Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share
Cymraeg | English

 

Datblygir gweithgareddau Mentergarwch yn gyson yn Ysgol Abercaseg. Drwy wneud hyn caiff y plant gyfleoedd i ddewis gweithgareddau sy’n rhoi cyfle iddynt ddatblygu eu hunanhyder, eu gallu i adnabod eu teimladau eu hunain a gwella’u hunan-barch drwy gydnabod yr hyn y maent wedi ei gyflawni. Mae’r gweithgareddau hefyd yn codi ymwybyddiaeth y plant am Fasnach Deg a Dinasyddiaeth Byd Eang.
   
plant
‘Comic Relief’

Gan fod y plant yn awyddus i helpu pobl llai ffodus na hwy eu hunain penderfynasant ddod i’r ysgol mewn gwisg ffansi, gwisg ddoniol neu ddillad coch ar Ddiwrnod y Trwyn Coch! Codwyd £1 o ddirwy ar bawb, a rhoddwyd y £95 a gasglwyd tuag at ‘Comic Relief’.

plant yn gwerthu

gwerthu blodau

Ffair Haf

Ar gyfer pob Ffair Haf, caiff plant pob dosbarth drafod a phenderfynu ar fenter i godi arian i’r ysgol.

Cânt greu cynnyrch eu hunain, penderfynu pa bris i’w ofyn amdanynt, a’u gwerthu yn y ffair.

Yna, cânt gyfle i werthuso’r fenter gan feddwl beth allant ei wneud yn wahanol y tro nesaf.


geneth

teisennau

gwisg ffansi

Plant mewn Angen


Ar ddiwrnod ‘Plant mewn Angen’ daeth y plant i’r ysgol mewn gwisg ffansi neu’n gwisgo dillad smotiog!

 

Cawsant addurno bisgedi i edrych yn union fel Pudsey yr arth hefyd!

 

Gan eu bod yn talu dirwy o £1 am gael gwneud hyn llwyddasant i gasglu £100 at yr achos da!


Gwerthu Cynnyrch yr Ardd
Tyfwyd a gwerthwyd llysiau yng ngardd yr ysgol. Gwnaethpwyd elw o £44.10. Rhoddwyd yr elw a wnaethpwyd tuag at brynu offer ar gyfer trin gardd yr ysgol.
   

 

 

Yn Yr Adran Yma:

Ysgol | Gwybodaeth | Ymwelwyr | Ysgol Iach | Bysedd Gwyrdd | Taith Weledol | Llywodraethwyr | Adroddiad Estyn | Clybiau Cwricwlaidd | Sgwad Syniadau | Mentergarwch | Dinasyddiaeth Byd Eang a Masnach Deg | Gweithgareddau Amser Chwarae | Ffrindiau Ffitrwydd | Dreigiau Caseg | Dreigiau Digidol