Hafan
Plant
Rhieni
Ysgol
Athrawon
Cysylltu
 
 
Bookmark and Share
Cymraeg | English

Mae`r ysgol yn hyrwyddo dinasyddiaeth fyd eang drwy rwydweithiau o gysylltiadau Rydym wedi creu cyswllt agos â theulu ym Mhatagonia a chyn ddisgybl yn Tsieina Mae`r ddau gam cyntaf tuag at fod yn ysgol Ryngwladaol wedi eu cwblhau a`u cydnabod gan y Cyngor Prydeinig.O ganlyniad ,mae gan y disgyblion ddealltwriaeth arbennig o dda o ddiwylliannau gwahanol.


plant

 

 

 

 

Diwrnod India 2018

Trefnwyd prynhawn o weithgareddau gan Ffrindiau`r Byd i ddysgu am ddiwylliant , bwyd a thraddodiadau India.Bu pawb yn brysur fel lladd nadroedd yn cwblhau gwaith celf a`u harddangos yn y dosbarth.


plant

 

 

 

 

Ethol grŵp Ffrindiau`r Byd

Mae grŵp Ffrindiau`r Byd wedi ei ethol am y flwyddyn 2017 -2018.
Dyma`r criw sydd wedi ei ethol.


plentyn

 

 

 

 

Gwisgo Glas

Trefnodd Sgwad Syniadau`r ysgol ddiwrnod i gasglu arian i helpu plant yng ngwledydd Affrica ac Asia i gael dŵr glan i yfed ac ymolchi.
Talodd y plant 50c i wisgo dillad glas a chasglwyd £66.


plentyn

 

 

 

 

Diwrnod y Den

Yn dilyn ymateb i holiadur ynglŷn a thema`r ysgol “fi fy hun” yr oedd rhieni`r ysgol yn awyddus i`w plant ddysgu am blant o wahanol wledydd .Yn sgil hyn trefnwyd “Diwrnod y Den”sef modd o gasglu arian tuag at yr elusen Achub y plant.


Ysgol Fasnach Deg

Rydym yn ysgol Fasnach Deg ac wedi derbyn tystysgrif gyfredol i ddangos hynny.Mae Ysgol Abercaseg yn hyrwyddo a defnyddio nwyddau Masnach Deg ynghyd a dilyn prosiectau ysgol i godi ymwybyddiaeth y disgyblion o Fasnach Deg.
Dyma rai o blant dosbarth derbyn yn coginio cacennau ar gyfer dydd gwyl Dewi Sant. gan ddefnyddio cynnyrch Masnach Deg megis siwgr , siwgr eisin a siocled.


plant

 

 

 

 

Masnach Deg

Daeth Mrs Helen Davies i`r ysgol i drafod taith y fanana gan ddysgu`r plant ynglŷn a phwysigrwydd prynu cynnyrch Masnach Deg . Eglurodd bod prynu`r cynnyrch yn sicrhau cyfleoedd teg i`r cynhyrchwyr . Mae`r plant wedi bod am y gorau yn dod a sticeri Masnach Deg i`r ysgol.


plant

 

 

 

 

Clwb Coginio

Bu plant Bl 1 a Bl 2 yn dysgu coginio bwydydd iach yn y clwb ar ôl ysgol. Yn ogystal a hyn mae`r clwb wedi bod yn gyfle i ddysgu am bwysigrwydd prynu cynnyrch Masnach Deg. Yn ystod y sesiwn olaf y clwb cafodd y rhieni ymuno i flasu`r bwydydd.


Codi ymwybyddiaeth o ddefnyddio cynnyrch Masnach Deg

Trafodwyd gyda`r plant yn ystod pythefnos Masnach Deg am eu brecwast gan godi ymwybyddiaeth o ble yn y byd mae rhai o gynnyrch eu brecwast yn dod .Cafwyd ffilm syml yn cyfleu i`r plant ymhle mae`r te, coffi ,sudd oren a bananas yn dod a pha wledydd sy`n wledydd Masnach Deg.

children

Clwb Coginio

Dyma Clwb Coginio Bl 2 yn defnyddio bananas a orenau masnach deg i greu salad ffrwythau ac i annog pawb i fwyta`n iach.

 

 

diwrnod rhyngwladol

Diwrnod Rhyngwladol

Yn dymhorol byddwn yn dathlu traddodiadau gwledydd eraill .Y flwyddyn yma dewiswyd y wlad Sambia yn Affrica.Cawsom ymweliad Kizumbabwe o “Creative Diversity “ i ddangos arteffactau ,bwyd , dillad a chanu caneuon o Affrica.Bu`r plant yn blasu bwyd o Sambia wedi ei goginio gan Anti Marian y cogyddes.Gwrandawodd pawb yn astud ar hanesion a phrofiadau Miss Thomas athrawes dosbarth meithrin yr ysgol a oedd wedi ymweld a`r wlad.


plant

 

 

 

 

Prynhawn Eidalaidd Haf 2017

Penderfynodd grŵp Ffrindiau`r Byd drefnu prynhawn Eidalaidd yn yr ysgol i ddysgu am arferion y wlad .Daeth Mrs Fran D`Amora sydd wedi priodi gyda Eidalwr a sy`n fam i ddau o ddisgyblion yr ysgol i sgwrsio am fwydydd , traddodiadau a diwylliant yr Eidal . Bu staff y gegin yn paratoi gwledd Eidalaidd amser cinio . Roedd pawb wrth eu boddau`n bwyta pasta a hufen iâ.


plant

Casglu Arian ar gyfer Nepal

Yn dilyn trychineb y daeargryn yn Nepal aeth y plant ati i gasglu arian i helpu`r bobl
yn y wlad honno.Fe gasglwyd arian i helpu pobl pentref Solo Kumbu .


plant

Dathlu Dydd Gwyl Dewi Sant a Diwrnod y Llyfr

Yn flynyddol byddwn yn dathlu dydd ein nawddsant ar Fawrth 1af ynghyd â dathlu Diwrnod y Llyfr drwy gynnal gweithgareddau amrywiol.


Yn Yr Adran Yma:

Ysgol | Gwybodaeth | Ymwelwyr | Ysgol Iach | Bysedd Gwyrdd | Taith Weledol | Llywodraethwyr | Adroddiad Estyn | Clybiau Cwricwlaidd | Sgwad Syniadau | Mentergarwch | Dinasyddiaeth Byd Eang a Masnach Deg | Gweithgareddau Amser Chwarae | Ffrindiau Ffitrwydd | Dreigiau Caseg | Dreigiau Digidol