin poeth Nadoligaidd ar y noson.

Marian gegin ar y radio
Efallai i rai ohonoch glywed Anti Marian, cogyddes yr ysgol, yn cael ei chyfweld gan Heledd Cynwal ar Radio Cymru yn ystod ‘Wythnos Genedlaethol Cinio Ysgol’. Bu’n trafod hoff brydau cinio disgyblion yr ysgol yn ogystal a’r math o brydau yr oedd hithau’n ei gael yn yr ysgol pan yn blentyn. Yn sicr, roedd hi’n sgwrs ddiddorol iawn. Llogyfarchiadau Anti Marian- roeddem i gyd yn teimlo’n falch iawn ohonoch.


Cwmni Drama’r Frân Wen
Bu plant Blynyddoedd derbyn, 1 a 2 yn ffodus iawn o gael cymryd rhan mewn gweithdy gan gwmni Frân Wen i ddatblygu eu sgiliau creadigol . Roedd pawb wedi ymgolli’n llwyr yn eu ‘Byd dychmygol personol’ ac wedi mwynhau’r profiad yn fawr iawn.


Plant mewn angen
Rhai da yw Sgwad Syniadau Ysgol Abercaeg am fynd ati’n ddiflino i gynnal gweithgareddau i gasglu arian tuag at achosion ac elusenau niferus. Yn ddiweddar, bu iddynt benderfynu trefnu diwrnod o gael pawb yng wisgo dillad eu hunain gan dalu dirwy am y fraint. Roedd yr arian a gasglwyd yn mynd tuag at ‘Blant Mewn Angen’.


Peryglon Tân
Yn ddiweddar daeth Mr Owen, Swyddog Addysg gyda Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru draw i’r ysgol i roi cyflwyniad i blant blwyddyn 2 ar bwysigrwydd larymau yn y cartrefa pheryglon tân. O wrando ar ymatebion brwdfrydig , roedd yn amlwg fod pawb wedi gwrando a deall y prif negeseuon. Hoffem ddiolch yn fawr iddo am drosglwyddo negeseuon pwysig mewn modd arddull hwyliog a diddorol ac am roi’r cyfle i bawb gael gwisgo ei helmed diffoddwr tân!


Llwyddiant yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen

plant plant

Llongyfarchiadau mawr i’r holl ddisgyblion a fu wrthi’n brysur yn perfformio a chystadlu yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen. Bu i lawer brofi cryn lwyddiant wrth gystadlu gyda’r llefaru, canu, gwaith celf ac llawysgrifen. Cafodd genethod blwyddyn 2 brofiad gwerth chweil hefyd wrth gyfarch ennillwyr y prif gystadlaethau llenyddol ar y nôs Wener ar ffurf ddawns werin- gwych iawn! Da iawn i bawb am gymryd rhan a chefnogi'r Eisteddfod.


Gwobr Aur y Siarter Iaith
plant ac oedolion

 

Cyflwynwyd tystysgrif Gwobr Aur Siarter Iaith Gwynedd i’r ysgol yn ddiweddar. Mae’r wobr yn gydnabyddiaeth o’r holl waith y mae’r ysgol yn ei wneud i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith o fewn ac y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Dymu lun o rai o’r disgyblion a gynrychiolodd yr ysgol yn y seremoni wobrwyo.

 

 

 

 


Pencampwyr Presenoldeb
plant

 

Llongyfarchiadau i ddosbarth Ffrydlas ar ennill Cwpan Pencampwyr Presenoldeb mis Tachwedd. Dosbarth Ffrydlas oedd â’r canran presenoldeb uchaf ym mis Tachwedd.

 

 

 

 


Her Darllen

plant

 

 

Da iawn y plant hynny a lwyddodd i gyflawni Her Darllen Llyfgelloedd Gwynedd drwy fynychu’r llyfrgell yn gyson dros wyliau’r ysgol.

 

 

 Hen deganau
plant Fel rhan o waith thema’r tymor gwahoddwyd Gwenda Williams o’r Archifdy i arddangos hen deganau ac i sgwrsio gyda’r plant amdanynt. Daeth ag amryw o hen ffefrynnau fel y gwn pop, y caleidosgop a’r pypedau clwt a roedd y plant wrth eu boddau’n cael tro ar yr hen deganau traddodiadol. Ar un adeg bu bron i bawb neidio allan o’u crwyn wrth glywed sŵn taranllyd y ragarug yn atsain dros y neuadd cyn chwerthin llond eu boliau wrth sylwi beth oedd yn creu y fath dwrw! Mae’r ymweliad wedi ysgogi trafodaeth brwd am y math o deganau oedd gan blant ers talwm i gymharu â rhai heddiw ac wedi annog y plant i ymholi gartref am hoff deganau eu rhieni a’u neiniau a’u teidiau.

 


Clybiau ar ȏl ysgol

Mae’r clybiau ar ȏl ysgol wedi ail gychwyn gydag aelodau Clwb Celf yr Urdd yn brysur yn cynllunio a chreu delweddau ar y thema ‘Perthyn’. Mae Clwb TGCh hefyd ar gael i Bl 1 ar brynhawn Mercher lle mae’r plant yn creu eu llyfrau darllen eu hunain ac ar yr un prynhawn mae plant Bl 2 yn cael siawns i baratoi bwydydd iach yn y Clwb Coginio. Gobeithiwn wahodd rhieni a gwarchodwyr i fewn yn ystod y sesiynau olaf i gael blas ar yr hyn y mae’r plant wedi bod yn ei wneud yn y gwahanol glybiau.

plant plant

Sioeau Techniquest
plant Cafodd y plant fodd i fyw cyn gwyliau’r hanner tymor wrth weld nid yn unig un sioe gan gwmni Techniquest ond dwy! Canolbwyntiodd y sioe cyntaf ar baratoi parti pen-blwydd i Delyth y ddraig gan roi siawns hwyliog i’r plant ymarfer eu sgiliau rhifedd wrth ddatrys problemau. Yna ar y diwrnod olynol cyfranodd pawb yn frwdfrydig i’r gweithdy cerdd drwy ymchwilio i wahanol ddulliau o greu cerddoriaeth.

 

 

 


Disgo Gwisg Ffansi
plant Roedd y neuadd yn llawn lliw a llun pan roddodd pawb eu dillad arferol ar un ochr a gwisgo i fyny ar gyfer y disgo Gwisg Ffansi. Yn wir i chi roedd hi’n sialens i’r staff ar adegau adnabod pwy yn union oedd yn cuddio o dan y colur dychmygol a’r gwisgoedd bendigedig! Mwynhaodd bob un o’r plant y cyfle i ymlacio a chael hwyl gyda’u ffrindiau yn dawnsio ac ymuno yn y gemau.

 

 

 

 


Ffarwelio

Ar ȏl blynyddoedd o wasanaeth ffyddlon i ysgol Abercaseg roedd hi’n anodd dweud ffarwel wrth Mrs Freda Adams wrth iddi ymddeol o’i swydd fel glanhawraig yr ysgol. Rydym yn diolch o galon iddi am ei gwaith caled dros y blynyddoedd yn sicrhau fod pob twll a chornel yn sgleinio fel swllt ac yn dymuno adferiad buan a iechyd da iddi yn ei hymddeoliad.


Efelychu'r arlunydd Carys Bryn
plantBu dosbarthiadau Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 yn edrych ar waith yr arlunydd Carys Bryn er mwyn efelychu'i harddull liwgar hi wrth geisio creu effaith mwd yn sboncio i bob man. Cymysgwyd paent, tywod a glud a bu'r plant am y gorau'n tasgu'r gymysgedd gan greu llanast yn ogystal â gwaith celf effeithiol.

 

 

 

 

 

 

 


Sgwad Syniadau
plantEtholwyd wyth aelod newydd i Sgwad Syniadau'r ysgol. Eu tasg gyntaf fydd trafod cyfnodau amser chwarae'r ysgol. Mae pob dosbarth eisoes wedi lleisio'u barn ynglŷn â'r hyn y maen nhw'n ei hoffi'n ystod amser chwarae, a'r hyn y bydden nhw'n ddymuno'i newid. Y cam nesaf i'r Sgwad Syniadau fydd trafod y syniadau hyn gan benderfynu pa newidiadau y gellir eu cynnig i weddill yr ysgol. Dyma lun o rai o’r aelodau newydd.

 

 

 

Ffarwelio
plantMae hi’n braf gweld plant Ysgol Abercaseg yn tyfu ac yn barod i symud ymlaen i’r cyfnod nesaf o’u haddysg ond yn anffodus i ni mae hynny’n golygu ein bod yn gorfod ffarwelio â’n disgyblion Blwyddyn 2 wrth iddynt drosglwyddo i Ysgol Pen y bryn. Cynhaliwyd gwasanaeth ffarwelio arbennig iddynt ar ddiwedd tymor pan wahoddwyd y rhieni i wrando ar atgofion melys y plant o’u hamser yma. Bydd chwith mawr ar eu holau ond gobeithio bydd pawb yn cadw mewn cysylltiad â ni. Mae hynny’n wir hefyd i Mrs Lloyd sydd wedi treulio’r flwyddyn diwethaf yn bennaeth yma ac i Miss Sioned O’Connor sydd wedi bod yn aelod gwerthfawr o’r staff ers pymtheg mlynedd ac yn cychwyn swydd newydd ym mis Medi. Diolch yn fawr iawn i’r ddwy ohonynt am eu gwasanaeth amhrisiadwy. Ar yr un pryd rydym yn estyn croeso cynnes i’n pennaeth Miss Thomas sydd wedi bod ar secondiad am flwyddyn ac yn dychwelyd i Ysgol Abercaseg ym mis Medi ac i Mrs Mai Williams sydd wedi cael ei phenodi yn athrawes y Cyfnod Sylfaen.


Ymwelydd arbennig!
plantCafodd ddosbarth Ffrancon ymwelydd arbennig iawn yn ddiweddar pan ddaeth Mena Chan i’w gweld ar ȏl treulio’r flwyddyn ysgol diwethaf gyda’i theulu yn Hong Kong. Roedd y plant wrth eu boddau’n clywed Mena yn adrodd ei hanes ac yn eu dysgu i gyfrif mewn ‘Cantonese’. Da iawn oedd gweld nad oedd Mena wedi anghofio ei Chymraeg chwaith wrth iddi ymuno â’r plant yn eu chwarae. Yn anffodus dim ond ymweliad byr oedd hwn gan fod Mena a’i theulu yn mynd yn ȏl i Hong Kong am flwyddyn arall ond mawr obeithiwn bydd yn dychwelyd i Ysgol Abercaseg yn y dyfodol. Tan hynny byddwn yn cadw mewn cysylltiad dros y We gyda Mena ac yn edrych ymlaen i glywed mwy o’i hanesion a dysgu mwy am draddodiadau a diwylliant gwlad ochr arall i’r byd.

 


Trip Tomos Bach
plantMwynhaodd holl blant llawn amser yr ysgol drip arbennig i Lanberis gan gychwyn gyda taith drên gyffrous ar hyd llyn Padarn i Gei Llydan a’r cyfle i ddysgu llawer o ffeithiau hanesyddol ac amgylcheddol am yr ardal gyfagos. Yna ar ȏl dod oddi ar y drên yng Nghei Llydan cawsom ein tywys ar hyd lwybrau godidog Parc Gwledig Padarn gan ddysgu am fywyd gwyllt y goedwig ac am hanes y chwarel, ar hyd y ffordd. Yn wir erbyn diwedd y daith gerdded a chyrraedd gorsaf Gilfach Ddu roedd pawb yn ysu am eu picnic ar ȏl cael amser gwerth chweil yn dysgu yn yr awyr agored. Trip addysgol penigamp i bawb!

 Mabolgampau
plantYn dilyn yr hen draddodiad dros y blynyddoedd roedd rhaid cynnal mabolgampau cyn ddiwedd y tymor gan obeithio am dywydd ffafriol ar gyfer yr achlysur – dim rhy boeth a dim glaw! Yn ffodus yn y diwedd buom yn lwcus gyda’r tywydd a cafodd pawb gyfle gwych i serennu o flaen eu rhieni. Da iawn chi blant, bob un ohonoch!

 

 

 

 


Clybiau ar ȏl ysgol
plant“Bon jour! Ca va?” dyma sydd i’w glywed yng nghyffiniau’r Clwb Ffrangeg bob prynhawn Mercher ers hanner tymor wrth i blant Blwyddyn 2 fynd ati o ddifrif i ddechrau dysgu iaith newydd. Mae’r plant wrth eu boddau’n dysgu cyfrif, adrodd a chanu mewn Ffrangeg ac yn mewnoli popeth yn rhyfeddol o sydyn. Très bien, enfants! Ar yr un pryd mae bron bob un o blant Blwyddyn 1 yn aros ar ȏl ysgol ar gyfer y Clwb Darllen ac yn cael llawer o hwyl yn datblygu eu sgiliau darllen drwy chwarae gemau. Da iawn hwythau hefyd.

 

 

 

 


Ffair Haf
plantYn eithaf gwahanol i’r arfer cynhaliwyd Ffair Haf fechan y plant yn yr ysgol yn ddiweddar. ‘Roedd Cyfeillion yr Ysgol wedi gorfod gohirio’r ffair arferol ond gan fod y plant yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau Mentergarwch bu pob dosbarth yn creu eitemau i werthu drwy ailgylchu deunyddiau gwastraff. Yn ogystal â hyn bu cymorthyddion yr ysgol, unwaith eto, yn cynnal stondinau tatŵs a pheintio ewinedd! Yn wir i chi roedd y neuadd yn orlawn a’r plant wrth eu boddau’n cael perchnogaeth dros y gwerthiant. Diolch i’r plant i gyd a staff yr ysgol am weithio mor galed ac i’r rhieni am ein cefnogi.

 

 

 


Sioe Dyffryn Ogwen
plantLlongyfarchiadau i holl blant yr ysgol a fu’n cystadlu yn Sioe Dyffryn Ogwen ac yn arbennig i’r rhai a enillodd wobrau am eu gwaith celf a chrefft ac yn y mabolgampau.Yn ffodus roedd y tywydd yn ffafriol a cafodd pawb amser gwerth chweil yn ȏl yr hanesion.

 

 

 

 

 


Sioe bypedau Rala Rwdins
plantRoedd llond bol o chwerthin yn dod o’r neuadd wrth i holl blant yr ysgol wylio sioe bypedau Rala Rwdins fel rhan o ymgyrch yr ysgol i hyrwyddo Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Gwynedd. Mae’r plant eisioes yn gyfarwydd â chymeriadau’r sioe mewn llyfrau ac ar y teledu ond roedd hi’n wefr iddynt gael gweld y cymeriadau’n agos a mwynhau’r holl firi roeddent yn ei greu yn ogystal â chymryd rhan lleisiol yn y sioe!

 

 

 

 


Dathlu Wythnos Bwyta’n Iach
plantYn syth ar ȏl gwyliau’r Sulgwyn bu pob dosbarth yn brysur yn cyflawni gweithgareddau amrywiol ar gyfer dathlu Wythnos Bwyta’n Iach ac i gau pen y mwdl ar yr wythnos gyffrous trefnodd y Sgwad Syniadau brynhawn Aur Iach arbennig i bawb. Mwynhaodd y plant wneud cebabs ffrwythau a smwddis gydag anti Marian ac anti Eleri, dawnsio egniol yn y neuadd a sesiwn y tu allan yn chwarae’r gemau roedd bob dosbarth wedi dewis eu hunain ar gyfer cadw’n heini. Yn ogystal â hyn cyflwynodd y Sgwad Syniadau dystygrif neu sticer i bawb oedd wedi cyflawni’r pum her iach adref dros yr wythnos sef bwyta brecwast iach, bwyta pum ffrwyth neu lysieuyn y dydd, yfed digon o ddŵr, gwneud rhywbeth corfforol a trio rhywbeth newydd! Yn wir i chi roedd y siartiau’n llawn o diciau a phawb wedi gwneud ymdrech arbennig. Mae’r neuadd hefyd dan ei newydd wedd oherwydd fod pob dosbarth wedi creu arddangosfa yn ystod yr wythnos i godi ymwybyddiaeth pawb o sut i fyw yn iach. Yn sicr cymerodd bawb ran frwdfrydig yn y dathliadau a mae’r plant eisioes wedi cyflwyno syniadau newydd i’r Sgwad Syniadau ynglŷn â sut i wneud yr Wythnos Bwyta’n Iach yn well y tro nesaf. Da iawn chi blant!


Baner Werdd 1af Eco-Sgolion
plant

Llongyfarchaidau mawr i holl ddisgyblion yr ysgol ar ennill gwobr y Faner Werdd 1af gyda’r rhaglen Eco-Sgolion. Mae Eco-Sgolion yn fenter rhyngwladol sy’n codi ymwybyddiaeth y plant o faterion amgylcheddol a chynaliadwy ac yn rhoi cyfle iddynt ddatblygu arferion da fel rhan arferol ac annatod o fywyd bob dydd yr ysgol. Da iawn chi blant!


Apêl Nepal
plant

 

Roedd sawl plentyn wedi mynegi pryder am y deargryn enfawr â darodd gwlad Nepal yn ddiweddar a felly roeddem yn falch iawn o gael y cyfle i drefnu casgliad ar gyfer helpu pobl y wlad pan ddaeth Mr Arwyn Oliver atom i arddangos lluniau ac arteffactau a rhannu ei atgofion ef am sut le oedd Nepal cyn y daeargryn. Gwrandawodd pawb yn astud ar ei hanesion di-ri ac ar ddiwedd y sgwrs daeth y plant ymlaen i orchuddio baner Nepal gydag arian gwyn. Diolch i Mr Oliver am ei gyflwyniad difyr ac i’r plant a’u rhieni am gyfrannu’n hael tuag at yr achos.

 


Noson Gwricwlaidd
plant

 

Cynhaliwyd noson gwricwlaidd i holl blant yr ysgol a’u rhieni yn ddiweddar. Yma roedd cyfle i bawb weld a phrofi’r gwahanol weithgareddau sy’n cael eu cynnal yn ddyddiol yn yr ysgol ar gyfer hybu sgiliau rhifedd y plant. Braf oedd gweld ffrindiau, brodyr a chwiorydd yn helpu ei gilydd, gwell byth oedd gweld y plant yn esbonio’r gweithgareddau i’w rhieni! Ymysg yr holl weithgareddau roedd hefyd cyfle i’r rhieni weld a thrafod esiamplau o’r profion Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer plant blwyddyn 2. Diolch o galon i bawb a ddaeth i gefnogi’r noson, rydym yn mawr obeithio ei bod wedi bod o fudd ac o fwynhad i bawb.
Clybiau Dreigiau Bach a Mathemateg
plant

 

Yn dilyn llwyddiant y Clwb Drama tymor diwethaf, mae plant Blywyddyn 2 yn mwynhau’r Clwb Mathemateg a phlant Blwyddyn 1 yn mynychu’r Clwb Dreigiau Bach am hanner cyntaf y tymor yma. Mae’r Dreigiau Bach wedi bod yn cael hwyl yn dysgu sut i chwarae pêl rwyd, a gwych ydy gweld bron i bawb o Flwyddyn 2 yn aros yn yr ysgol ar gyfer y Clwb Mathemateg.

 


 


Gwersi Tenis
plant

 

Yn dilyn hanner tymor cyfan (a sesiwn ychwanegol gan fod pawb yn mwynhau cymaint!) hoffai blant Blwyddyn 1 a 2 ddiolch o waelod calon i David Parry o Tenis Cymru, am y gwersi Tenis. Braf oedd cael mynd allan ar yr iard am ychydig o’r sesiynau olaf hefyd, cyfle gwych i’r holl blant wir ymarfer y sgiliau roeddent wedi bod yn eu dysgu.

 

 

 


Wythnos Cerdded i’r Ysgol
plant

 

Roedd hi’n braf gweld nifer fawr o ddisgyblion a’u rhieni yn gwneud ymdrech arbennig i gerdded i’r ysgol i gefnogi Wythnos Cerdded i’r Ysgol, Mai 18fed – 22ain. Roedd yn gyfle gwych i bawb gymryd rhan mewn gweithgaredd rhyngwladol drwy ymuno ag ysgolion eraill ledled Cymru i leihau ein ȏl troed carbon a defnyddio modd iach o deithio i’r ysgol.

 

 

 

 

 

 

Siarad Cymraeg
posterHelpwch eich plant i ymarfer eu Cymraeg trwy fwynhau rhaglenni Cymraeg ar deledu, arlein ac ar alw.

 

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 

 

 Plannu Coed
plantYr ydym eisioes wedi plannu coed ar dir yr ysgol dros y blynyddoedd i wella ansawdd ac edrychaid yr  amgylchedd a felly roeddem yn falch iawn o wahodd Grwp Effeithiolrwydd Ysgol Pen y bryn atom ar gyfer plannu dwy goeden ychwanegol, un bob un ar gyfer y ddwy ysgol. Diolch i Mr Davies o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am ddod i roi help llaw i’r plant gyda’r plannu.

 

 

 Trwynau Coch
plantMae bob eiliad yn ein hysgol yn brysur, brysur, a heb i ni sylwi roedd diwrnod Trwynau Coch ar y gorwel a ninnau heb drefnu dim byd! Ond wrth lwc, ar y diwrnod cynt, cyflwynodd Keira ym Mlwyddyn 2 y syniad i’r Sgwad Syniadau o gael pawb i wisgo rhywbeth coch a dod â 50c i’r ysgol. Cytunodd y Sgwad Syniadau gyda’i hawgrym gwych ac yn sydyn iawn aethant ati i anfon llythyr allan i bawb. Felly, er gwaetha’r byr rybudd, rydym yn ddiolchgar iawn i bawb am ymateb mor wych ar Ddiwrnod Trwynau Coch er mwyn helpu pobl anghenus o gwmpas y byd yn ogystal ag yma yng Nghymru.

 Sbri Sbwriel
plantManteisiodd ddosbarth Ffrydlas ar y cyfle arbennig i fynychu gweithdy diddorol fel rhan o gyflwyniad Sbri Sbwriel yn Neuadd Ogwen.  Rhyfeddodd y plant wrth ddysgu am ail-gylchu a sut mae modd creu papur allan o hen lyfrau . Roedd hyn yn perthnasu’n dda iawn gyda gwaith thema’r dosbarth oherwydd fod y disgyblion wedi bod yn cynnal arolwg o’r gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu bob dydd yn nosbarthiadau’r ysgol, gan geisio meddwl am ddulliau dyfeisgar o ail-ddefnyddio a lleihau’r hyn sy’n cael ei daflu i ffwrdd.

 

 Gwisgo Piws i Epilepsi
plantRoedd môr o biws yn yr ysgol yn ddiweddar wrth i ni gefnogi Diwrnod Gwisgo Piws i Epilepsi i godi ymwybyddiaeth pawb o’r cyflwr yma. Mae un o ddisgyblion yr ysgol, sef Liwsi Mô, yn dioddef o epilepsi ac yn ymdopi’n wych gyda chefnogaeth ei theulu a staff a’i ffrindiau yn yr ysgol.

 

 

 

 

 


Arteffactau’r Cartref
plantFel rhan o waith thema dosbarthiadau Blwyddyn 1 a 2 croesawyd Gwenda Williams o Archifdy Caernarfon i ddangos hen gelfi’r cartref i’r plant. Cafodd y disgyblion gyfle gwych i arsylwi a gweld dros eu hunain yr hyn sy’n wahanol rhwng ein offer heddiw ac offer y gorffennol. Bu cryn sgwrs a syndod wrth iddynt sylweddoli sut oedd pobl yn byw ers talwm ac yn unfrydol cytunodd pawb fod bywyd plentyn can mlynedd yn ôl yn llawer caletach nac ydyw heddiw!

 

 

 


Dathlu Wythnos Gymreig
plantEr mwyn ymfalchio yn ein Cymreictod penderfynwyd cael wythnos Gymreig yn yr ysgol i gyd fynd â dathlu Dydd Gŵyl Dewi. Yn ystod yr wythnos bu pob dosbarth yn brysur yn cyflawni gweithgareddau amrywiol fel actio, coginio, dawnsio gwerin, gwaith celf a chyfansoddi, i godi ymwybyddiaeth pawb o’n hetifeddiaeth Cymreig. Fel rhan o ymgyrch ‘Dreigiau Caseg’, i hyrwyddo siarad Cymraeg drwy’r dydd, cafodd Dona Direidi ei gwahodd i’r ysgol. Roedd y ‘Dreigiau Caseg’ wedi cynnal pleidlais o’u hoff arwr ac aethant ati i gysylltu â Dona Direidi drwy e-bost, pan ddaeth ei henw hi i’r brig. Mwynhaodd holl blant yr ysgol fore difyr iawn yn ei chwmni yn canu, dawnsio a chwarae gemau. Un o uchafbwyntiau’r bore oedd creu rap newydd sbon o un o’u hoff hwiangerddi, heb sôn am gael tynnu llun gyda Dona wrth gwrs! Mawr yw ein diolch iddi am alw draw i annog y plant i gael hwyl wrth siarad Cymraeg.


Dathlu Diwrnod y Llyfr
plantRoedd hi’n wledd i’r llygaid ar Ddiwrnod y Llyfr wrth i nifer fawr o ddisgyblion wisgo i fyny fel eu hoff gymeriadau adnabyddus o fyd y llyfrau a dod â’u hoff lyfrau i’r ysgol. Croesawyd Lisa Jên atom unwaith eto eleni i ddarllen amryw o straeon diddorol i’r gwahanol ddosbarthiadau a mwynhaodd pawb y profiad gwefreiddiol hyn. Yna, pa well ffordd o ddathlu Diwrnod y Llyfr na chael plant yr ysgol i greu eu llyfrau stori eu hunain a mynd o gwmpas yr ysgol yn eu darllen, a dyna’n union wnaeth plant Blwyddyn 1, sef dosbarth Ogwen. Aethant i ymweld â phob dosbarth yn ei dro o’r Meithrin i Flwyddyn 2 i a cafwyd ymateb arbennig gan y gwrandawyr. Manteisiodd y plant ar y cyfle i holi barn eu cyd ddisgyblion am eu gwaith ac yna yn ôl yn y dosbarth bu cryn drafodaeth ynglŷn â sut i wella’r storïau. Mawr obeithiwn fydd y weithgaredd hon yn ysgogi’r plant i gynhyrchu mwy o ysgrifennu creadigol yn y dyfodol.


Llwyddiant yr Urdd
plantUnwaith eto eleni mae nifer o ddisgyblion yr ysgol wedi profi llwyddiant yng nghystadleuthau llwyfan a chelf a chrefft yr Urdd .Diolch yn arbennig i’r cymorthyddion â fu’n cynnal ‘Clwb Celf Mr Urdd’ yn wythnosol ers mis Medi a hefyd i bawb â fu’n brysur yn hyfforddi’r disgyblion ar gyfer y cystadleuthau llwyfan. Llongyfarchiadau arbennig i Iago am ennill y drydedd wobr am lefaru yn yr Eisteddfod Cylch ac i waith creadigol grwp Lloer ac Eli sy’n mynd ymlaen i’r Eisteddfod Genedlaethol. Newyddion gwych!

 

 

 


Offer Techniquest
plantCafodd holl blant yr ysgol gyfle gwych i arbrofi ac ymchwilio i wahanol grymoedd pan gawsom logi offer gwyddonol Techniquest am wythnos. Mwynhaodd pawb y cyfle i wthio, tynnu, troi a throelli wrth ddefnyddio’r offer arbenigol gwych. Mawr obeithiwn gael y cyfle i fenthyg mwy o offer cyffrous tebyg yn y dyfodol i ysgogi a datblygu sgiliau ymchwilio ac arsylwi’r plant ymhellach.

 

 
Dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd
plantRoedd cryn gyffro yn yr ysgol cyn gwyliau’r hanner tymor wrth i ni gau pen y mwdl ar ein gweithgareddau i ddathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd gyda gwasanaeth arbennig yn y neuadd a gwledd Tsieineaidd blasus gan anti Marian a chriw y gegin amser cinio. Mwynhaodd pawb y cyfle i gywain gwybodaeth am un o wledydd mwyaf y byd. Mawr obeithiwn ddysgu mwy am y wlad drwy gadw cysylltiad gydag un o ddisgyblion y dosbarth Derbyn sydd wedi ymfudo dros dro gyda’i theulu i Hong Kong.

 

 

 


Yn ddistaw bach ...!
plantYng nghanol y nos ar ddiwedd mis Ionawr disgynodd cnwd mawr o eira dros yr ardal. Wrth gwrs roedd y plant wedi gwirioni ac wrth eu boddau’n cael mynd allan i chwarae ac i ddysgu yn yr eira.   Fe lapiodd pawb o’u corryn i’w sawdl fel nionyn er mwyn manteisio ar y cyfle gwych i gael arbrofi a dysgu yn yr awyr agored!

 

 

 

 

 

 

 


Ymweliad PC Meirion Williams
plantCafodd disgyblion yr ysgol sgwrs ddiddorol iawn gyda PC Meirion Williams yn ddiweddar am bethau sy’n dderbyniol ac yn annerbyniol yn amgylchedd yr ysgol a’r gymuned. Braf oedd eu gweld yn gwrando’n astud ac yn ymateb yn frwdfrydig i’w gwestiynau. Diolch yn fawr iawn iddo am alw draw i ymweld â’r plant.

 

 

 

 

 

 


Sioe’r Hwyaden Fach Hyll

Ar fore rhynllyd ar ddechrau mis Ionawr, cawsom ein diddanu gan Theatr Genedlaethol Cymru yn Neuadd Ogwen pan aethom i wylio sioe’r ‘Hwyaden Fach Hyll’. Ymunodd y plant â'r hwyaden fach ar ei thaith gyffrous drwy’r tymhorau a chyfarfod â llu o ffrindiau buarth y fferm wrth iddi ddod o hyd i’w gwir chartref.  Heb os nac oni bai mwynhaodd pawb y diweddglo hapus i’r stori!

 

 

 

 

Yn Yr Adran Yma:

Hafan | Newyddion| Archif Newyddion